Studiju programma: Reģionālā plānošana un attīstība

Programmas veids: Akadēmiskās maģistra studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”
Programmas direktors:
Lektore, Mg.soc.sc.,
Daina Znotiņa

Daina.Znotina@rta.lv
28327760
Programmas kods: 45345
Akreditācija: 26.07.2016 - 30.06.2021
Licence: 26.07.2016 - 30.06.2021
Kvalifikācija: Sociālo zinātņu maģistra grāds vadības zinātnē
Prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts maģistra darbs
Kredītpunkti: 60
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 1,5 gadi
Studiju maksa EUR (pilns laiks): 2200
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks):
Studiju maksa EUR (nepilns laiks):

 Programmas saturs

Obligātie studiju kursi - A daļa

Zināšanu vadība, Reģionālā ekonomika un politika, Stratēģiskā vadība, Eiropas integrācijas procesi, Starpkultūru biznesa komunikācija, Projektu vadība un plānošana, Starpreģionālo kontaktu vēsture, Reģionālo resursu vadība u.c.

Obligātās izvēles studiju kursi - B daļa

Teritoriālā plānošana, Reģionālās ekonomikas nozaru struktūra, Patērētāju uzvedība, Starptautiskā ekonomika, Starptautiskais tirgus un investīcijas. Komunikāciju teorija, Lingvistika un kultūras procesi, Starpkultūru filozofija, Tradicionālās kultūras mantojums un inovatīvi risinājumi mūsdienu kultūras vidē, Reģionālās kultūras diskurss u.c.

Absolventu iespējas

  • Studēt doktora studiju programmās
  • Strādāt starptautiskos uzņēmumos, plānošanas reģionos, pašvaldībās, kultūras un izglītības iestādēs.

Iepriekšējā augstākā izglītība un papildus prasības

  1. Otrā līmeņa augstākā izglītība  vai akadēmiskais bakalaura grāds ekonomikā, komerczinībās vai administrēšanā

vai

  1. Cita otrā līmeņa augstākā izglītība vai akadēmiskais bakalaura grāds, jāiesniedz referāts  (ne mazāk par 20 lpp. datorsalikumā) par vadības zinātnes tēmu

Uzņemšanas prasības

(1) Uzņem konkursa kārtībā, ņemot vērā vidējo vērtējumu diploma pielikumā.

Papildus punkti:

1)  par publikācijām no 01.09.2010. (jāiesniedz publikāciju kopijas) – 0.5 punkti (par katru);

2)  par dalību konferencēs ar referātu no  01.09.2010. (jāiesniedz apliecinājums par dalību konferencēs) – 0.25 punkti (par katru)

(2) Uzņem konkursa kārtībā uz vakantajām vietām pēc iestājpārbaudījuma rezultātiem

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.