Studiju programma: Ekonomikas un uzņēmējdarbība

Programmas veids: Doktora studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”
Programmas direktors:
Profesore, Dr.oec.,
Iveta Mietule

Iveta.Mietule@rta.lv
28328091
Programmas kods: 51345
Akreditācija: 01.07.2013 - 31.12.2020
Licence: - 20.07.2018
Kvalifikācija: Zinātniskais doktora grāds (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā
Prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts promocijas darbs
Kredītpunkti: 120
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 3 gadi
Studiju maksa EUR (pilns laiks):
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks):
Studiju maksa EUR (nepilns laiks):

Studiju programmas mērķis

Programmas mērķis ir īstenot doktora līmeņa akadēmiskās studijas uzņēmējdarbībā un ekonomikā, sagatavot augsti kvalificētus ekspertus (speciālistus), kuri spēj radīt jaunas zināšanas nozarē, un iegūst starptautiskajiem standartiem atbilstošu doktora grādu (PhD).

Studiju programmas rezultāti

Zināšanas

 1. Izprot ekonomikas, vadībzinātnes un uzņēmējdarbības teorijas, to veidošanos un attīstību, kā arī aktuālās tendences Latvijā, Eiropā un pasaulē.
 2. Izprot sociālo zinātņu nozīmi sabiedrības attīstībā, pievienotās vērtības radīšanā, valsts labklājības veicināšanā un problēmsituāciju risināšanā atsevišķās tautsaimniecības nozarēs un ekonomikā kopumā.
 3. Izprot faktorus, kas ietekmē noturīgu, iekļaujošu un ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi un jaunu pieeju izmantošanu organizāciju vadībā nenoteiktības un mainīgos apstākļos.
 4. Pārzina jaunu un pārbaudītu metožu atlasi, pamatošanu, pielāgošanu (gan kvantitatīvās, gan kvalitatīvās pētniecības metodes) un metodoloģijas izstrādi ekonomikas, vadībzinātnes un uzņēmējdarbības nozarēs un saskarē ar citām zinātņu nozarēm, starpdisciplināru pieeju pētniecībā.
 5. Pārzina efektīvu un elastīgu pieeju aktuālo un vēsturisko pētniecības datu izmantošanā un uzkrāšanā, autortiesību nosacījumus.

Prasmes

 1. Prot analizēt un interpretēt globālus procesus, teorijas, politikas, izmantojot pasaulē atpazīstamu organizāciju pieredzi un piemērus, ekonomikā, vadībzinātnē un uzņēmējdarbībā.
 2. Prot izmantot informācijas tehnoloģijas risinājumus pētniecībā un uzņēmējdarbībā, t.sk. datu vizualizācijas metodes.
 3. Prot lietot tehnoloģijas, lielo datu analīzi un prognozēšanu (Forecast un Foreseen) nākotnes scenāriju izveidē, īstenojot oriģinālus pētījumus, no kuriem daļa ir starptautiski citējamu publikāciju līmenī.

Kompetences

 1. Spēj patstāvīgi un sistemātiski atrast, analizēt un sintezēt informāciju, izmantojot zinātniskās datubāzes u.c. informācijas avotus.
 2. Spēj patstāvīgi izvērtēt un argumentēti izvēlēties zinātniskiem pētījumiem atbilstošas metodes un metodoloģiju nenoteiktības un mainīgos apstākļos, lai radītu inovatīvus risinājumus ilgtspējīgas ekonomikas izaugsmei.
 1. Spēj gan mutiski, gan rakstiski komunicēt un diskutēt par ekonomikas, vadībzinātnes un uzņēmējdarbības literatūru, aktuālajiem pētījumiem un atklājumiem ar studējošajiem, zinātniekiem, profesionāļiem un sabiedrību kopumā Latvijā un starptautiskā vidē.
 2. Spēj vadīt uzņēmējdarbības, pārvaldības un pētniecības procesus uzņēmumos, iestādēs un organizācijās, izmantojot jaunākās pētniecībā balstītas zināšanas un prasmes un ievērojot ētiskas un sociāli atbildīgas rīcības principus.
 3. Risināt ar nozari saistītas problēmas un pieņemt kompleksus lēmumus, lietojot dizaina domāšanas principus un izmantojot zināšanas par patērētāju vajadzībām, uzvedības maiņu, aprites ekonomiku, atbildīgu uzņēmējdarbību, vispārējās sociālās prasmes un emocionālo inteliģenci.
 4. Spēj patstāvīgi paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju.

Programmas saturs

Kvalitatīvās pētījumu metodes

Kvantitatīvās pētījumu metodes

Tendences uzņēmējdarbībā un ekonomikā

Kompetenču novērtējums

Zinātniskā rakstība

Zinātnes komunikācija

Zinātniskais darbs, t.sk. publikācijas, ziņojumi konferencēs, vasaras/ziemas skola, kolokvijs.

Absolventu iespējas

Studijas doktorantūrā attīstīs doktorantu kritiski analītiskās pētnieciskās iemaņas, integrējot teorētiskās zināšanas ar lietišķajiem pētījumiem, problēmu risinājumiem. Tika sagatavoti zinātnieki, lietišķie pētnieki, eksperti, augsta līmeņa profesionāļi analītiskajam, pētnieciskajam un vadošajam darbam publiskajā un privātajā sektorā, kas kopumā paaugstinās pētniecības kvalitāti un kapacitāti Latvijā, Eiropā un kopējā pētniecības telpā.

Uzņemšanas prasības

Maģistra grāds sociālajās zinātnēs.

Uzņemot studiju programmā, reflektantu/-i, kurš/-a ir LR pilsonis/-e vai personu, kurai ir Latvijas Republikas izdota nepilsoņa pase, vērtējumu veido:

 • pārrunas par iestājreferāta vai iesniegto publikāciju kopuma problemātiku;
 • maģistra darba vērtējums;
 • publikāciju skaits citējamos izdevumos un līdzdalība zinātniskajās konferencēs;
 • publikāciju skaits vispārējos izdevumos un līdzdalība vietējas nozīmes konferencēs;
 • pieredze vadīšanas vai analītikas darbā.

Ārzemju studentus ar maģistra grādu un tam pielīdzinātu kvalifikāciju (AIC atzinumu) un angļu valodas zināšanām B2 līmenī, ko apliecina starptautiski atzīts sertifikāts vai AII angļu valodas zināšanu novērtējums

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu