Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Tiesību zinātne”

I. Studiju virziena raksturojums

1. Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība ar RTA kopējo attīstības stratēģiju.
   

Studiju virziena „Tiesību zinātne” īstenošana Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (turpmāk tekstā – RTA) uzsākta Rēzeknes Augstskolā (līdz 2016.gada 1.janvārim Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas nosaukums)[1] pirms 21 gada, t.i., 1995. gadā. Studiju virziens ”Tiesību zinātne” no 2015.gada 2.februāra[2] strukturāli ietilpst RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultātes sastāvā, tiek realizēts divās profesionālo studiju programmās: profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Tiesību zinātne”(kods 42380) un profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas „Tiesību zinātne“ (kods 46380). Studiju virziens ir starptautiski izvērtēts un akreditēts uz 6 gadiem, šī brīža akreditācijas termiņš - līdz 2019.gada 18.jūnijam.

Sakarā ar jauna studiju virzienu administrēšanas modeļa ieviešanu, studiju virzienā izveidota koleģiālā pašpārvaldes institūcija – Studiju virziena padome[3], kas nodrošina studiju virziena īstenošanu, plāno un nodrošina tā attīstību// http://www.ru.lv/tz_studiju_virzienu_padome

Studiju virziena „Tiesību zinātne” īstenošana Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (līdz 2016.gada 1.janvārim – Rēzeknes Augstskola) uzsākta 1995. gadā. Šobrīd studiju virzienam atbilst divas studiju programmas – profesionālā bakalaura studiju programma „Tiesību zinātne” un profesionālā maģistra studiju programma „Tiesību zinātne”. Studiju virziens ir starptautiski izvērtēts un akreditēts uz 6 (sešiem) gadiem līdz 2019.gada 18.jūnijam. Sakarā ar RA (Rēzeknes Augstskola) Senāta 2014.gada 25.novembra lēmumu Nr.9 „Par RA strukturālajām izmaiņām”, RA pārejot uz triju fakultāšu un viena zinātniskā institūta modeli, kā arī balstoties uz 2014.gada 16.decembra RA Senāta lēmumu Nr.3 „Par Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes darbības pārtraukšanu”, ar 2015.gada 2.februāri studiju virziena „Tiesību zinātne” administrēšana pārnesta uz Ekonomikas un vadības zinātņu fakultāti, kas pārdēvēta par Ekonomikas un pārvaldības fakultāti. 2015.gada 27.janvārī RA Senāts pieņēma lēmumu Nr.7, ar kuru apstiprināts „Nolikums par studiju virzienu padomēm RA”, ar kuru ieviests jauns studiju virziena administrēšanas modelis. Konkrēti, ieviesta jauna koleģiālā institūcija – Studiju virziena padome, kas nodrošina studiju virziena īstenošanu, plāno un nodrošina tā attīstību Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā.

 

Studiju virziena „Tiesību zinātne” īstenošana Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (līdz 2015.gada 1.janvārim – Rēzeknes Augstskola) uzsākta 1995. gadā. Šobrīd studiju virzienam atbilst divas studiju programmas – profesionālā bakalaura studiju programma „Tiesību zinātne” un profesionālā maģistra studiju programma „Tiesību zinātne”. Studiju virziens ir starptautiski izvērtēts un akreditēts uz 6 gadiem līdz 2019.gada 18.jūnijam. Sakarā ar RA Senāta 2014.gada 25.novembra lēmumu Nr.9 „Par RA strukturālajām izmaiņām”, RA pārejot uz triju fakultāšu un viena zinātniskā institūta modeli, kā arī balstoties uz 2014.gada 16.decembra RA Senāta lēmumu Nr.3 „Par Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes darbības pārtraukšanu”, ar 2015.gada 2.februāri studiju virziena „Tiesību zinātne” administrēšana pārnesta uz Ekonomikas un vadības zinātņu fakultāti, kas pārdēvēta par Ekonomikas un pārvaldības fakultāti. 2015.gada 27.janvārī RA Senāts pieņēma lēmumu Nr.7, ar kuru apstiprināts „Nolikums par studiju virzienu padomēm RA”, ar kuru ieviests jauns studiju virziena administrēšanas modelis. Konkrēti, ieviesta jauna koleģiālā institūcija – Studiju virziena padome, kas nodrošina studiju virziena īstenošanu, plāno un nodrošina tā attīstību RA.

2015./2016.studiju gadā tika turpināta studiju virziena „Tiesību zinātne" īstenošanas un attīstības plānošanas pakāpeniskā saskaņošana un pakārtošana Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas darbības un attīstības stratēģijai 2014.-2020.gadam, kas pamatojas uz stratēģiskajiem Eiropas Savienības (turpmāk tekstā - ES) un Latvijas plānošanas dokumentiem: „Europa2020”, „Eiropas augstākās izglītības sistēmu modernizācijas programma”, „Nacionālās attīstības plāns 2020”, „Latvija 2030”, „Latgales stratēģija 2030”.

 

Studiju virziena „Tiesību zinātne” stratēģiski mērķi ir:

 • līdzdarboties Latvijas tiesībsargājošo institūciju (t.i., tiesas; prokuratūras; Valsts policija, Valsts robežsardze un citas izmeklēšanas iestādes; Valsts probācijas dienests u.c.) darbības un procesu uzlabošanā un kapacitātes stiprināšanā, sagatavojot juridiskās sfēras speciālistus;
 • līdzdarboties valsts iestāžu un organizāciju darbības un procesu uzlabošanā, sagatavojot valsts iestādēm, uzņēmumiem, organizācijām juridiskās sfēras speciālistus;
 • nodrošinot tādu augstākās juridiskās izglītības modeli, kas balstīts Latvijas valsts un Latgales reģiona tautsaimniecības vajadzībās, saskaņots ar profesiju standartos noteiktajām prasībām un vērsts uz tā plānveidīgu pilnveidošanu, sadarbojoties ar darba devējiem un citām augstākās juridiskās izglītības institūcijām Latvijā un ārzemēs.

 Studiju virziena vīzija: studiju virziens „Tiesību zinātne” Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā ir juridiskās izglītības centrālā vieta Austrumlatgales reģionā, kas, apvienojot augstas kvalitātes profesionālās studijas un uz tiesībsargājošo institūciju, valsts iestāžu un organizāciju darbības un procesu uzlabošanu vērstu pētniecību, sagatavo augstas kvalitātes un atbilstošas kvalifikācijas tiesību speciālistus dažādām tautsaimniecības nozarēm atbilstoši darba tirgus pieprasījumam, veicina kvalificētu juridiskās sfēras speciālistu iesaistīšanos tiesiskās valsts un tiesiskuma stiprināšanā.

 Studiju virziena attīstības kopējie mērķi un uzdevumi Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas stratēģijas īstenošanā:

1.1. Piedāvāt kvalitatīvas studiju programmas, potenciālajiem studējošajiem (bakalaura un maģistra programmās abiturientiem) pievilcīgas studijas, sagatavojot kompetentus juridiskās sfēras speciālistus Latgales reģiona, Latvijas un starptautiskajam darba tirgum, ņemot vērā juristu kvalifikācijas ieguves gaidāmās pārmaiņas valstī (t.i., koncepciju par vienota valsts juristu eksāmena ieviešanu līdz ar jaunās akreditācijas procesa termiņu – provizoriski 2019.gadā).

Uzdevumi:

 • veicināt jaunu studiju kursu izstrādi moduļu veidā, kas būtu vērstas uz jurisprudences studiju specializāciju virziena „Tiesību zinātne” bakalaura un maģistra programmā;
 • paplašināt studiju iespējas Latvijas, citu ES dalībvalstu un ārzemju studējošajiem, kā arī nodrošināt pilnvērtīgu docētāju akadēmiskā potenciāla izmantošanu;
 • attīstīt studentu un docētāju piedalīšanos akadēmiskās mobilitātes programmās;
 • regulāri pilnveidot studiju kursu saturu, kas balstīts akadēmiskā personāla pētījumu rezultātos, jaunākajās atziņās tiesību zinātnes teorijā un praksē;
 • regulāri (vismaz vienu reizi semestrī) pārskatīt programmu satura atbilstību normatīvajam regulējuma attīstībai un juridiskās prakses aktualitātēm, vadošo juridisko iestāžu;
 • veicināt cilvēktiesību aspektu atbilstošu atspoguļošanu studiju kursu saturā, regulāri pārskatot aktuālo cilvēktiesību aspektu atspoguļošanu studiju kursu saturā;
 • sekot līdzi Tieslietu ministrijas piedāvājumiem attiecībā uz studentu pētniecisko darbu aktuālajiem tematiem;
 • paplašināt sadarbību ar Latvijas, citu ES dalībvalstu un ārzemju augstskolām studiju programmu un Juridiskā konsultāciju centra darbības pilnveidi;
 • veicināt studentu piedalīšanos Latvijā un citās ES dalībvalstīs organizētajos pētniecisko darbu konkursos, tiesu procesu izspēlēs, semināros un konferencēs;
 • pilnveidot un optimizēt Juridiskā konsultāciju centra darbību, piedāvājot iespēju iziet daļu no prakses centrā;
 • paplašināt „Juristu dienu” pasākumu idejas, piesaistot dalībniekus ārpus Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (t.sk. no citām ES dalībvalstīm, ārvalstīm) ar publiskajām lekcijām, dalībai ikgadējā konferencē, popularizējot Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas tēlu;
 • attīstīt maģistrantūras specializāciju jautājumu, no specializāciju iedalījumu krimināltiesības/process, civiltiesības/process, administratīvās tiesības/process, padziļināt specializācijas, ieņemot Latvijas augstāko izglītības iestāžu juridisko virzienu vidū nišas konkrētajos, ar minētajām trijām specializācijām  saistītajos, tiesību apakšvirzienos:
 • -  krimināltiesību/kriminālprocesa specializācijā: kriminālatbildība par amatnoziegumiem, ekonomiskā rakstura noziegumiem un to efektīvā izmeklēšana; krimināltiesību filozofija; cilvēktiesības kriminālprocesā;  efektīva tiesvedība kriminālprocesā; efektīva apsūdzība kriminālprocesā; efektīva aizstāvība kriminālprocesā; pierādīšana kriminālprocesā; 
 • - tiesībaizsardzības iestāžu tiesības, tiesnešu tiesības, advokātu tiesības, tiesībaizsardzības iestāžu un to amatpersonu (izmeklētāju, prokuroru, tiesnešu, advokātu) darba organizācija; 
 • - administratīvo tiesību/procesa specializācijā: patvēruma tiesības, imigrācijas tiesības, valsts un pašvaldību iestāžu prettiesisko darbību vai rīcības rezultātā nodarīta kaitējuma atlīdzināšana; administratīvais process policijā, pašvaldībās iestādēs; administratīvo pārkāpumu process; 
 • - civiltiesību/procesa specializācijā: ģimenes tiesības;
 • - dzīvokļu tiesības;
 • - medicīnas tiesības; pacientu tiesības;
 • - būvniecības tiesības.
 • attīstīt domu par doktorantūras studiju izveidi uz profesionālās maģistra programmas „Tiesību zinātne” bāzes;
 • veicināt studējošo kritiskās domāšanas attīstību, prasmi diskutēt un argumentēt viedokļus;
 • sekmēt un attīstīt Tiesību virziena studējošo emocionālo inteliģenci.

 1.2. Attīstīt akadēmiskā personāla metodisko un zinātniski pētniecisko kapacitāti.

Uzdevumi:

 • veicināt akadēmiskā personāla zinātnisko publikāciju (īpaši monogrāfijas) izstādi un izdošanu, kā arī mācību metodisko līdzekļu sagatavošanu un izdošanu;
 • nodrošināt akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanu un profesionālo pilnveidi;
 • informēt un piedāvāt akadēmiskajām personālam plašākas zinātnisko datu bāžu izmantošanas iespējas;
 • mudināt akadēmisko personālu uz piedalīšanos zinātnisko projektu realizācijā;
 • veicināt akadēmiskā personālā zinātniski pētniecisko darba attīstību, veidot kopīgas publikācijas, it īpaši aptverot vairākas tiesību zinātnes apakšnozares;
 • piesaistīt ārzemju viesdocētājus un zinātniekus akadēmiska darba (t.sk. kopīga zinātnisko darbu izstāde) veikšanai;
 • paaugstināt zinātnisko pētījumu kvalitāti un nodrošināt to rezultātu atspoguļošanu starptautiskās konferencēs un starptautiski citējamos izdevumos;
 • veicināt studējošo iesaisti zinātniski pētnieciskajā darbā un tā rezultātu aprobāciju konferencēs un publikācijās;
 • veicināt akadēmiskā personāla zinātnisko darbu rezultātu ieviešanu tiesībaizsardzības iestāžu, citu iestāžu un organizāciju praksē.1.3. izveidot mūsdienīgu studiju programmu īstenošanas studiju vidi, nodrošinot modernu aprīkojumu studiju procesam un zinātniski pētnieciskajam darbam.

Uzdevumi:

 • izveidot studējošajiem un akadēmiskajam personālam pievilcīgu studiju vidi;
 • attīstīt e-studiju iespējas;
 • pilnveidot studiju un zinātniskā darba IT nodrošinājumu;
 • regulāri sniegt informāciju Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas bibliotēkai par juridiskās literatūras jauninājumiem, ar ko sekmēt bibliotēkas fonda paplašināšanu;
 • sekmēt studējošo interesi un pieejamību elektroniskajos resursos esošai informācijai.

 

1.4. veicināt reģiona iedzīvotāju tiesiskās apziņas, juridiskās izglītotības, kultūridentitātes un karjeras izglītības attīstību, iesaistot akadēmisko personālu un studējošos reģiona sabiedrības nozīmīgās norisēs un pasākumos, reģiona kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā un apritē.

 Uzdevumi:

 • veicināt akadēmiskā personāla un studējošo iesaistīšanos Rēzeknes Tehnoloģiu akadēmijas, Rēzeknes pilsētas, Latgales reģiona un valsts nozīmīgos pasākumos, t.sk. izglītības un kultūras pasākumu organizēšanā un vadīšanā (Juristu dienas,  Zinātnieku nakts, konferences, Ēnu dienas, Karjeras dienas utml. pasākumos);
 • sekmēt studējošo un akadēmiskā personāla ārpus studiju aktivitātes Akadēmijā, t.sk. mudināt tos aktīvi iesaistīties Juridisko konsultāciju centra darbībā.

 [1] Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Satversme//http://likumi.lv/doc.php?id=278621(Par Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Satversmi, likums pieņems Saeima 10.12.2015., stājas spēkā 01.01.2016.).

[2] Sakarā ar Rēzeknes Augstskolas (turpmāk tekstā – RA) Senāta 2014.gada 25.novembra lēmumu Nr.9 „Par RA strukturālajām izmaiņām”, RA, pārejot uz triju fakultāšu un viena zinātniskā institūta modeli, kā arī balstoties uz 2014.gada 16.decembra RA Senāta lēmumu Nr.3 „Par Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes darbības pārtraukšanu”, ar 2015.gada 2.februāri studiju virziena „Tiesību zinātne” administrēšana pārnesta uz Ekonomikas un vadības zinātņu fakultāti, kas pārdēvēta par Ekonomikas un pārvaldības fakultāti.

[3] 2015.gada 27.janvārī RA Senāts pieņēma lēmumu Nr.7, ar kuru apstiprināts „Nolikums par studiju virzienu padomēm RA”, ar kuru arī ieviests jauns studiju virziena administrēšanas modelis.

 

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.