Studiju programma: Lietišķā vēsture

Programmas veids: Akadēmiskās bakalaura studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens "Informācijas un komunikācijas zinātnes"
Programmas direktors:
Lektore, Mg. paed., Mg.hist.,
Valda Čakša

valda.caksa@rta.lv
26493004
Programmas kods: 43322
Akreditācija: 09.07.2008 - 31.12.2020
Licence: 27.02.2015 - 31.12.2020
Kvalifikācija: Sociālo zinātņu bakalaurs informācijas zinātnē
Prasības: Studējošie iegūst social zinātņu bakalaura grādu informācijas zinātnē, ja ir sekmīgi apguvuši studiju programmas saturu (120 KP), tai skaitā ieguvuši pozitīvu vērtējumu par diviem studiju darbiem (4 KP), par arhīvniecību un arhīva darba praksi (3 KP), par muzejmācību un muzeja darba praksi (3 KP), par bakalaura darba izstrādi un aizstāvēšanu (10 KP).
Kredītpunkti: 120
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 3 gadi
Studiju maksa EUR (pilns laiks): 1450
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks): 4 gadi
Studiju maksa EUR (nepilns laiks): 1090

Bakalaura studiju programma „Lietišķā vēsture” piedāvā sagatavot akadēmiski izglītotus vēstures informācijas izmantošanas speciālistus, kuri zina, kā orientēties mūsdienu informācijas ieguves avotu daudzveidībā, spēj palīdzēt arī citiem interesentiem rast visatbilstošākos un noderīgākos informācijas resursus. Studiju programmai ir starpdisciplinārs raksturs, tajā ir ietvertas gan sociālo un humanitāro zinātņu teorētiskās atziņas, gan arī tiek apgūtas dažādu zinātņu nozaru un tehnoloģiju izmantošanas prasmes. Lietišķās vēstures pieeja nodrošina studējošo praktisku un akadēmisku sagatavotību sabiedrības izglītošanai:

 • muzeju krājumu, arhīvu fondu, periodikas u.c. vēstures liecību un dokumentu izmantošanā;
 • informācijas un komunikācijas zinātnes teorētisko atziņu pamatos;
 • vēstures/kultūras vēstures liecību/pieminekļu pētīšanā un ar tiem saistīto problēmu popularizēšanā vēsturiskās atmiņas saglabāšanas institūcijās;
 • muzeja, arhīvu, bibliotēku pieredzi informācijas pārvaldībā un komunikācijā ar sabiedrību;
 • mutvārdu vēstures avotu veidošanā un analīzē;
 • zinātnisku pētījumu veikšanā;
 • pētniecisko projektu izstrādāšanā;
 • programmas apguve nodrošina pamatu arī vēstures un kulturoloģijas skolotāja kvalifikācijas ieguvei.Compulsory modules

Programmas moduļu saturs:

             Obligātās (A) daļas modulis Informācija un komunikācija (23 KP) sniedz zināšanas par informācijas un komunikācijas zinātņu teorijām, informācijas saglabāšanas sistēmām, komunikācijas tehnoloģijām, komunikācijas iespējām un veidiem, kā arī par informācijas vizualizēšanas aktualitātēm, sabiedrībai aktuālas informācijas ieguves iespējām dažādās institūcijās un centros, kā arī vēsturiskās informācijas pētnieciskajām iespējām un metodēm dažādās zinātņu nozarēs. Nozīmīgākie kursi: Vēsturiskās informācijas saglabāšanas sistēmas, Lietišķās vēstures pētījumu metodoloģija Ievads komunikācijas teorijās, Informācijas dienesti un centri Komunikācijas tehnoloģijas, Ievads starpkultūru komunikācijā, Informācijas dienesti un centri, Vizuālā informācija, Vadības teorija, Ievads socioloģijā, Ievads sociālajā antropoloģijā. Obligātie moduļi Vēsturiskā informācija (24KP) un Zinātniskais darbs (14KP) nodrošina vēstures informācijas un pētnieciskās kompetences apguvi, integrējot to divu studiju darbu un bakalaura darba izstrādē. Moduļu apguve sniedz zināšanas par vēstures laikmetu iezīmēm, attīstības likumsakarībām, vēstures periodizāciju, laikmetiem raksturīgo notikumu hronoloģiju, vēsturiskajām personībām, nozīmīgākajiem pētniecības avotiem, literatūru un piemērotas metodoloģijas izvēles nosacījumiem. Nozīmīgākie kursi: Aizvēsture un senie laiki pētniecībā, ievads medievistikā, Latvijas vēstures informatīvais potenciāls, Latgale reģionālistikas pētījumos, Jauno/jaunāko laiku problemas, Filozofijas vēsture, Ebreji Latvijā u.c.

       Obligātās izvēles moduļi Muzeoloģija (7 KP) un Arhīvniecība (7 KP) viedo zināšanas par athīva dokumentu būtību, zināšanas par muzeju krājumu veidošanas nosacījumiem, ietver prakses un atklāj muzeju un arhīva darba nozīmi sabiedrības izglītošanā un vēsturiskās atmiņas saglabāšanā.

     Modulis Kultūras informācija (16 KP) sniedz zināšanas un paplašina pētnieciskās iemaņas, balstoties uz avotos un zinātniskajā literatūrā atspoguļoto kultūras prosesu saikni ar pasaules, atsevišķu reģionu, nāciju un etnosu tradicionālās kultūras transformāciju zinātnes sasniegumu, politisko, ekonomisko un sociālo procesu kontekstā. Modulis, piedāvājot Pasaules/Latvijas/Latgales kultūras mantojuma u.c. kursu apguvi, nodrošina prasmi analizēt un vērtēt kultūras, mākslas, reliģijas u.c. norises, to likumsakarības un ļauj izprast konkrētā laikā un telpā radītos artefaktus atbilstoši kulturoloģijas teorijām.

     Modulis Lietišķā kompetence nodrošina vēstures pētīšanas praktisko iemaņu nostiprināšanu un, balstoties uz apgūto pētniecisko tehnoloģiju daudzveidību, paplašina maģistra studiju izvēles iespējas. Modulis orientē studējošos uz lietišķu vēstures zināšanu pielietojumu vēstures avotu veidošanā un pētniecībā, dokumentu apstrādāšanā, sistematizēšanā, saglabāšanā un prezentēšanā, kā arī to izmantošanā. Nozīmīgākie kursi: Sociālā atmiņa un mutvārdu vēstures ekspedīcija, Periodika pagātnes pētījumos Vēsturiskā mantojuma digitalizācijas projekti, Tūrisma informācija un ekskursiju vadīšanas metodika, Intelektuālā īpašuma tiesības u.c.

     Brīvās izvēles studiju kursu (7KP) mērķis ir papildināt un konkretizēt studējošo zināšanas, padziļināt pētnieciskās iemaņas un prasmes, kā arī paplašināt svešvalodu zināšanas.

Absolventu iespējas

Pēc bakalaura grāda ieguves studējošais var

 • turpināt akadēmiskās vēstures maģistra studijas (LU, DU), kultūras un muzeju studijas (LKA), arhīvniecības (RTA);
 • turpināt profesionālā maģistra studijas vēstures skolotāju studiju programmās (DU);
 • studēt sociālo zinātņu virziena maģistratūras programmās (RSU);
 • strādāt muzejā, arhīvā, skolā, tūrisma jomā un turpināt nepilna studiju laika maģistra studijas.

Uzņemšanas prasības

Uzņem, pamatojoties uz 2 centralizēto eksāmenu rezultātiem (latviešu valoda un svešvaloda).

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu