2020. gadā jaunā studentu kreditēšanas sistēma

Student, tu vari kandidēt uz valsts vārdā sniegtu galvojuma kredītu, kura saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2020.gada 21.aprīļa noteikumi Nr.231 “Noteikumi par studiju un studējošo kreditēšanu studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem”.

Sākot ar 2020./2021.studiju gadu uz kredīta saņemšanu var pretendēt studējošie - Latvijas Republikas pilsoņi un nepilsoņi, kā arī Eiropas Savienības pilsoņi, Eiropas Ekonomikas zonas pilsoņi vai Šveices Konfederācijas pilsoņi un Eiropas Kopienas pastāvīgie iedzīvotāji, kuriem ir derīga uzturēšanās atļauja (LR Augstskolu likuma 45. panta otrajā daļā minētie studējošie) -, ja viņi ir imatrikulēti Latvijas augstākās izglītības iestādes akreditētā un licencētā studiju programmā studijām grāda vai kvalifikācijas iegūšanai.

Kreditēšanu īstenos kredītiestādes, kas būs noslēgušas līgumu ar sabiedrību “Altum”. Kredītiestāžu sarakstu, kuras izsniedz studiju un studējošo kredītus, publicē Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļvietnē (sekojiet aktualitātēm: https://izm.gov.lv/lv/studentiem-lv/135-krediti). Kredītiestādes izvērtēs studējošā atbilstību normatīvo aktu prasībām un kredītiestādes kredītpolitikai, pieļaujot, ka studējošam var nebūt pastāvīgu ienākumu, bet viņam nedrīkst būt saistības vai parādi, kas kredītiestādes ieskatā apgrūtinātu studējošā iespējas uzņemties saistības vai atmaksāt kredītu.

 

Pilna un nepilna laika studenti var saņemt divu veidu kredītus – studiju un studējošā.

Studiju kredīts – paredzēts studiju maksas segšanai. Šo kredītu vienlaikus var saņemt vienas studiju programmas apguvei un tā apmērs vienam studējošam nepārsniedz augstskolas noteikto maksu par studijām. Studiju kredītu var saņemt secīgai pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības, bakalaura, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības, maģistra un doktorantūras studiju programmas apgūšanai. Šo kredītu izmaksā ne ilgāk par attiecīgās studiju programmas apguvei paredzēto laiku, neskaitot studiju pārtraukuma laiku.

Studējošā kredīts ir  paredzēts studenta iztikas izdevumu segšanai. Vienas studiju programmas apgūšanas laikā vienlaikus var saņemt vienu studējošā kredītu. Studējošā kredīta apmērs vienam studējošajam  mēnesī nepārsniedz 80 % no valstī noteiktās minimālās mēneša algas apjoma kredītlīguma noslēgšanas brīdī, 2020.gadā tas ir 344.00EUR. Šo kredītu izmaksā 10 mēnešus gadā (izņemot jūliju un augustu) attiecīgās studiju programmas apguvei paredzētajā laikā.

 

Procentu likme un atmaksa

Procentu likmi veido fiksētā daļa, kas nepārsniedz 3,5 % gadā, un mainīgā daļa EURIBOR vai tai līdzvērtīgs finanšu naudas tirgus indekss.

Kredītu procentu likme kredītņēmējam ir kredītlīgumā noteiktā aizņēmuma likme. Ja minētā likme attiecīgajā laikposmā ir augstāka par 5% gadā, kredītņēmējs maksā 5% likmi gadā. Starpību starp likmēm sedz no valsts budžeta līdzekļiem, ja studijas tiek pabeigtas un tiek saņemts diploms. Studentiem, kuri tiek eksmatrikulēti bez diploma ir jāmaksā pilnā aizņēmuma likme.

Studiju kredīta procentus kredītiestāde sāk aprēķināt par katru mēnesi no kopējās studiju kredīta summas atlikuma, sākot ar kredīta pirmās izmaksas dienu. Studiju laikā (ieskaitot studiju pārtraukumu, kurš nav garāks par 731 dienu), kā arī 11 mēnešus pēc studiju pabeigšanas (ar diplomu) kredītņēmēja vietā procentus maksā no valsts budžeta līdzekļiem. Studiju kredīta procentus kredītņēmējs sāk maksāt ar divpadsmito mēnesi pēc attiecīgās studiju programmas pabeigšanas (ar diplomu). Studenti, kuri nepabeidz studijas un tiek eksmatrikulēti bez diploma, procentus sāk atmaksāt ar nākamo mēnesi pēc izslēgšanas.

Studējošā kredīta procentus kredītiestāde sāk aprēķināt ar kredīta pirmās izmaksas dienu. Šī kredīta procentus studējošais sāk maksāt ar nākamo mēnesi.

 

Pieteikšanās un piešķiršanas kārtība

Augstskolas kredītu piešķiršanas komisijā jāaizpilda un jāiesniedz pieteikuma anketa, izziņa no studiju daļas par sekmēm un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība eID). Vienlaicīgi ir iespējams pieteikties gan studiju, gan studējošā kredīta saņemšanai.

! Pieteikšanās kārtība vēl var tikt precizēta, sekojiet aktuālajai informācijai RTA mājaslapā.

Kad augstskolā ir saņemts kredīta pieprasījuma apstiprinājums, students dodas uz banku, līdzi  ņemot pasi. Bankā students uzrāda pasi, atver kontu un noslēdz aizdevuma līgumu.

Students kredītu saņems pēc aizdevuma līguma un valsts galvojuma saņemšanas. Studiju kredītu banka pārskaitīs uz augstskolas kontu, bet studējošā kredītu students saņems savā kontā.

 

Garantijas nosacījumi

Sākot ar 2020./2021.studiju gadu ir iespējams saņemt kredītus bez otrā galvotāja.

Kredītu garantiju pieejamību nodrošina akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum". Kredīta garantijas likme kredītiem nepārsniedz 90 %.

 

Informācija par kredīta pamatsummas atmaksu:

Studiju un studējošā kredītu atmaksas kārtība ir vienāda. Tos sāk atmaksāt ar divpadsmito mēnesi pēc studiju pabeigšanas ar diploma iegūšanu vai ar trešo mēneši pēc izslēgšanas no studējošo saraksta bez diploma.

Kredītus atmaksā 10 gadu laikā pēc kredītu atmaksas uzsākšanas  vai 15 gadu laikā, ja kredītu summa atmaksas uzsākšanas dienā pārsniedz 20 000 euro.

Kredīta atmaksāšanas termiņu var pagarināt par faktisko bezdarba laiku, bet ne ilgāk kā uz 12 mēnešiem, ja kredītu atmaksas laikā studentam tiek piešķirts bezdarbnieka statuss.  Kredītņēmējam ir jāpiesakās uz pamatsummas atmaksas atlikšanu.

Ja kredīta ņēmējam studiju laikā vai kredīta atmaksāšanas laikā piedzimst bērni, pēc augstskolas beigšanas kredīta ņēmējam studējošā kredītu dzēš 30% apmērā no neatmaksātās summas par katru bērnu. Ja abi vecāki ir kredīta ņēmēji, minētais nosacījums attiecas uz abiem vecākiem. Kredītņēmējs pats informē kredītiestādi par bērna piedzimšanu un uz iesnieguma pamata piesakās kredīta dzēšanai.

Kredītiestāde veic neatmaksāto kredītu piedziņu, izņemot gadījumus, ja kredītņēmējs ir miris vai pēc kredītu izmaksas uzsākšanas kredītņēmējam ir noteikta I vai II invaliditātes grupa vai tā tiek mainīta no vieglākas uz smagāku (uz I vai II grupu).       

 

To studiju un studējošo kredītu līgumu pilnīgai izpildei, kuri noslēgti uz Ministru kabineta 2001. gada 29. maija noteikumus Nr. 220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu" pamata (t.i. piešķirti līdz 2020.gada rudens semestrim), piemēro minētos Ministru kabineta noteikumus.

Plašāka informācija par studiju un studējošo kreditēšanu ar valsts galvojumu:

WORD Iesnieguma veidlapa

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas kredītu piešķiršanas komisija

Atbrīvošanas aleja 115, 302.kab.

t. 28343399

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.