Grāds: Profesionālais bakalaura grāds pedagogu izglītībā

Kvalifikācija: Skolotāja profesionālā kvalifikācija

Studiju ilgums un maksa:

 • klātienes studijas: 4 gadi (budžeta finansējums vai maksas studijas 2330 EUR / gadā)

Studiju valoda: latviešu, angļu

Kredītpunktu skaits: 240 KP

Programmas direktors(e)

Profesors, vadošais pētnieks, Dr.paed.
Jānis Dzerviniks

Janis.Dzerviniks@rta.lv

29977436

Programmas mērķis: nodrošināt profesionālā bakalaura studijas izglītības zinātnēs, sekmējot kvalificēta skolotāja vispārējās un profesionālās kompetences veidošanos atbilstīgi profesijas standartam „Skolotājs” studējošā izvēlētās mācību priekšmetu jomās.

Studiju programma sastāv no:

 • vispārizglītojošajiem studiju kursiem, kas sekmē Skolotāja profesijas standarta īstenošanu saskaņā ar profesionālās darbības uzdevumu izpildei nepieciešamajām profesionālajām zināšanām, prasmēm, attieksmēm un kompetencēm.
 • izglītības zinātņu kursiem skolotāja darbā, kas nodrošina skolotāja profesionālās darbības uzdevumu izpildei nepieciešamo profesionālo zināšanu apguvi, prasmju un attieksmju attīstību un kompetences pilnveidi un bakalaura grāda ieguvi izglītības zinātnēs.
 • izvēlētās mācību jomas mācību priekšmetu satura un metodikas apguves studiju kursiem.
 • skolotāja praksēm, kas vērstas uz skolotāja profesionālās darbības pamatuzdevumu un pienākumu veikšanu.
 • izvēles studiju kursiem.

Studiju programma veidota atbilstoši kompetenču pieejai mācību saturam un īstenošanai. Apgūstot programmu absolvents iegūst kompetenci mācīt modulī apgūto saturu pamatizglītības pakāpē un vispārīgajā, optimālajā un augstākajā līmenī atbilstīgi valsts vispārējās vidējās izglītības standartam.

Studiju programmas nozīmīga sastāvdaļa ir prakse, kas paralēli teorētiskā kursa apgūšanai nostiprina un padziļina studentu profesionālās zināšanas, līdz ar to stiprinot un palielinot topošo skolotāju konkurētspēju. Praksē studenti izmēģina jaunapgūtās zināšanas un prasmes, iepazīst izglītības iestādi un pedagoģisko procesu kā izglītības sistēmas sastāvdaļu, vada sociāli emocionālās mācīšanās stundas, izzina klases audzinātāja darbu un ārpusstundu darba sistēmu izglītības iestādē, veido izvēlētās jomas priekšmetu skolotāja profesionālo kompetenci.

Studiju programmas satura apgūšanu nodrošina augsti kvalificēti, savā jomā profesionāli mācībspēki.

Studiju programmas atsevišķas daļas studējošie var apgūt ES augstskolās, izmantojot ERASMUS+ piedāvātās iespējas.

Studiju programmas rezultāti

 • izprot izglītības zinātņu nozares būtiskākos jēdzienus un likumsakarības skolotāja profesionālās darbības kontekstos.
 • izprot savai kvalifikācijai atbilstīgās mācību priekšmetu jomas saturu un tā mācīšanās – mācīšanas metodiku.
 • pārzina mācību saturu, pamatkompetences un caurviju kompetences.
 • zina mācību procesa plānošanas, īstenošanas un novērtēšanas principus.
 • raksturo izglītības sistēmu, pedagoģiskās darbības specifiku dažādās izglītības pakāpēs un veidos.

 • izvērtē izglītojamā individuālās attīstības, mācīšanās un personības izaugsmes vajadzības.
 • formulē mācību mērķus, darbības un sasniedzamos rezultātus.
 • izvēlas mērķu īstenošanai un sasniedzamajiem rezultātiem atbilstošu pedagoģisko pieeju, metodoloģiju, mācību līdzekļus un resursus.
 • vērtē izglītojamā mācīšanās sniegumu un izaugsmi.
 • sadarbojas ar izglītojamo, pedagoģiskajā procesā iesaistītajiem un nozaru speciālistiem pedagoģiskā procesa plānošanā.

 • atbildīgi plāno pedagoģisko procesu, balstoties uz izglītojamā individuālās attīstības, mācīšanās un personības izaugsmes vajadzībām, ievērojot pedagoģiskās darbības plānošanas, organizēšanas, vadīšanas principus, izglītības politikas aktualitātes, pārzinot mācību saturu un kompetences.
 • veic pētniecisku un inovatīvu darbību pedagoģiskā procesa uzlabošanai.
 • patstāvīgi plāno un strukturē savu mācīšanos, pilnveido savu personību un profesionālo kompetenci, īsteno koleģiālu atbalstu, sekmējot savu un kolēģu savstarpēju tālākmācīšanos atbilstoši sabiedrības, izglītības, kultūras un zinātnes attīstībai.

Absolventu iespējas

 • Studēt maģistratūrā: pedagoģijas vai svešvalodas programmās.
 • Strādāt vispārizglītojošās mācību iestādēs, mācot angļu vai vācu valodu vidusskolas klasēs, kā arī veicot audzināšanos darbu vasaras nometnēs u.c.
#

Uzņemšanas prasības

Vidējās izglītības dokumentā vērtējums izvēlētās studiju jomas priekšmetos (svešvalodās – angļu un vācu) ir ne zemāks par 7 ballēm.

Kopējais vērtējums veidojas no:

 • vidējās atzīmes izvēlētās studiju jomas priekšmetos (svešvalodās – angļu un vācu) - kritērija īpatsvars 30%.
 • vērtējumiem centralizētajos eksāmenos vai gada atzīmes dokumentā par vidējo izglītību, ja CE nav kārtoti, vai izglītības iegūta līdz 2004.gadam: latviešu valodā, matemātikā, svešvalodā (viena pēc reflektanta izvēles - angļu vai vācu valoda) – kritērija īpatsvars 20% .
 • iestājpārbaudījuma: mutiska un rakstveida – kritērija īpatsvars 50%.

Informācija par uzņemšanas procesu un noteikumiem atrodama sadaļā “Uzņemšana”.