Autorizēties   |   Reģistrēties

Studiju programma: Tiesību zinātne

Programmas veids: Akadēmiskās bakalaura studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Tiesību zinātne”
Programmas direktors:
Asociētā profesore, Dr.iur.,
Ilona Bulgakova

ilona.bulgakova@rta.lv
29511421
Programmas kods: 43380
Akreditācija: 23.07.2018 - 31.12.2020
Licence: 23.07.2018 - 31.12.2020
Kvalifikācija: Sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē
Prasības: Sekmīgi apgūta programma, aizstāvēts bakalaura darbs
Kredītpunkti: 120
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 3 gadi
Studiju maksa EUR (pilns laiks): 1520
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks): 3,5 gadi
Studiju maksa EUR (nepilns laiks): 1300

Programmas saturs

Vispārizglītojošie kursi

Studiju modulis "Uzņēmējdarbības uzsākšana", Tiesību vēsture, Profesionālā svešvaloda (angļu un vācu) un juridiskā terminoloģija, Latīņu valodajuristiem, Saskarsmes psiholoģija, Civilā un vides aizsardzība, Jurista profesionālā ētika

Nozares obligātie studiju kursi

Tiesību teorija, Valsts zinātne, Administratīvās tiesības, Administratīvais process, Starptautisko un ES tiesību pamati, Civiltiesības (Vispārīgā daļa, Ģimenes un mantojuma tiesības, Saistību un lietu tiesības), Civilprocess, Darba tiesības, Krimināltiesības, Kriminālprocess, Konstitucionālās tiesības u.c.

Ierobežotās izvēles nozares studiju kursi

Pašvaldību tiesības, Dzīvokļu tiesības, Cilvēktiesības, Intelektuālā īpašuma tiesības, Muitas tiesības, Komerctiesības, Sociālās tiesības, Kriminoloģija u.c.

Studentiem tiek piedāvāti studiju kursi brīvai izvēlei.

Absolventa iespējas

Pēc akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” absolvēšanas un socialo zinātņu bakalaura grāda tiesību zinātnē iegūšanas, absolvents var būt pieprasīts un strādāt:

 • lielu, vidējo un mazu uzņēmumu darba nodrošināšanai (piemēram, apdrošināšanas uzņēmumos, tiesu iespertu iestādēs, finanšu institūcijās, palīdzot vecākajiem speciālistiem juridiskajās lietās (juristiem) nodrošināt juridisko pakalpojumu sniegšanu);
 • nevalstiskajās organizācijās;
 • pašvaldību institūcijās (piemēram, Bāriņtiesās, ieņemot bāriņtiesu darbinieka, bāriņtiesas locekļa amatus atbilstoši „Bāriņtiesu likuma” prasībām);
 • tiesībaizsardzības iestādēs (piemēram, veicot prokurora palīga pienākumus (profesijas kods 3411 02) atbilstoši „Prokuratūras likuma” prasībām; veicot tiesneša palīga pienākumus (profesijas kods 3411 03), veicot tiesas konsultanta (profesijas kods 3411 04), tiesas priekšsēdētāja palīga pienākumus (profesijas kods 3411 05), amatos atbilstoši likuma „Par tiesu varu” prasībām);
 • zvērinātu tiesu izpildītāju un zvērinātu advokātu birojos, ka arī citos juridiskajos birojos (veicot  biroja darba palīga pienākumus);
 • tiešās valsts pārvaldes iestādēs (ministrijās, ministriju padotībā esošajās iestādēs ar juridisko pienākumu izpildi saistītājos amatos).

Tālāko studiju iespējas

Tiesības studēt profesionālā maģistra studiju programmā "Tiesību zinātne" jurista kvalifikācijas iegūšanai.

Iepriekšējā izglītība

Vispārējā vidējā vai vidējā profesionālā izglītība

Uzņemšanas prasības

Trīs centralizētie eksāmeni (vai gala atzīme dokumentā par vidējo izglītību, ja CE nav kārtoti) :

 • matemātika;
 • svešvalodas;
 • latviešu valoda un literatūra.

Papildus punkti:

 1. Novada vai valsts zinātniski pētniecisko darbu politikā un tiesībās konkursa/konferences godalgoto 1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts (par katru).
 2. Gala atzīme dokumentā par vidējo izglītību svešvalodā, latviešu valodā un literatūrā 8 (ļoti labi) un vairāk – maksimāli iegūstams 0,98 punkts (par katru).
 3. Gala atzīme dokumentā par vidējo izglītību politikā un tiesībās, Latvijas un/vai pasaules vēsturē, informātikā – maksimāli iegūstams 0,98 punkts.
 4. Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas absolvents - 1,5 punkti.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu