Studiju programma: Skolotājs, studiju modulis: "Svešvalodas (angļu un vācu) skolotājs"

Programmas veids: Profesionālās bakalaura studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports”
Programmas direktors:
Profesors, Dr.paed.,
Jānis Dzerviniks

Janis.Dzerviniks@rta.lv
29977436
Programmas kods: 42141
Akreditācija: 01.07.2013 - 30.06.2024
Licence: 07.03.2005 - 30.06.2024
Kvalifikācija: profesionālais bakalaura grāds izglītībā un svešvalodas (angļu vai vācu) skolotāja kvalifikācija
Prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts diplomdarbs un nokārtots valsts eksāmens attiecīgajā svešvalodā
Kredītpunkti: 160
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 4 gadi
Studiju maksa EUR (pilns laiks): 1670
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks): 4.5 gadi
Studiju maksa EUR (nepilns laiks):

Programmas saturs

Vispārizglītojošie studiju kursi - Vispārizglītojošo studiju kursu bloks satur humanitāro un sociālo zinātņu kursus, kā arī kursus, kas attīsta sociālās, komunikatīvās un organizatoriskās pamatiemaņas:

Filosofijas pamati, Ētika un estētika, Kultūras vēsture, Praktiskā svešvaloda, Sociālās ekonomikas pamati u.c.

Teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi : Nozares teorētisko pamatkursu un informācijas tehnoloģiju kursu bloks satur pedagoģijas, psiholoģijas teorijas un informācijas tehnoloģiju kursus:

Vispārīgā, pirmsskolas un skolas pedagoģija, Didaktika, Audzināšanas teorija, Pedagoģijas teoriju vēsture, Vispārīgā, attīstības un saskarsmes psiholoģija, Informātika izglītībā, Metodoloģija un zinātniski pētnieciskais darbs pedagoģijā u.c.;

Profesionālās specializācijas kursi:

Konversācija, Praktiskā gramatika, Novadzinības Teksta analīze, Ārzemju literatūra, 20.gs. angļu/vācu literatūra, Ievads tulkošanā.

Brīvās izvēles kursi ļauj studējošajiem gan paplašināt savu redzesloku, gan tālāk attīstīt profesionālo kompetenci. Brīvās izvēles kursu klāsts tiek regulāri atjaunots un papildināts, ņemot vērā studentu ierosinājumus un vēlmes. Nozīmīgākie studiju kursi:

Latgales folklora, Latvijas vēsture, Starptautiskas attiecības un Latvijas drošība, Kreatīva rakstīšana, Praktiska tulkošana, Stilistika, Didaktikas spēles u.c.

Absolventu iespējas

  • studēt maģistratūrā: pedagoģijas vai svešvalodas programmās;
  • strādāt vispārizglītojošās mācību iestādēs, mācot angļu vai vācu valodu vidusskolas klasēs, kā arī veicot audzināšanos darbu vasaras nometnēs u.c.

Iepriekšējā izglītība un uzņemšanas prasības

Trīs centralizētie eksāmeni (vai gala atzīme dokumentā par vidējo izglītību, ja CE nav kārtoti) :

  • matemātika;
  • svešvalodas;
  • latviešu valoda un literatūra.

Papildus punkti

  1. Valsts līmeņa olimpiāžu latviešu valodā un literatūrā,  svešvalodā  godalgoto 1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts (par katru).
  2. Valsts zinātniski pētniecisko darbu latviešu valodā un literatūrā,  svešvalodā konkursa godalgoto 1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts (par katru).
  3. Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas absolvents - 1,5 punkti.

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
RTA paziņojums par personas datu apstrādi. Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu