Profesors, Dr.sc.ing.,
Artis Teilāns

Artis.Teilans@rta.lv
+371 26529669
0000-0003-3185-9451
Pasniedzamie kursi: Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Profesore, Dr.oec.,
Iveta Mietule

Iveta.Mietule@rta.lv
28328091
0000-0001-7662-9866
Pasniedzamie kursi: Uzņēmējdarbības uzsākšana
Asociētā profesore, Dr.iur.,
Līga Mazure

liga.mazure@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Juridiskā analīze un pētnieciskā darba pamati; Ģimenes un mantojuma tiesības; Civiltiesības. Ģimenes un mantojuma tiesības; Civiltiesības. Saistību un lietu tiesības; Mediācijas procesa pamati; Medicīnas tiesības; Romiešu civiltiesības; Juridiskā analīze un dokumentu izstrāde; Civiltiesību teorija un civiltiesisko attiecību regulējums; Juridisko dokumentu izstrādāšana, valoda un juridiskā kultūra; Tehnoloģijas medicīnas tiesībās; Tiesību socioloģijas problēmas
Asociētā profesore, Dr.oec.,
Ērika Žubule

erika.zubule@rta.lv
0000-0002-2832-8097
Pasniedzamie kursi: Pašvaldību tiesības
Docente, Dr.iur.,
Gaļina Makarova

advokati@inbox.lv
26422647
Pasniedzamie kursi: Advokatūras tiesības; Darba tiesības; Darba tiesiskās attiecības un darba strīdu risināšana
Docente, Dr.philol.,
Mārīte Opincāne

mariteo@tvnet.lv
Pasniedzamie kursi: Profesionālā svešvaloda (angļu, vācu) un juridiskā terminoloģija; Angļu valoda juristiem
Docents, Dr.psych,
Ēriks Kalvāns

Eriks.Kalvans@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Saskarsmes psiholoģija, juristu profesionālā ētika un prezentācijas prasmes; Ievads cilvēkzinībās; Juridiskā darba organizācija, vadīšana un pārvaldes psiholoģija
Lektors, Mg.sc.comp.,
Jurijs Musatovs

Jurijs.Musatovs@rta.lv
64623798
Pasniedzamie kursi: Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Lektore, Mg.soc.sc.,
Aija Čerpinska

aija.cerpinska@rta.lv
28338556
Pasniedzamie kursi: Uzņēmējdarbības uzsākšana
Lektors, Mg.sc.comp.,
Mihails Kijaško

Mihails.Kijasko@rta.lv
26625775
Pasniedzamie kursi: Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Lektore, Mg.oec.,
Jeļena Volkova

jelena.volkova@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Uzņēmējdarbības uzsākšana
Viesdocents, Dr.philol.,
Ingars Gusāns

Ingars.Gusans@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Latīņu valoda juristiem
Vieslektors, Mg.iur.,
Kristaps Gailis

kristaps.gailis@rta.lv
20200707
Pasniedzamie kursi: Cilvēktiesību pamati; Datu aizsardzības tiesības; Cilvēktiesības
Vieslektore, Mg. paed., Mg.philol.,
Veronika Korkla

Veronika.Korkla@rta.lv
26397500
Pasniedzamie kursi: Ievads cilvēkzinībās; Loģika
Vieslektore, Mg.iur.,
Juna Kjakšta

juna.kjaksta@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Tiesu un tiesību aizsardzības iestāžu sistēma
Profesore, Dr.philol.,
Sanita Lazdiņa

sanita.lazdina@rta.lv
26442060
Pasniedzamie kursi: Ievads pētniecībā
Asociētā profesore, Dr.iur.,
Ilona Bulgakova

bulgakova@inbox.lv
29511421
Pasniedzamie kursi: Latvijas Republikas tiesību aizsardzības iestādes; Kriminālprocess; Kriminālprocesa tiesības; Kriminoloģija. Viktimoloģija un violentoloģija; Tiesu un tiesībaizsardzības iestāžu sistēma; Kriminālistika; Pierādījumu teorija un prakse kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietās; Starptautisko publisko un privāto tiesību teorija un prakse; Krimināltiesību un kriminālprocesa tiesību mijiedarbība un sakars. Krimināllikuma un Kriminālprocesa likuma piemērošana; Starptautiskā jurisdikcija un sadarbība krimināllietās
Asociētā profesore, Dr.philol.,
Karīne Laganovska

Karine.Laganovska@rta.lv
29336118
Pasniedzamie kursi: Profesionālā svešvaloda (angļu, vācu) un juridiskā terminoloģija; Vācu valoda juristiem
Asociētais viesprofesors, Dr.iur.,
Dainis Mežulis

Dainis_m@inbox.lv
26263946
Pasniedzamie kursi: Krimināltiesības; Krimināltiesības. Vispārīgā daļa; Krimināltiesības. Sevišķā daļa; Intelektuālā īpašuma tiesības; Krimināltiesību un kriminālprocesa tiesību mijiedarbība un sakars. Krimināllikuma un Kriminālprocesa likuma piemērošana
Docente, Mg.iur.,
Aija Jermacāne

aija.jermacane@tiesas.lv
29116276
Pasniedzamie kursi: Saskarsmes psiholoģija, juristu profesionālā ētika un prezentācijas prasmes; Administratīvo tiesību/procesa, krimināltisību/procesa, civiltisību/procesa praktikums; Tiesu iestāžu darba organizācija un informācijas sistematizācija; Civiltiesību, administratīvo tiesību un krimināltiesību piemērošanas aktualitātes; Juristu profesionālā ētika un prezentācijas prasmes, juridiskā retorika; Tiesu iestāžu darba organizācija un informācijas sistematizācija; Retorika un tiesu runa; Tiesību metožu mācība un kāzusu risināšana
Docents, Dr.iur.,
Artūrs Gaveika

arturs.gaveika@rta.lv
29218920
Pasniedzamie kursi: Starptautisko un ES tiesību pamati; Muitas tiesības; Starptautiskās publiskās tiesības; Eiropas Savienības tiesības; ES tiesību aktualitātes teorijā un praksē; Šengenas tiesības; Tiesību metožu mācība un kāzusu risināšana
Lektore, Mg.iur.,
Ilga Krampuža

ahia@inbox.lv
29808668
Pasniedzamie kursi: Valsts zinātne; Administratīvo pārkāpumu process; Juridiskā atbildība; Administratīvo pārkapumu process; Administratīvo tiesību/procesa, krimināltisību/procesa, civiltisību/procesa praktikums; Konstitucionālās tiesības; Administratīvo tiesību teorija un prakse; Juridiskā darba organizācija, vadīšana un pārvaldes psiholoģija; Teritoriālās plānošanas un būvniecības tiesību problēmas; Konstitucionālo tiesību aktualitātes. Process Satversmes tiesā; Vides aizsardzības tiesiskās problēmas; Būvniecības tiesības; Pašvaldību tiesības; Administratīvās tiesības;
Lektors, Mg.iur.,
Aldis Kaļva

aldis.kalva@rta.lv
26197005
Pasniedzamie kursi: Civilprocess; Civilprocesa tiesības; Komerctiesības; Informācijas tehnoloģiju e-vidē regulējums; Komerctiesību aktualitātes un Komerclikuma piemērošana
Lektors, Mg.soc.sc.,
Ēvalds Višķers

evalds.viskers@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Uzņēmējdarbības uzsākšana
Lektore, Mg.chem.,
Ērika Teirumnieka

Erika.Teirumnieka@rta.lv
26443015
Pasniedzamie kursi: Vides un civilā aizsardzība
Lektors, Mg.sc.ing.,
Aleksejs Zorins

Aleksejs.Zorins@rta.lv
26527305
Pasniedzamie kursi: Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Viesdocents, Dr.iur.,
Aleksandrs Baikovs

aleks_baikov@inbox.lv
29496240
Pasniedzamie kursi: Tiesību teorija; Civiltiesības; Starptautiskās privātās tiesības; Tiesību teorijas aktualitātes un tiesību filozofija; Starptautisko publisko un privāto tiesību teorija un prakse
Vieslektore, Mg.iur.,
Inguna Tabore

itabore@inbox.lv
Pasniedzamie kursi: Civiltiesības. Saistību un lietu tiesības; Administratīvo tiesību/procesa, krimināltisību/procesa, civiltisību/procesa praktikums; Civiltiesību, administratīvo tiesību un krimināltiesību piemērošanas aktualitātes; Dzīvokļu tiesības; Civiltiesību teorija un civiltiesisko attiecību regulējums; Civiltiesības. Lietu tiesības; Civilprocesa tiesību aktualitātes un Civilprocesa likuma piemērošana
Vieslektore, Mg.iur.,
Inese Novika

Inese.Novika@rta.lv
26539353
Pasniedzamie kursi: Darba tiesības
Vieslektors, Mg.iur.,
Māris Šļakota

Maris.Slakota@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Administratīvais process, Administratīvā procesa tiesības, Administratīvā procesa tiesību teorija un Administratīvā procesa likuma likuma piemērošana
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu