Studiju programma: Datorsistēmas (mag.)

Programmas veids: Profesionālās maģistra studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”
Programmas direktors:
Profesors, Dr.sc.ing.,
Pēteris Grabusts

Peteris.Grabusts@rta.lv
Programmas kods: 47483
Akreditācija: 01.07.2013 - 30.06.2023
Licence: 22.06.2006 - 30.06.2023
Kvalifikācija: profesionālais maģistra grāds datorzinātnēs un sistēmanalītiķa kvalifikācija
Prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts maģistra darbs, nokārtots valsts maģistra eksāmens
Kredītpunkti: 60
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 1.5 gadi
Studiju maksa EUR (pilns laiks): 1820
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks):
Studiju maksa EUR (nepilns laiks):

Programmas saturs

Kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē:

Prasību inženierija, Programminženierija, Objektorientētā programmēšana un integrētā izstrādes vide, Biznesa sistēmu analīze, Uzņēmējdarbības stratēģiskā vadīšana, Operāciju vadība, Datu aizsardzība, Informācijas tehnoloģiju standarti.

Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinātnes studiju kursi:

Projektu vadība,  Sistēmu objektorientētā modelēšana, Inovāciju vadība, Inženierzinātņu pētījumu metodoloģija, Lemšana riska apstākļos.

Pedagoģijas un psiholoģijas kursi:

Inovācijas augstskolu pedagoģijā, Profesionālā un organizāciju psiholoģija

Absolventu iespējas

 

  • studēt doktorantūrā;
  • strādāt informācijas tehnoloģijas un ar to saistītajās sfērā, mācību iestādēs.

Iepriekšējā augstākā izglītība un papildus prasības

  1. studiju apjoms 60 KP (studiju ilgums 1,5 gadi) - Profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds vai profesionālā augstākā izglītība (studiju  ilgums ir vismaz 4 gadi (160 KP), tai skaitā izieta prakse vismaz 20 KP apjomā) datorzinātnēs vai informācijas tehnoloģijā, vai tai pielīdzināma iepriekšējā augstākā izglītība, kurā ietverti vismaz 60 KP saturiski atbilstošu studiju kursu no profesionālā bakalaura studiju programmas „Programmēšanas inženieris” atbilstošas iepriekšējās augstākās izglītības programmas obligātās un obligātās izvēles daļas.
  1. studiju apjoms 80 KP (studiju ilgums 2 gadi) - profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds (studiju ilgums ir 3 gadi (120 KP)) vai profesionālā augstākā izglītība (studiju ilgums ir vismaz 4 gadi (160 KP), bet nav izieta prakse vismaz 20 KP apjomā datorzinātnēs vai informācijas tehnoloģijā, vai tai radniecīgā   inženierzinātņu nozarē) datorzinātnēs vai informācijas tehnoloģijā, vai tai pielīdzināma iepriekšējā augstākā izglītība, kurā ietverti vismaz 60 KP saturiski atbilstošu studiju kursu no profesionālā bakalaura studiju programmas „Programmēšanas inženieris” atbilstošas iepriekšējas augstākās izglītības programmas obligātās un obligātās izvēles daļas.

Uzņemšanas prasības

Uzņem konkursa kārtībā, ņemot vērā vidējo vērtējumu diploma pielikumā

Papildus punkti:

1. publikācijas ar datorzinātni vai IT saistītu tematiku no 01.09.2010. (jāiesniedz publikāciju kopijas) – 0.5 punkti (par katru);

2.  dalība konferencēs  ar referātu vai stenda ziņojumu datorzinātni vai IT saistītu tematiku no 01.09.2012. (jāiesniedz apliecinājumu kopijas par dalību konferencēs) – 0.25 punkti (par katru);

3. programmēšanas inženiera 5.līmeņa profesionālo kvalifikācija (jāiesniedz kvalifikāciju pastiprinošā dokumenta kopija un jāuzrāda dokumenta oriģināls) – 1.5 punkti

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
RTA paziņojums par personas datu apstrādi. Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu