Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības”

I. Studiju virziena raksturojums

1. Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība ar RTA kopējo attīstības stratēģiju.
   

Vīzija
Studiju virziens „Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” (MMSSM) ir augstākā kvalifikācijas līmeņa inženiertehnisko un zinātnisko speciālistu sagatavošanas centrs Austrumlatvijā ekotehnoloģiju, mehatronikas, metālapstrādes, lāzertehnoloģiju un mehānikas jomā.

Misija
Nodrošināt Latvijas Republikas tautsaimniecību ar augstas kvalifikācijas profesionāliem inženierzinātņu speciālistiem, spējīgiem risināt inženiertehniskos uzdevumus ražošanas sfērā, izstrādāt un ekspluatēt progresīvas, videi draudzīgas, resursus taupošas, eko un energoefektīvas, konkurētspējīgas tehnoloģijas, balstītas uz inovatīviem risinājumiem mehatronikā, metālapstrādē, mehānikā, siltumenerģētikā un siltumtehnikā.

Mērķis
Pamatojoties uz stratēģiskajiem ES un Latvijas plānošanas dokumentiem: „Europa2020”, ”Eiropas Augstākās izglītības sistēmu modernizācijas programma”, „Nacionālais attīstības plāns 2020”, „Latvija 2030”, „Latgales stratēģija 2030”, „Latgales programma 2010-2017” un „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas darbības un attīstības stratēģija 2016.-2023. gadam”, konsultējoties ar studējošiem, darba devējiem, profesionālajām organizācijām un apspriežot studiju virziena padomē, Inženieru fakultātes domē, RA Studiju padomē un Senātā izvirzīts studiju virziena mērķis: nodrošināt ražošanas sfērai nepieciešamas, stabilas, ilgtspējīgas, elastīgas, pasaules darba tirgū konkurētspējīgas inženierzinātņu speciālistu sagatavošanas sistēmas darbību Austrumlatvijā. Šī mērķa sasniegšanai vienotā kompleksā tiek īstenotas trīs studiju programmas vides inženierzinātņu jomā (profesionālā bakalaura „Vides inženieris”, profesionālā maģistra „Vides aizsardzība”, doktora „Vides inženierzinātne” studiju programmas), viena profesionālā bakalaura studiju programma „Mehatronika” un viena akadēmiskā maģistra studiju programma "Lāzertehnoloģijas".

Uzdevumi
1.  Latvijas Republikas tautsaimniecības attīstības plāniem un zinātnisko virzienu prioritātēm, darba tirgus pieprasījumam un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas attīstības stratēģijai atbilstošu studiju virziena programmu un studiju moduļu izstrādāšana, pilnveidošana un īstenošana visos studiju līmeņos. 
2. Mācību laboratoriju bāzes un infrastruktūras attīstīšana, nepārtraukta modernizācija un pilnveidošana.
3. Eksperimentālo un mācību pētniecisko poligonu izveidošana.
4. Zinātniski izglītojošo inovatīvo klasteru (studiju programma - pētnieciskais centrs- uzņēmums) izveidošana un to darbības nodrošināšana.
5. Studiju kursu satura un struktūras atbilstības jaunākiem sasniegumiem zinātnē, tehnikā un tehnoloģijās nepārtraukts monitorings un pilnveidošana.
6. Studiju metožu nepārtraukta modernizācija, plaša e-studiju, datortehnikas, multimediju un interneta izmantošana.
7. Studentu prakšu bāzes uzņēmumu tīkla paplašināšana un tā darbības optimizācija.
8. Mācību metodiskās, zinātniskās, informatīvās un datorprogrammu bāzes pastāvīga pilnveidošana un modernizācija.
9. Starptautisko sakaru paplašināšana un nostiprināšana studiju virziena programmu īstenošanā; vienotu starpvalstu studiju programmu izstrāde un īstenošana.
10. Akadēmiskā un zinātniskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanas, stažēšanās un apmācību ilgtermiņa plāna izstrāde un īstenošana.
11. Akadēmiskā personāla zinātnisko pētījumu aktivizēšana un atbalsts; publikāciju starptautiski citējamos izdevumos skaita palielināšana. 
12. Studiju virziena padomes efektīvas un operatīvas darbības nodrošināšana.

Studiju virziena  mērķis, uzdevumi, realizējamās studiju programmas un pētījumi pilnībā saskan ar RTA darbības un attīstības stratēģiju 2016.- 2023.gadam (skat. 35.-37., 95., 121.- 143. lpp.)

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.