Grāds: Profesionālais bakalaura grāds ekonomikā

Kvalifikācija: Ekonomists

Studiju ilgums un maksa:

 • klātienes studijas: 4 gadi (budžeta finansējums vai maksas studijas 2330 EUR / gadā)

Studiju valoda: latviešu, angļu

Kredītpunktu skaits: 160 KP (240 ECTS)

Programmas direktors(e)

Lektore, Mg.soc.sc.
Aija Čerpinska

Aija.Cerpinska@rta.lv

28338556

Studiju programmas mērķis ir kvalificētu un konkurētspējīgu speciālistu sagatavošana ekonomikas jomā saskaņā ar ekonomista profesijas standarta prasībām, kas atbilst LKI 6. līmeņa zināšanām, prasmēm un kompetencēm.

Studiju programmas saturs veidots gan no ekonomikas nozares studiju kursiem, gan arī stiprināti grāmatvedības, nodokļu un finanšu jomas studiju kursi, kas atbilst ekonomista profesijas standartam.

Studiju programmas rezultāti

 • Demonstrēt ekonomista profesijai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni, tajā skaitā daļai zināšanu iesniedzoties ekonomikas nozares augstākajos sasniegumos.
 • Demonstrēt ekonomikas nozares svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni.

 • Izmantojot apgūtos ekonomikas teorētiskos pamatus un prasmes, veikt profesionālu darbību ekonomista profesionālās kompetences ietvaros.
 • Formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus ekonomikas nozarē; tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan nespeciālistiem.
 • Patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu un padoto tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi, parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu.
 • Pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos.

 • Patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt ekonomikas informāciju un to izmantot, pieņemot lēmumus un risināt problēmas ekonomikas nozarē.
 • Izvērtēt profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību, parādīt izpratni par profesionālo ētiku ekonomista profesijā un piedalīties ekonomikas jomas attīstībā.

Absolventu iespējas

 • Studēt akadēmiskā un profesionālā maģistra studiju programmās un veikt zinātniskos pētījumus.
 • Strādāt valsts iestādēs un privātajā sektorā izvēlētajā nozarē par ekonomistiem vai finanšu direktoriem, auditoriem starptautiskajās auditorfirmās, valsts kontrolē.
 • Piedalīties Eiropas Savienības un valsts finansētu projektu izstrādēs, projektu komandā un projektu izvērtēšanā.
#

Uzņemšanas prasības

Vispārēja vidējā izglītība vai vidējā profesionālā izglītība.

Lai uzsāktu studijas, pretendentam jābūt nokārtotam centralizētajam eksāmenam latviešu valodā, svešvalodā (viena pēc reflektanta izvēles - angļu, vācu, franču vai krievu) un matemātikā.

Pretendentiem, kuri vidējo izglītību ieguvuši līdz 2004. gadam, jābūt sekmīgam vērtējumam attiecīgajos priekšmetos.

Informācija par uzņemšanas procesu un noteikumiem atrodama sadaļā “Uzņemšana”.