Studiju programma: Sociālais pedagogs

Programmas veids: Profesionālās bakalaura studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports”
Programmas direktors:
Lektore, Mg.psych.,
Rita Orska

Rita.Orska@rta.lv
Programmas kods: 42141
Akreditācija: 01.07.2013 - 30.06.2024
Licence: 16.05.2006 - 30.06.2024
Kvalifikācija: profesionālais bakalaura grāds izglītībā un sociālā pedagoga kvalifikācija
Prasības: Sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts diplomdarbs, nokārtots valsts eksāmens
Kredītpunkti: 160
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 4 gadi
Studiju maksa EUR (pilns laiks): 1520
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks): 4.5 gadi
Studiju maksa EUR (nepilns laiks):

Programmas saturs

Vispārizglītojošie kursi: sniedz vispārīgas zināšanas, ļauj apgūt profesijai galveno zinātņu nozaru pamatus, sagatavo profesionālo zināšanu un prasmju apgūšanai. Nozīmīgākie studiju kursi:

Vispārīgā pedagoģija , Didaktika, Pedagoģiskās pētīšanas metodes, Pedagoģijas teoriju vēsture, Salīdzinošā pedagoģija, Skolvadības pamati, Pedagoģiskā doma Latvijā, Zinātniskā darba pamati utt.

Teorētiskie pamatkursi: sniedz teorētiskas zināšanas darbībai profesijā, piemēram

Informātika pedagoģijā, Audzināšanas teorija un metodika, Ievads speciālajā pedagoģijā un psiholoģijā, Pirmskolas un skolas pedagoģija, Pieaugušo pedagoģija, Sociālā pedagoģija un psiholoģija, Vispārīgā psiholoģija, Attīstības psiholoģija, Mācību procesa psiholoģija utt.

Profesionālās specializācijas kursi: sniedz iespēju apgūt profesionālās zināšanas un prasmes, ļauj sagatavoties profesionālās kvalifikācijas ieguvei. Nozīmīgākie studiju kursi:

Ievads specialitātē, Medicīnas zinātņu pamati un pirmā medicīniskā palīdzība, Sociālā rehabilitācija, Darba audzināšanas, apmācības un profesionālās orientācijas psiholoģiski pedagoģiskā problēma, Sociālpedagoģiskais darbs un likumdošana, Sociāli pedagoģiskā darba metodes utt.

Brīvās izvēles kursus students atbilstoši savām interesēm brīvi izvēlas no RTA kopējā brīvo izvēles kursu piedāvājuma studiju programmā noteiktajos apjomos, piemēram,

Neirolingvistiskā programmēšana, Mākslas pedagoģiski psiholoģiskā iedarbība, Didaktiskās spēles, Spēju pedagoģija, Psihosomatiskie traucējumi, Mūzikas terapija, Papīra plastika utt.

Absolventu iespējas

  • studēt akadēmiskajā/profesionālajā pedagoģijas maģistrantūrā, pedagogu tālākizglītības programmās, sociālā darba profesionālajā programmā;
  • strādāt sociālpedagoģiskajā, sociālā darba sfērā.

Iepriekšējā izglītība un uzņemšanas prasības

Trīs centralizētie eksāmeni (vai gala atzīme dokumentā par vidējo izglītību, ja CE nav kārtoti) :

  • matemātika;
  • svešvalodas;
  • latviešu valoda un literatūra.

Papildus punkti

  1. CE vēsturē – 1 punkts.
  2. Valsts līmeņa olimpiāžu latviešu valodā un literatūrā, svešvalodā, vēsturē  godalgoto 1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts (par katru).
  3. Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas absolvents - 1,5 punkti.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
RTA paziņojums par personas datu apstrādi. Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu