Grāds: profesionālais bakalaura grāds dizainā un tehnoloģijās

Kvalifikācija: Interjera dizainers

Studiju ilgums un maksa:

  • klātienes studijas: 4 gadi (budžeta finansējums vai maksas studijas 2330 EUR / gadā)

Studiju valoda: latviešu

Kredītpunktu skaits: 160 KP (240 ECTS)

Programmas direktors(e)

Docente, Mg. paed., Mg.art., Mg.design.
Diāna Apele

Diana.Apele@rta.lv

Programmas mērķis ir nodrošināt darba tirgū konkurētspējīgas, tautsaimniecības, kultūras un sociālajām vajadzībām atbilstošas un praksē piemērojamas starpdisciplināras dizaina un inženierzinātņu jomu teorijā balstītas studijas 5. līmeņa profesionālās kvalifikācijas un bakalaura profesionālās augstākās izglītības ieguvei, specializējoties apģērbu vai industriālajā, vai interjera un izstrādājumu dizainā un tehnoloģijās.

Programmas struktūru veido - vispārizglītojošie studiju kursi, kas ietver humanitāro, sociālo zinātņu bloku un uzņēmējdarbības moduli: Ievads cilvēkzinībās,  Praktiskā svešvaloda (angļu), Rietumu kultūras un mākslas stilu attīstības vēsture, Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika, Uzņēmējdarbības uzsākšana, Intelektuālā īpašuma tiesības un datu drošība informāciju tehnoloģijās u.c., nozares teorētiskie pamatkursi un informāciju tehnoloģiju kursi: Vizuālās mākslas valoda un kompozīcija, Laikmetīgā dizaina attīstības tendences un dizaina vēsture, Vizuālā māksla (zīmēšana, maketēšana, gleznošana, grafika), Lietotājorientēts inovatīvu produktu dizains, ražošanas procesi un tehnoloģijas, Pētniecība dizainā, Materiālzinības, Digitālās tehnoloģijas dizainā (Corel Draw, Photoshop), Produktu un procesu projektēšana CAD/CAM (AutoCad, Solidwork) u.c., nozares profesionālās specializācijas kursi modulim “Interjera dizains un izstrādājumu tehnoloģijas”: Ievads interjera dizainera specialitātē, Telpas uztveres psiholoģija un koloristika, Interjera kompozīcija plaknē un telpā, Interjera projektēšana un ergonomika, Digitālās tehnoloģijas izstrādājumu un interjera dizainā (ArchiCad, 3DMax), Mēbeļu projektēšana un tehnoloģijas, Apgaismojums interjera dizainā, Interjera stilu mijiedarbība, Materiālmācība un apdares tehnoloģijas, Fotogrāfija un tīmekļa lietotņu grafikas dizains, Interjera skicēšana, Studiju projekts I, II u.c., brīvās izvēles kursi: Etnodizains, Lāzerapstrādes tehnoloģija produktu dizainā, Mākslīgā intelekta pamati, Virtuālā un paplašinātā realitāte, Projektu vadība u.c., prakse: Pētniecības prakse, Plenēra prakse, Profesionālā prakse, Pirmsdiploma prakse un Diplomprojekts.

Programmu realizē kvalificēti docētāji ar atbilstošu izglītību un praktisku pieredzi dizaina, mākslas, inženierzinātņu, uzņēmējdarbības u.c. jomās, ieguvuši augstu darba devēju atzinību un turpina izglītoties. Programmas realizācijā regulāri tiek iekļauti ārzemju viesdocētāji akadēmiskā personāla apmaiņas programmas ietvaros.

Studentu profesionālo meistarību pilnveido prakse, kur studenti teorētiskās zināšanas nostiprina praktizējoties dizaina uzņēmumos un birojos, izmantojot arī ERASMUS+ piedāvātās iespējas gan studējot, gan izejot praksi ārzemēs.

Profesionālā bakalaura studiju programma “Dizaina tehnoloģijas” ir licencēta 29.06.2023.

Studiju programmas rezultāti

Moduļa “Interjera dizains un izstrādājumu tehnoloģijas” sasniedzamie studiju rezultāti: 

  • Prot parādīt profesionālai specializācijai atbilstošās zināšanas un izpratni par mākslas, arhitektūras, interjera dizaina un radniecīgo nozaru vērtību kritērijiem kultūrvēsturiskā, estētiskā, tehnoloģiskā, ekonomiskā, sociālā un etniskā kontekstā konkurētspējīgas valsts attīstībā, kritiski novērtējot apgūto un, demonstrējot visaptverošu izpratni par interjera dizaina, interjera izstrādājumu projektēšanas procesiem un metodēm, ir kompetenti plānot un īstenot pamatoti funkcionālas un augstvērtīgi estētiskas telpiskās vides izveidi.

  • Spēj atbilstoši darba uzdevumam veikt kompleksu, ar sabiedriskās, dzīvojamās un multifunkcionālas vides projektēšanu un dizainu saistītu pasūtījumu izpildi – datu izpēti, problēmu konstatāciju, analīzi un radošu risinājumu, pielietot, ideju vizualizēšanai visos projekta izstrādes posmos, tradicionālās metodes, digitālās tehnoloģijas, izstrādājot rasējumus, vizualizācijas, specifikācijas, izstrādājumu prototipus un interjera maketus.
  • Spēj veikt interjera projekta konceptuālā modeļa izveidi, objekta funkcionālās shēmas un pilna apjoma interjera projekta, kā arī interjera stila piedāvājuma izstrādi, telpisku objektu un interjera izstrādājumu projektēšanu, projekta prezentāciju, projektu vadību, līgumu administrēšanu, projekta izpildes organizēšanu un autoruzraudzību.

  • Spēj analizēt interjera dizaina izstrādes iespējas, ņemot vērā pasūtītāja vēlmes un vērtības, mērķauditorijas ieradumus un vajadzības, kā arī telpas tehniskos rādītājus, pieņemt lēmumus interjera dizaina problēmu risinājumos, tos argumentēti pamatot, aizstāvēt savu viedokli, sadarboties ar nozares profesionāļiem, veicot komunikāciju ar pasūtītājiem, lietotājiem, izpildītājiem un sabiedrību visos izpētes, projektēšanas, izpildes un autoruzraudzības posmos, ievērojot drošas darba vides pasākumus, profesionālo ētiku, pārzinot noteiktai situācijai atbilstošos normatīvos dokumentus, izmantojot digitālos rīkus, sekmējot procesu sistematizāciju, optimizāciju un digitalizāciju.
  • Spēj izprast un analizēt mākslas, arhitektūras un dizaina, interjera dizaina jēdzienus, teorijas, kritērijus un dizaina politikas aktualitātes, veikt pētniecisko dizaindarbību, izvērtēt savas dizainera darbības ietekmi uz sabiedrību un piedalīties dizaina un tehnoloģiju jomas attīstības procesā, ir orientēti uz mūžizglītību, ir konkurētspējīgi Latvijas un ES valstu darba tirgū. 

Absolventu iespējas

  • Absolvents var studēt RTA profesionālā maģistra studiju programmā “Dizaina tehnoloģijas”, maģistra programmās RTA un citās augstskolās.
  • Interjera dizainers var plānot un īstenot radošas idejas interjera dizaina jomā, izpildīt pasūtījumus interjera un izstrādājumu projektēšanā, interjera iekārtošanā, realizēt interjera dizaina projektu ar autoruzraudzību.
  • Interjera dizainers var strādāt dažādos ar dizainu saistītos uzņēmumos un birojos, piemēram, arhitektu un interjera dizaina birojos, kuri nodarbojas ar iekštelpu vides projektēšanu, iekārtošanu, interjera elementu izstrādi, strādāt muzejos, galerijās un kultūrtelpās, kur iekārto patstāvīgās un mainīgās mākslas, dizaina u.c. izstāžu ekspozīcijas, kā arī var strādāt arī citās radniecīgo nozaru iestādēs.
  • Interjera dizainers var veikt arī individuālo uzņēmējdarbību dizaina jomā, organizēt un vadīt citu speciālistu darbu, sadarboties ar arhitektiem, māksliniekiem, inženieriem, apdares darbu speciālistiem, datordizaineriem un citu radniecīgo nozaru speciālistiem.
#

Uzņemšanas prasības

Lai uzsāktu studijas, pretendentam jābūt nokārtotam centralizētajam eksāmenam latviešu valodā, svešvalodā (viena pēc reflektanta izvēles - angļu, vācu, franču vai krievu) un matemātikā.

Pretendentiem, kuri vidējo izglītību ieguvuši līdz 2004. gadam, jābūt sekmīgam vērtējumam attiecīgajos priekšmetos.

Informācija par uzņemšanas procesu un noteikumiem atrodama sadaļā “Uzņemšana”.