Autorizēties   |   Reģistrēties

Studiju programma: Ekonomika, studiju modulis: "Uzņēmējdarbības tiesības"

Programmas veids: Profesionālās bakalaura studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Ekonomika” EPF
Programmas direktors:
Lektore, Mg.soc.sc.,
Aija Čerpinska

aija.cerpinska@rta.lv
28338556
Programmas kods: 42310
Akreditācija: 01.07.2013 - 31.12.2020
Licence: 16.01.2004 - 31.12.2020
Kvalifikācija: bakalaura profesionālais grāds ekonomikā ekonomista profesionālā kvalifikācija
Prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, izieta profesionālā prakse un aizstāvēta profesionālās prakses atskaite, nokārtots valsts eksāmens, izstrādāts un aizstāvēts diplomdarbs
Kredītpunkti: 160
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 4 gadi
Studiju maksa EUR (pilns laiks): 1520
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks):
Studiju maksa EUR (nepilns laiks): 1220

Programmas saturs

Vispārizglītojošie studiju kursi - A daļa

Matemātika, Svešvaloda uzņēmējdarbībā (Angļu/Vācu), Socioloģija, Pētnieciskā darba organizācija, Ekonomikas mācību vēsture, Vides ekonomika, Sports

Nozares teorētiskie pamatkursi - B daļa

Informātika, Darba un civilā aizsardzība, Ievads uzņēmējdarbībā, Statistika ekonomikā, Publiskās finanses, Mikroekonomika, Grāmatvedības pamati, Makroekonomika, Statistika, Tirgzinība, Vadības teorija, Naudas teorija, Finanšu plānošana

Nozares specializācijas kursi - B daļa

Dokumentu pārvaldība, Reģionālā ekonomika, Starptautiskie ekonomiskie sakari, Kvalitātes vadības pamati, Projektu vadīšana, , Darba un komerctiesības, Studiju darbs mikroekonomikā, makroekonomikā vai tirgzinībā, Finanšu grāmatvedība, Uzņēmējdarbības plānošana, Pakalpojumu vadīšana, Civiltiesības, , Inovāciju vadība, Studiju darbs uzņēmējdarbībā, Lietišķā komunikācija, Mediji un reklāma, Audita pamati, Izmaksu plānošana, Krimināltiesības un kriminālprocess, Uzņēmējdarbības analīze, Nodokļu administrēšana, Apdrošināšana, Kreditēšana, Civilprocess, Eiropas Savienības tiesības, Studiju darbs komerctiesībās

C daļa Studentiem tiek piedāvāti studiju kursi brīvai izvēlei.

Absolventu iespējas

  • studēt maģistrantūras studiju programmās un veikt zinātniskos pētījumus;
  • strādāt pakalpojumu sfērās, t.sk., tirdzniecības, finanšu, sabiedrisko pakalpojumu, ražošanas pakalpojumu, transporta pakalpojumu jomā u.c.;
  • piedalīties Eiropas Savienības un valsts finansētu projektu izstrādēs, projektu komandā, vadīšanā.

Iepriekšējā augstākā izglītība un papildus prasības

Divi centralizētie eksāmeni no minētajiem (pēc reflektanta izvēles):

  • matemātika;
  • svešvalodas;
  • latviešu valoda un literatūra;

Uzņemšanas prasības

  1. CE otrajā svešvalodā – 1 punkts;
  2. Valsts olimpiāžu matemātikā vai svešvalodā  1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts;
    1. Līdzdalība programmā „Esi līderis” (sertifikāts) – 1 punkts.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu