Kvalifikācija: Skolotāja profesionālā kvalifikācija

Studiju ilgums un maksa:

  • klātienes studijas: 2 gadi (4. sem) (budžeta finansējums vai maksas studijas 1630 EUR / gadā)
  • neklātienes studijas: 2,5 gadi (5 sem.) (maksas studijas 1280 EUR / gadā)

Studiju valoda: latviešu

Kredītpunktu skaits: 80 KP (120 ECTS)

#
Programmas direktors(-e)

Docente, Dr.paed.
Svetlana Ušča

Svetlana.Usca@rta.lv

Nepieciešams satura teksts

Absolventu iespējas

  • tiesības strādāt par pirmsskolas skolotājiem
  • turpināt izglītību bakalaura studiju programmā „Sākumizglītības skolotājs”, sākot ar 3. kursu
#

Uzņemšanas prasības

Vispārējā vidējā izglītība vai vidējā profesionālā izglītība

Vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme ne zemāka par 7 ballēm (ja vidējā atzīme ir zemāka par 7 ballēm, ir iespēja kārtot pārbaudījumu – pārrunas. Zemākās atzīmes slieksnis – 6 balles).

Kopējais vērtējums veidojas no:

  • vidējās atzīmes mācību priekšmetos - matemātika, latviešu valoda, angļu valoda, vēsture, dabaszinātņu joma (ķīmija, fizika, bioloģija vai dabaszinības), ko apliecina vidējās izglītības dokuments – kritērija īpatsvars 25%;
  • vērtējumiem centralizētajos eksāmenos latviešu valodā, matemātikā, svešvalodā (vai STIP svešvalodā) – kritērija īpatsvars 25% (Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām: a) gala atzīme latviešu valodā un literatūrā, b) gala atzīme matemātikā, c) gala atzīme svešvalodā vai STIP svešvalodā);
  • iestājpārbaudījuma: mutiska un rakstveida – kritērija īpatsvars 50%.

Informācija par uzņemšanas procesu un noteikumiem atrodama sadaļā “Uzņemšana”.