Grāds: Profesionālais bakalaura grāds mehatronikā

Kvalifikācija: Mehatronikas inženieris

Studiju ilgums un maksa:

 • klātienes studijas: 4 gadi (budžeta finansējums vai maksas studijas 2330 EUR / gadā)

Studiju valoda: latviešu, angļu

Kredītpunktu skaits: 240 KP

Programmas direktors(e)

Profesors, vadošais pētnieks, Dr.sc.ing.
Andris Martinovs

Andris.Martinovs@rta.lv

28325519

Programmas mērķis ir sagatavot mehatronikas inženierus, kuri izstrādā, modernizē un ievieš ražošanā mehatronikas sistēmas, veic to uzraudzību, diagnostiku, apkopes un remontus, organizē un plāno ražošanas procesu, vada projektus un viņa pakļautībā esošo personālu, sniedz konsultācijas par mehatronikas nozares novitātēm un to ieviešanas iespējām ražošanā.

Studiju programmas saturu apgūšanu nodrošina augsti kvalificēti, savā jomā profesionāli mācībspēki. Programmas īstenošanā ir iesaistīti arī ārzemju docētāji.

Studiju programmas atsevišķas daļas studējošie var apgūt ES augstskolās, izmantojot ERASMUS+ piedāvātās iespējas. Prakse un diplomdarbu izstrāde – Latvijas vai ES ražošanas uzņēmumos.

Studiju programmas rezultāti

 • Vispārizglītojošie studiju kursi: uzņēmējdarbības uzsākšana; ražošanas organizācija un plānošana; darba aizsardzība; darba tiesības; vides un civilā aizsardzība; ievads cilvēkzinībās; pirmā palīdzība un higiēna ražošanā, ievads pētniecībā u.c.
 • Nozares teorētiskie pamatkursi: materiālzinības, termodinamika un siltumtehnika, tehniskā grafika, metroloģija, mehānika, datorprogrammas inženiermehānikā, elektrotehnika, elektronika, automātiskā vadība, konstruēšanas pamati, programmēšanas pamati.
 • Nozares profesionālās specializācijas kursi: metālapstrādes tehnoloģijas un aprīkojums; hidrauliskā un pneimatiskā piedziņa; elektriskās mašīnas un elektriskā piedziņa; mašīnu elementi, detaļu precizitāte un standartizācija; metālapstrādes CNC darbgaldu programmēšana un iestatīšana; CAM tehnoloģijas; mehatronisko iekārtu uzraudzība, apkope un remonti; spēka elektronika; mikrokontrolleru tehnika un programmēšana; elektriskās piedziņas automātiskās vadības sistēmas; robotu tehnika; robotikas praktikums; datoru arhitektūra; robotu vadības sistēmas; servopiedziņa; automātiskās vadības sistēmu projektēšana; datorvadības sistēmas; datorvadības sistēmu projektēšana.
 • Izvēles kursi profesionālajā specializācijā: ražošanas procesu automatizācijas sistēmu programmēšana; sensoru datu apstrāde; dziļā mašīnmācīšanās; Industry 4.0 un tehnoloģiskā procesa vizualizācija; mākslīgā intelekta pamati; telekomunikāciju sistēmas; datoru tīkli; lāzertehnika; biotehnoloģijas; atjaunojamā enerģija; ievads lauksaimniecībā; patentzinības; kvalitātes vadība; cilvēkresursu vadība; projektu vadība u.c.

 • Sagatavot tehnisko uzdevumu mehatronisko sistēmu izstrādei vai modernizācijai, veikt tā ekonomisko novērtējumu.
 • Piedāvāt optimālu tehnisko risinājumu, ievērojot standartu, normatīvo aktu prasības.
 • Izstrādāt mehatronisko sistēmu konstrukciju un automātisko vadību.
 • Izstrādāt nepieciešamo tehnoloģisko dokumentāciju mehatroniskās sistēmas izgatavošanai vai modernizācijai.
 • Organizēt mehatroniskās sistēmas izgatavošanas procesu.
 • Veikt mehatroniskās sistēmas aprobāciju un uzlabojumus.
 • Izstrādāt sistēmas ekspluatācijas instrukcijas un atbilstības deklarāciju atbilstoši normatīvajiem dokumentiem.
 • Ieviest ekspluatācijā, programmēt, iestatīt un uzturēt mehatroniskās sistēmas.
 • Lietot esošo mehatronisko sistēmu tehnisko dokumentāciju.
 • Veikt mehatronisko sistēmu efektivitātes novērtēšanu un tehniskā stāvokļa diagnostiku.
 • Nodrošināt mehatroniskās sistēmas apkopes un remontdarbus.
 • Nodrošināt esošās mehatroniskās sistēmas darbības atbilstību tehnoloģiskā procesa prasībām.
 • Plānot nepieciešamo ekspluatācijas materiālu apjomus.
 • Nodrošināt darba drošības, elektrodrošības un vides aizsardzības prasību izpildi tehnisko procesu īstenošanā.

 • Spēja projektēt, izstrādāt un modernizēt iekārtas un mehatroniskās sistēmas.
 • Spēja ieviest ekspluatācijā, iestatīt, uzturēt iekārtas un mehatroniskās sistēmas.
 • Spēja veikt mehatronisko sistēmu diagnostiku, apkopes un remontus, sagatavot priekšlikumus mehatroniskās sistēmas pilnveidošanai, nodrošināt sistēmas darbības atbilstību tehnoloģiskā procesa prasībām, plānot nepieciešamo ekspluatācijas materiālu apjomus.
 • Spēja nodrošināt darba drošības, ugunsdrošības, elektrodrošības, vides- un civilās aizsardzības prasību izpildi.
 • Spēja lietot inženierzinātņu un tehnoloģiju kompetences, pilnveidot savas zināšanas profesionālās darbības jomā, ievērot ētikas principus, sazināties valsts valodā un 2 svešvalodās, t.sk., lietot profesionālo terminoloģiju.

Absolventu iespējas

 • Strādāt par mehatronikas inženieri mašīnbūves, metālapstrādes, kokapstrādes, plastmasu apstrādes, pārtikas produktu pārstrādes, farmācijas u.c. uzņēmumos.
 • Strādāt par konstruktoru, izstrādāt jaunus ar mehatronikas jomu saistītus produktus.
 • Dibināt savu uzņēmumu, kura darbības joma saistīta ar mehatronisko iekārtu izstrādi, ražošanu, izmantošanu, apkalpošanu vai remontu.
 • Studēt mehatronikai radniecīgā maģistra studiju programmā (mehānika, elektronika, IT, lāzertehnoloģijas, ražošanas tehnoloģijas u.c.).
#

Uzņemšanas prasības

Lai uzsāktu studijas, pretendentam jābūt nokārtotam centralizētajam eksāmenam latviešu valodā, svešvalodā (viena pēc reflektanta izvēles - angļu, vācu, franču vai krievu) un matemātikā.

Pretendentiem, kuri vidējo izglītību ieguvuši līdz 2004. gadam, jābūt sekmīgam vērtējumam attiecīgajos priekšmetos.

Informācija par uzņemšanas procesu un noteikumiem atrodama sadaļā “Uzņemšana”.