Studiju programma: Arhīvniecība (mag.)

Programmas veids: Profesionālās maģistra studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens "Informācijas un komunikācijas zinātnes"
Programmas direktors:
Viesprofesors, Dr.hist.,
Aleksandrs Ivanovs

Aleksandrs.ivanovs@du.lv
Programmas kods: 47322
Akreditācija: 01.07.2013 - 31.12.2020
Licence: 09.06.2005 - 31.12.2020
Kvalifikācija: Profesionālais maģistra grāds arhīvniecībā un arhīvista kvalifikācija
Prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts maģistra darbs, nokārts valsts eksāmens
Kredītpunkti: 80
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 2 gadi
Studiju gada maksa EUR (pilns laiks): 1690
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks):
Studiju gada maksa EUR (nepilns laiks):

Programmas saturs

Vispārizglītojošie kursi:

Globālās komunikatīvās sistēmas un starpkultūru komunikācija, Paleogrāfija un diplomātika, Elektronisko dokumentu informācijas sistēmas, Latvijas varas, pārvaldes un tiesību vēsture u.c.

Teorētiskie pamatkursi veido padziļinātu priekšstatu par arhīvniecību kā zinātni, tās specifiku, vietu un lomu sabiedrības kultūras mantojuma, kā arī dažāda veida informācijas kopumā saglabāšanu, piemēram,

Arhīvzinātne, Arhīva darba menedžments, Dokumentu pārvaldība, Latvijas arhīvu vēsture u.c.

Profesionālās specializācijas kursi dod zināšanas un palīdz nostiprināt iemaņas atsevišķos arhīva darba virzienos, piemēram,

Arheogrāfija, Dokumentu sistematizācija, Arhīvpedagoģija, Datu bāzu veidošana, Profesionālā prakse u.c.

Brīvās izvēles kursi paplašina studējošo redzesloku, kā arī ļauj iedziļināties atsevišķu dokumentu grupu specifikā:

Vēstures, palīgdisciplīnas, Pašvaldību un administratīvās tiesības, Bankas un to dokumentācija, Vadības psiholoģija u.c.

Absolventu iespējas

Nākotnē varēsi: studēt doktorantūrā; ieņemt amatus valsts institūcijās (ar iespēju iegūt arī valsts ierēdņa statusu), nevalstiskās organizacijās un uzņēmumos, kā arī sociālās atmiņas iestādēs: Latvijas Nacionālajā arhīvā, valsts institūciju un pašvaldību arhīvos, privātajos arhīvos, kā arī muzejos un bibliotēkās; ieņemt amatus, kas saistīti ar dokumentu pārvaldību valsts institūcijās, uzņēmumos vai citās organizācijās.

Iepriekšējā augstākā izglītība un papildus prasības

  • Profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds vai profesionālā kvalifikācija, kura iegūta, pabeidzot vismaz 4 gadu studiju programmu un vismaz 1 gada arhīva darba pieredze;

vai

  • Akadēmiskais bakalaura grāds vēsturē un vēstures bakalaura studijās apgūti arhīvniecības nozares teorētiskie kursi vismaz 8 KP un arhīva darba prakse vismaz 2 KP

Uzņemšanas prasības

Uzņem konkursa kārtībā, ņemot vērā vidējo vērtējumu diploma pielikumā.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.