Studiju programma: Uzņēmējdarbība, studiju modulis: "Komercpakalpojumu vadība"

Programmas veids: Profesionālās bakalaura studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”
Programmas direktors:
Lektore, Mg.oec.,
Iveta Dembovska

Iveta.Dembovska@rta.lv
Programmas kods: 42345
Akreditācija: 01.07.2013 - 30.06.2021
Licence: 23.09.2003 - 30.06.2021
Kvalifikācija: bakalaura profesionālais grāds uzņēmējdarbībā, uzņēmuma un iestādes vadītāja kvalifikācija
Prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, nokārtots valsts eksāmens, aizstāvēts diplomdarbs
Kredītpunkti: 160
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 4 gadi
Studiju maksa EUR (pilns laiks): 1520
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks): 5 gadi
Studiju maksa EUR (nepilns laiks): 1220

Programmas saturs

Nozares teorētiskie kursi - A daļa:

Civilā aizsardzība, Informātika, Ekonomikas informātika, Ekonomikas mācību vēsture, Lietvedība, Darba aizsardzība, Matemātika, Svešvaloda uzņēmējdarbībā (Angļu/Vācu), Sports, Publiskās finanses, Mikroekonomika, Ievads uzņēmējdarbībā, Statistika I; II, Grāmatvedības teorija, Makroekonomika, Darba un komerctiesības, Tirgzinība, Vadības teorija, Uzņēmējdarbības finanses.

Profesionālās specializācijas kursi - B daļa

Politoloģija, Socioloģija, Vides ekonomika, Studiju darbs makroekonomikā, mikroekonomikā, Loģistika, Pakalpojumu uzņēmējdarbība, Reklāma, Veikala darba tehnoloģija, Prečzinība, Pasaules valstu ekonomika, Finanšu grāmatvedība, Starptautiskās tiesības, Vadības psiholoģija, Studiju darbs tirgzinībā, uzņēmējdarbībā, Ārēja tirdzniecība, Pakalpojumu tirgzinības vadība, Uzņēmējdarbības analīze, Uzturzinātne, Studiju darbs uzņēmējdarbības vadībā, Profesionālā prakse, Valsts eksāmens, Diplomdarbs.

Brīvās izvēles kursi - C daļa Studentiem tiek piedāvāti studiju kursi brīvai izvēlei.

Absolventu iespējas

  • studēt maģistra studiju programmās;
  • strādāt pakalpojumu sfērās, t.sk., tirdzniecības, finanšu, sabiedrisko pakalpojumu, ražošanas pakalpojumu, transporta pakalpojumu jomā u.c.;
  • piedalīties Eiropas Savienības un valsts finansētu projektu izstrādēs, projektu komandā, vadīšanā.

Iepriekšējā augstākā izglītība un papildus prasības

Divi centralizētie eksāmeni no minētajiem (pēc reflektanta izvēles):

  • matemātika;
  • svešvalodas;
  • latviešu valoda un literatūra;

Uzņemšanas prasības

  1. CE otrajā svešvalodā – 1 punkts;
  2. Valsts olimpiāžu matemātikā vai svešvalodā  1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts (par katru);
  3. Līdzdalība programmā „Esi līderis” (sertifikāts) – 1 punkts.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
RTA paziņojums par personas datu apstrādi. Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu