E-mentors kā transformācijas rīks bezatlikuma pārtikas patēriņa nodrošināšanai izglītības iestādēs

Finansējums, EUR: 100389

Projekta numurs

 • Nr. lzp-2020/2-0115

Projekta mērķis

 • Izpētīt pārtikas pieprasījuma un piedāvājuma līdzsvara nodrošināšanas iespējas izglītības iestādēs, izmantojot elektronisku mentora (turpmāk E-mentora) rīku, kas sekmē bezatlikuma pārtikas patēriņu un veicina vietējo pārtikas produktu izmantošanu.

Projekta plānotās aktivitātes:

 • 1) Veikt sociāli ekonomisko priekšizpēti par bezatlikumu pārtikas patēriņa tendencēm Latvijā un Eiropas Savienībā, izstrādāt rīcības plānu un instrumentus pētījuma veikšanai, izpētīt bezatlikumu pārtikas patēriņa teorētiskos aspektus ar mērķi līdzsvarot pārtikas pieprasījumu un piedāvājumu izglītības iestādēs, ievērojot aprites ekonomikas, vides ekonomikas, pārtikas socioloģijas, “Zero Food Waste” un “Green Economy” principu pielietošanu;
 • 2) Izpētīt pārtikas atlikumus pirms derīguma termiņa beigām un pārtikas atkritumus Rēzeknes pilsētas izglītības iestādēs ar mērķi iegūt kvalitatīvos un kvantitatīvos datus, lai novērtētu piedāvātās pārtikas atbilstību pieprasījumam un izveidotu datu kopu pa preču grupām;
 • 3) E-mentora rīka prototipa izstrāde, kas iekļauj sevī pārtikas patēriņa prognozēšanas modeli, kurš piedāvā bezatlikuma pārtikas patēriņa alternatīvas ar mērķi veicināt vietējo produktu izmantošanu, kā arī efektīvu lēmumu pieņemšanu, izmantojot optimizācijas algoritmu.
 • 4) Projekta rezultātu izplatīšana, sagatavojot ziņojumu par rīcībpolitikas ieteikumiem par vietējo pārtikas produktu izmantošanas veicināšanu zaļajos publiskajos iepirkumos, kā arī iztrādājot vismaz 2 zinātniskās publikācijas Web of Science Core Collection vai SCOPUS datubāzēs iekļautajos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos.

Rezultāti / Results

 • Projekta rezultātu ziņojums un rekomendācijas rīcībpolitikai/Report on the results of the project "E-mentor as a Transformation Tool for Ensuring Zero-Waste Food Consumption in Educational Institutions" and the policy recommendations /
 • 3 research papers:
 • Kodors, S.; Zhukov, V.; Zarembo, I.; Litavniece, L.; Lonska, L.; Zvaigzne, A. (2021). Simulation of a School Canteen to Understand Meal Duration Impact on Food Waste, Environment. Technology. Resources. 13th International Scientific and Practical Conference, Rezekne Academy of Technologies, pp. 84-87. https://doi.org/10.17770/etr2021vol2.6588 Ind. Scopus
 • Kodors, S.; Zvaigzne, A.; Litavniece, L.; Lonska, J.; Silicka, I.; Kotane, I.; Deksne, J. (2022). Plate Waste Forecasting Using the Monte Carlo Method for Effective Decision Making in Latvian Schools. Nutrients 14, 587. https://doi.org/10.3390/nu14030587 Open Access, ind. Scopus, Web of Science et al, Q1 (Nutrition & Dietetics) / CiteScore - Q1 (Food Science)
 • Lonska, J.; Zvaigzne, A.; Kotane, I.; Silicka, I.; Litavniece, L.; Kodors, S.; Deksne, J.; Vonoga, A. (2022) Plate Waste in School Catering in Rezekne, Latvia, Latvia. Sustainability, 14 (7), 4046; https://doi.org/10.3390/su14074046 Open Access, ind. Scopus, Web of Science et al. Q1 (Environmental Sciences) / CiteScore - Q1 (Geography, Planning and Development)
 • Faktori, kas ietekmē pārtikas atkritumu rašanos skolās | Lienīte Litavniece

Projekta vadītāja:

 • RTA vadošā pētniece A.Zvaigzne

Projekta pētnieki un zinātniskie viesasistenti:

 • L.Litavniece, J.Lonska, S.Kodors, I.Silicka, I.Kotāne, V.Žukovs, V.Grāvīte, L.Ameļčenkova, J. Dekšne, A. Vonoga

Projekta grāmatvede:

 • I.Runča