Grāds: Akadēmiskais maģistra grāds informācijas tehnoloģijā

Studiju ilgums un maksa:

  • klātienes studijas: 1,5 gadi (3 sem.) vai 2 gadi (4 sem.) (budžeta finansējums – 7 budžeta vietas vai maksas studijas 1820 EUR / gadā)

Studiju valoda: latviešu, angļu

Kredītpunktu skaits: 60 KP (90 ECTS) vai 80 KP (120 ECTS)

Nepieciešams satura teksts

Absolventu iespējas

  • Kļūt par augstākā un vidējā līmeņa vadītāju elektroniskās komercijas un informācijas sistēmu jomā valsts un privātajā sektorā.
  • Turpināt izglītību datorzinātņu un informācijas tehnoloģijas zinātņu doktora studiju programmās un uzsākt patstāvīgu zinātniskās pētniecības darbu.
#

Uzņemšanas prasības

  • studiju apjoms 60 KP (studiju ilgums 1,5 gadi)- profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds vai profesionālā augstākā izglītība (studiju ilgums ir vismaz 4 gadi (160 KP), tai skaitā izieta prakse vismaz 20 KP apjomā vai darba stāžs vismaz 1 gadu, kas ir atzīts saskaņā ar MK noteikumiem Nr.36 no 10.01.2012.) elektroniskajā komercijā vai datorzinātnēs, vai informācijas tehnoloģijā, vai ekonomikā, vai vadībzinātnes, vai tai pielīdzināma iepriekšējā augstākā izglītība, kurā ietverti vismaz 60 KP saturiski atbilstošu studiju kursu no profesionālā bakalaura studiju programmas „E-komercija” atbilstošas iepriekšējās augstākās izglītības programmas obligātās un obligātās izvēles daļas.
  • studiju apjoms 80 KP (studiju ilgums 2 gadi)- profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds (studiju ilgums ir 3 gadi (120 KP)) vai profesionālā augstākā izglītība (studiju ilgums ir vismaz 4 gadi (160 KP), bet nav izieta prakse vismaz 20 KP apjomā) elektroniskajā komercijā vai datorzinātnēs, vai informācijas tehnoloģijā, ekonomikā vai sociālajās zinātnēs, kurā ietverti vismaz 60 KP saturiski atbilstošu studiju kursu no profesionālā bakalaura studiju programmas „E-komercija” atbilstošas iepriekšējas augstākās izglītības programmas obligātās un obligātās izvēles daļas.

Uzņem konkursa kārtībā, ņemot vērā vidējo vērtējumu diploma pielikumā.

Informācija par uzņemšanas procesu un noteikumiem atrodama sadaļā “Uzņemšana”.