Studiju programma: Karjeras konsultants (mag.)

Programmas veids: Profesionālās maģistra studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports”
Programmas direktors:
Asociētais profesors, Dr.paed.,
Gunārs Strods

Gunars.Strods@rta.lv
29631948
Programmas kods: 47142
Akreditācija: 01.07.2013 - 31.12.2023
Licence: 10.10.2006 - 31.12.2023
Kvalifikācija: profesionālais maģistra grāds izglītības zinātnē un karjeras konsultanta kvalifikācija
Prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts maģistra darbs
Kredītpunkti: 80
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 2 gadi
Studiju maksa EUR (pilns laiks): 1690
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks):
Studiju maksa EUR (nepilns laiks):

Programmas saturs

Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē

Karjeras attīstības teorijas, Darba tirgus un nodarbinātība, Organizāciju kultūra, Karjeras konsultanta profesionālā ētika, Konsultēšanas teorija un metodika, Darba meklēšanas process:

 

Pētnieciskā darba un vadībzinību:

Pētnieciskā darba metodoloģija, Informācijas tehnoloģijas karjeras konsultēšanā, Karjeras pakalpojumu vadība, Likumdošana karjeras atbalsta sistēmā

Pedagoģija un psiholoģija:

Cilvēka dzīves cikli, Sociālās integrācijas un starpkultūru aspekti, Komunikācijas teorijas konsultēšanā

Maģistra darbs

Prakse

Absolventu iespējas

veikt karjeras konsultanta pienākumus izglītības iestādē, Nodarbinātības valsts aģentūrā, pašvaldībās sociālās palīdzības iestādēs un konsultāciju birojos, kā arī veikt patstāvīgu zinātnisko pētniecību karjeras konsultēšanas jomā un turpināt studijas doktorantūrā

Iepriekšējā augstākā izglītība un papildus prasības

  • Otrā līmeņa profesionālā augstākā skolotāja izglītība un/vai akadēmiskais vai profesionālais izglītības zinātņu bakalaura grāds, un/vai akadēmiskais vai profesionālais psiholoģijas zinātņu bakalaura grāds

Cita augstākā izglītība un vismaz 2 gadu darba pieredze konsultēšanā

Uzņemšanas prasības

Uzņem konkursa kārtībā, ņemot vērā vidējo vērtējumu diploma pielikumā

Papildus punkti:

1. pamatstudiju  valsts pārbaudījumu komisijas rekomendācija studijām maģistra programmā – 1 punkts

2. apliecinoši dokumenti par piedalīšanos ar referātu zinātniskajās konferencēs - 0,25 punkti par 1 aktivitāti vai publikācijām zinātniskajos izdevumos – 0,5 punkti  par 1 publikāciju

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu