Studiju programma: Tiesību zinātne (akadēmiskā bakalaura)

Programmas veids: Akadēmiskās bakalaura studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Tiesību zinātne”
Programmas direktors:
Asociētā profesore, Dr.iur.,
Ilona Bulgakova

Ilona.Bulgakova@rta.lv
29511421
Programmas kods: 43380
Akreditācija: 13.01.2021 - 14.01.2027
Licence: 23.07.2018 - 14.01.2027
Kvalifikācija: Sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē
Prasības: Sekmīgi apgūta programma, aizstāvēts bakalaura darbs
Kredītpunkti: 120
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 3 gadi (6 sem.)
Studiju maksa EUR (pilns laiks): 1520
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks): 3 gadi 6 mēneši (7 sem.)
Studiju maksa EUR (nepilns laiks): 1300

Studiju programmas mērķis

Nodrošināt studējošiem tiesību zinātņu teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu apguvi, sasniedzot studiju programmā noteiktos studiju rezultātus, kas atbilst Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajām EKI 6. līmeņa zināšanām, prasmēm un kompetencei.

Studiju programmas rezultāti

 1.  Spēj parādīt vispusīgas juridiskai jomai atbilstošas faktu, teoriju, likumsakarību un tehnoloģiju zināšanas un izpratni.
 2.  Spēj, balstoties uz analītisku pieeju, veikt abstraktus un konkrētus uzdevumus juridiskajā jomā, parādīt prasmes, kas juridiskajām problēmām ļauj rast radošus un kompleksus risinājumus.
 3.  Spēj sadarboties ar kolēģiem, klientiem un vadību, pilnveidot savas kompetences, veikt vai pārraudzīt tādas darba aktivitātes, kurās iespējamas neprognozējamas izmaiņas.
 4.  Spēj formulēt, aprakstīt un analizēt teorētiskās juridiskās problēmas, atlasīt nepieciešamo informāciju un izmantot to skaidri definētu problēmu risināšanai, piedalīties juridiskās jomas attīstībā.
 5.  Spēj un gatavs turpināt studijas, lai iegūtu piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju “Jurists”.

Programmas saturs

Vispārizglītojošie kursi:

Studiju modulis "Uzņēmējdarbības uzsākšana", Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, Tiesību vēsture, Juridiskā analīze un dokumentu izstrāde, Vācu valoda juristiem, Angļu valoda juristiem, Latīņu valoda juristiem, Vides un civilā aizsardzība, Ievads pētniecībā, Uzņēmējdarbības uzsākšana, Ievads cilvēkzinībās 

Nozares obligātie studiju kursi:

Tiesību teorija, Valsts zinātne, Juristu profesionālā ētika un prezentācijas prasmes, juridiskā retorika, Administratīvās tiesības, Administratīvais procesa tiesības, Starptautiskās publiskās tiesības, Starptautiskās privātās tiesības, Administratīvo pārkapumu process, Eiropas Savienības tiesības, Civiltiesības, Civilprocesa tiesības,  Darba tiesības, Krimināltiesības, Kriminālprocesa tiesības, Konstitucionālās tiesības u.c.

Ierobežotās izvēles nozares studiju kursi:

Pašvaldību tiesības, Dzīvokļu tiesības, Cilvēktiesības, Intelektuālā īpašuma tiesības, Muitas tiesības, Komerctiesības, Sociālās tiesības, Kriminoloģija. Viktimoloģija un violentoloģija. u.c.

Studentiem tiek piedāvāti studiju kursi brīvai izvēlei.

Absolventa iespējas

Pēc akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” absolvēšanas un socialo zinātņu bakalaura grāda tiesību zinātnē iegūšanas, absolvents var būt pieprasīts un strādāt:

 • lielu, vidējo un mazu uzņēmumu darba nodrošināšanai (piemēram, apdrošināšanas uzņēmumos, finanšu institūcijās, palīdzot vecākajiem speciālistiem juridiskajās lietās (juristiem) nodrošināt juridisko pakalpojumu sniegšanu);
 • nevalstiskajās organizācijās;
 • pašvaldību institūcijās (piemēram, Bāriņtiesās, ieņemot bāriņtiesu darbinieka, bāriņtiesas locekļa amatus atbilstoši „Bāriņtiesu likuma” prasībām; pašvaldību Juridisko nodaļu darbinieku amatos);
 • tiesībaizsardzības iestādēs (piemēram, veicot prokurora palīga pienākumus (profesijas kods 3411 02) atbilstoši „Prokuratūras likuma” prasībām; veicot tiesneša palīga pienākumus (profesijas kods 3411 03), veicot tiesas konsultanta (profesijas kods 3411 04), tiesas priekšsēdētāja palīga pienākumus (profesijas kods 3411 05), amatos atbilstoši likuma „Par tiesu varu” prasībām);
 • zvērinātu tiesu izpildītāju un zvērinātu advokātu birojos, ka arī citos juridiskajos birojos (veicot  juridiskā darba pienākumus);
 • tiešās valsts pārvaldes iestādēs (ministrijās, ministriju padotībā esošajās iestādēs ar juridisko pienākumu izpildi saistītājos amatos);
 • citos uzņēmumos, organizācijās juridiskā darba nodrošinājuma amatos.
 • RTA karjeras portāls https://karjera.rta.lv/

Tālāko studiju iespējas

Tiesības studēt profesionālā maģistra studiju programmā "Tiesību zinātne" jurista kvalifikācijas iegūšanai.

Uzņemšanas prasības

Trīs centralizētie eksāmeni (vai gala atzīme dokumentā par vidējo izglītību, ja CE nav kārtoti) :

 • matemātika;
 • svešvalodas;
 • latviešu valoda un literatūra.

Papildus punkti:

 1. Gada atzīme atestātā par vidējo izglītību politikā, tiesībās, Latvijas un/vai pasaules vēsturē, informātikā - maksimāli iegūstams 0,98 punkts.
 2. Gala atzīme dokumentā par vidējo izglītību svešvalodā, latviešu valodā un literatūrā 8 (ļoti labi) un vairāk – maksimāli iegūstams 0,98 punkts (par katru).
 3. Latvijas valsts skolēnu zinātnisko konferenču/zinātniski pētniecisko darbu konferenču (2018.-2020.g.) 1.-3.pakāpes diplomu ieguvējiem 1 punkts par katru:
  • tieslietu sekcija/ sociālo zinātņu sekcija (tiesību zinātnes apakšsekcija);
  • politoloģijas sekcija / sociālo zinātņu (politikas zinātnes apakšsekcija).
 4. Latgales, Vidzemes un Kurzemes reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenču (2018.-2020.g.) 1.-3.pakāpes diplomu ieguvējiem 1 punkts par katru:
  • politoloģijas sekcija;
  • tieslietu sekcija.
 5. Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenču - Tieslietu un politoloģijas sekcija (2018.-2020.g.) 1.-3.pakāpes diplomu ieguvējiem 1 punkts par katru.
 6. Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas absolventiem 1,5 punkti.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.