Studiju programma: Pedagoģija (mag.)

Programmas veids: Akadēmiskās maģistra studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports”
Programmas direktors:
Profesors, Dr.paed.,
Jānis Dzerviniks

Janis.Dzerviniks@rta.lv
29977436
Programmas kods: 45142
Akreditācija: 01.07.2013 - 31.12.2023
Licence: 16.01.2004 - 31.12.2023
Kvalifikācija: izglītības zinātņu maģistra pedagoģijā akadēmiskais grāds pedagoģijā
Prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, viena publiska uzstāšanās par maģistra darba tēmu, aizstāvēts maģistra darbs
Kredītpunkti: 80
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 2 gadi
Studiju maksa EUR (pilns laiks): 1690
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks):
Studiju maksa EUR (nepilns laiks):

Programmas saturs

Obligātie ( A daļas) kursi:

Pedagoģiskā pētījuma process un metodoloģija, Mācību un audzināšanas teorijas (salīdzinošais aspekts), Izglītības ideju attīstība Latvijā un pasaulē, Nacionālie procesi Latvijā un to ietekme uz izglītības politiku, Dabas resursi un cilvēces līdzsvarotās attīstības koncepcija, Personības attīstības pedagoģiskās un psiholoģiskās atziņas, Audzināšanas filozofija, Pedagoģiskā saskarsme, Veselību veicinošo fizisko aktivitāšu pedagoģiskie aspekti, Kompetences un to saistība ar mācību procesu, Radošās darbības pedagoģiski psiholoģiskās teorijas, Skolvadības problēmas pasaulē un Latvijā u.c.

Obligātās izvēles ( B daļas) kursi:

Didaktiskās teorijas, , Skolēnu mācīšanās motīvu veidošana,  Izglītības likumdošana Latvijā, Efektīva skolvadība mūsdienās, Integrācija un iekļaušanās izglītības sistēmās

Izvēles ( C daļas) kursus students atbilstoši savām interesēm brīvi izvēlas no RTA kopējā brīvo izvēles kursu piedāvājuma studiju programmā noteiktajos apjomos, piemēram,

Pedagoga profesionālās kompetences pilnveide konsultatīvā atbalsta sistēmā, Datortehnika pedagoģiskajos pētījumos, Filosofiskās domāšanas attīstīšana diskusijās izglītības procesā , Projekti izglītībā, E-studiju metožu un līdzekļu izmantošana mācību kursu satura izstrādē  u.c.

Absolventu iespējas

  • studēt pedagoģijas doktorantūrā;
  • strādāt izglītības sfērā.

Iepriekšējā augstākā izglītība un papildus prasības

Bakalaura grāds pedagoģijā un/vai profesionālā augstākā izglītība psiholoģijā vai pedagoģijā

Uzņemšanas prasības

Uzņem konkursa kārtībā, ņemot vērā vidējo vērtējumu diploma pielikumā

Papildus punkti:

1. pamatstudiju  valsts pārbaudījumu komisijas rekomendācija studijām maģistra programmā – 1 punkts

2. apliecinoši dokumenti par piedalīšanos ar referātu zinātniskajās konferencēs - 0,25 punkti par 1 aktivitāti vai publikācijām zinātniskajos izdevumos – 0,5 punkti  par 1 publikāciju

3.Apliecinošs dokuments par pedagoģiskā darba stāžu 2 gadi un vairāk – 0.5 punkti; 3-5 gadi – 0,75 punkti; vairāk kā 5 gadi – 1,25 punkti

4) ) absolvētas Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (vai iepriekš Rēzeknes Augstskolas) 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs”, „Svešvalodu (angļu vai vācu) skolotājs”, „Mājturības/mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs”, „Pamatizglītības skolotājs sākumskolā”, „Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs”, „Sociālais pedagogs”, „Speciālās izglītības skolotājs”, 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Reliģijas pedagoģija”, Latviešu valodas un literatūras skolotājs”, „Vēstures un kulturoloģijas skolotājs”, akadēmiskā bakalaura studiju programma „Pedagoģija” – 1,5 punkti.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu