Studiju programma: Reliģijas pedagoģija

Programmas veids: Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports”
Programmas direktors:
Asociētais profesors, Dr.hist.,
Vladislavs Malahovskis

Vladislavs.Malahovskis@rta.lv
29140983
Programmas kods: 48141
Akreditācija: 01.07.2013 - 31.12.2023
Licence: 09.05.2005 - 31.12.2023
Kvalifikācija: Kristīgās mācības un ētikas skolotāja kvalifikācija
Prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts diplomdarbs, nokārtots valsts pārbaudījums
Kredītpunkti: 60
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks):
Studiju maksa EUR (pilns laiks):
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks): 2 gadi
Studiju maksa EUR (nepilns laiks): 1220

Programmas saturs

Studiju kursu programma ir veidota pēc studiju moduļu metodes, kas ļauj ātri reaģēt uz darba tirgus pieprasījumu un studentiem sniedz iespēju izvēlēties sev aktuālāku kvalifikācijas ievirzi.

Vispārizglītojošie kursi - nodrošina studējošo profesionālo pilnveidi, piedāvājot kursus, kuri sniedz plašas akadēmiskās zināšanas:

Ētika, Starpkultūru komunikācija, Izglītības filozofija u.c.

Teorētiskie pamatkursi – atbilstoši mūsdienu izpratnei par daudzpusīgu reliģijas pedagoga kvalifikāciju studiju programmā integrēti ar reliģiju zinātni, teoloģiju, vēsturi, pedagoģiju saistīti kursi:

Kristīgā filozofija, Sistemātiskā (dogmatiskā) teoloģija, Reliģijas pedagoģija, Baznīcas vēsture, Liturģika, Svēto Rakstu ekseģēze  u.c.

Profesionālās specializācijas kursi -

Kristīgās mācības un ētikas mācīšanas metodika, Pasaules reliģiju vēsture, Reliģijas socioloģija, Kristīgā ētika u.c.

Brīvās izvēles kursus students atbilstoši savām interesēm brīvi izvēlas no RTA kopējā brīvo izvēles kursu piedāvājuma studiju programmā noteiktajos apjomos, piemēram,

Reliģiju vēsture, Jaunās reliģiskās kustības, Kristīgā mūzika u.c.

Absolventu iespējas

  • strādāt vispārizglītojošās skolās kā kristīgās mācības/ētikas skolotājam;
  • studēt izglītības nozares maģistra studiju programmās.

Iepriekšējā augstākā izglītība un papildus prasības

Otrā līmeņa profesionālā augstākā skolotāja izglītība

Uzņemšanas prasības

Uzņem konkursa kārtībā, ņemot vērā vidējo vērtējumu diploma pielikumā

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu