Studiju programma: Dizains (mag.)

Programmas veids: Profesionālās maģistra studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Mākslas”
Programmas direktors:
Asociētā profesore, Dr.paed., Mg.sc.ing., Mg.art.,
Aina Strode

Aina.Strode@rta.lv
Programmas kods: 47214
Akreditācija: 17.07.2013 - 31.12.2023
Licence: 17.07.2013 - 31.12.2023
Kvalifikācija: profesionālais maģistra grāds dizainā
Prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, izstrādāts un aizstāvēts maģistra darbs
Kredītpunkti: 60
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 1.5 gadi
Studiju gada maksa EUR (pilns laiks): 1820
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks):
Studiju gada maksa EUR (nepilns laiks):

Programmas saturs

Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē:

Dizaina vēsture un mūsdienu dizaina attīstības tendences 4 KP; Vides filosofiskie aspekti 2KP; Radošo industriju attīstība un metodoloģija. Zīmola izveide un autortiesības 3KP; Materiālu fizika un bionika 2KP

Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi:

Mākslas un dizaina pētījumu metodoloģija. Datorprogrammas pētniecībā. Pētniecības praktikums 4 KP; Projektu plānošana un vadība 2 KP; Līderības vadība 2 KP
Izvēles moduļi: (jāizvēlas 12KP)
Interjera dizains 12 KP
Grafiskais dizains12 KP
Modes dizains12 KP
Vides (ainavu) dizains12 KP

Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi:

Profesionālā saskarsme darbā ar klientu 2 KP;
Izvēles kursi 1 KP:
Radošās darbības pedagoģiski psiholoģiskās teorijas 1 KP;
Civilā aizsardzība 1KP* (Apgūst maģistra programmā, ja studiju kursa noteiktie studiju rezultāti nav sasniegti zemāka līmeņa studiju programmā)

Prakse:

Profesionālā prakse I 2KP
Maģistra darba/projekta izstrāde un aizstāvēšana 20 KP

Absolventu iespējas

  • uzņēmējdarbība interjera dizaina, ainavu dizaina, modes dizaina vai grafiskā dizaina jomās, kā arī iespēja iekļauties esošajās ražotnēs un organizācijās kā speciālistiem, kas ir kompetenti gan mākslas un dizaina, gan organizācijas vadības un mārketinga jautājumos.
  • pedagoģiskais darbs (arī augstākās izglītības iestādēs). Turpinot studijas doktorantūrā, absolventi var izvēlēties pētnieka darbu pētnieciskajos institūtos.

Iepriekšējā augstākā izglītība un papildus prasības:

Bakalaura akadēmiskā vai profesionālā izglītība ar mākslu, dizainu vai ražošanas tehnoloģiju saistītā jomā, ar studiju ilgumu ne mazāk kā 4 gadi pilna laika studijās.

Uzņem konkursa kārtībā, ņemot vērā valsts pārbaudījuma vērtējumu, vienāda vērtējuma gadījumā ņem vērā vidējo vērtējumu diploma pielikumā.

Papildus punkti:

1)  pamatstudiju valsts pārbaudījumu komisijas rekomendācija studijām maģistra programmā – 1 punkts

2)  par dalību konferencēs ar referātu vai stenda ziņojumu (jāiesniedz apliecinājumu kopijas par dalību konferencēs) – 0.25 punkti par 1 aktivitāti;

3) par publikācijām zinātniskajos izdevumos (jāiesniedz publikāciju kopijas) – 0.5 punkti par 1 publikāciju.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.