Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Iekšējā drošība un civilā aizsardzība”

I. Studiju virziena raksturojums

1. Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība ar RTA kopējo attīstības stratēģiju.
   

Studiju virziena „Iekšējā drošība un civilā aizsardzība” (turpmāk – SV) attīstības stratēģija ir veidota saskaņā ar RTA darbības un attīstības stratēģiju 2015. – 2020. gadam, kas paredz, ka RT

RTA ir  starptautiski konkurētspējīga Tehnoloģiju akadēmija Eiropas augstākās izglītības telpā ar motivētiem, radošiem un darba tirgū pieprasītiem studentiem un atvērtu, dinamisku akadēmisko un zinātnisko vidi ilgtspējīgai sabiedrības attīstībai. 

Studiju virziena „Iekšējā drošība un civilā aizsardzība” izveidošanās un īstenošanas pamats ir:

 • pamatojoties uz Valsts Robežsardzes un RA nodomu protokola no 26.10.2010., grozījumiem no 29.01.2011. un tam pievienotās vienošanās Nr. 1 no 29.03.2011. par Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Robežapsardze” izveidošanu;
 • īstenot valsts drošības nodrošināšanai, personu un īpašuma aizsardzības vajadzībām atbilstošas profesionālās studijas robežapsardzes darbības jomā;
 • sadarbībā ar Valsts robežsardzi un Valsts Robežsardzes koledžu (turpmāk tekstā VRK), kā turpinājums studijām pēc pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības (koledžas izglītība) ar iegūtu kvalifikāciju – Valsts robežsardzes jaunākais virsnieks;

 

Studiju virziena kopīgais mērķis ir sagatavot robežapsardzības speciālistus, kas ir apguvuši Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras 6.līmenim un valsts robežsardzes vecākā virsnieka profesijai atbilstošas teorētiskās zināšanas, praktiskās un pētnieciskā darba prasmes.

Studiju virziena uzdevumi:

 1. Piedāvāt kvalitatīvas studiju programmas un pievilcīgas studijas, kas sagatavotu radošus, aktīvus, profesionālus speciālistus robežsardzei:
 • veidojot studiju programmas ES dalībvalstu robežsargiem (LR līmenis - „Valsts robežsardzes vecākais virsnieks") atbilstoša bakalaura un maģistra grāda sasniegšanai;
 • sagatavot profesionāļus robežas apsardzībā un izglītot studējošos par prasmīgiem vadītājiem, savu institūciju un organizāciju attīstītājiem;
 • iesaistoties Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (FRONTEX) programmā FRONTEX Aģentūras projektā par Joint Master programmas izstrādi Eiropas Savienības kopējā robežsargu apmācības programmā, garantējot vienotas kvalitātes standartu ievērošanu un apguvi visās ES dalībvalstīs/Šengenas asociētajās valstīs;
 • attīstīt sadarbību ar Valsts Robežsardzes koledžu, veidojot secīgu studiju programmu satura veidošanu un nodrošināšanu.

 

 1. Attīstīt akadēmiskā personāla zinātniski pētniecisko kapacitāti, nodrošinot tehnoloģisko izcilību un pārnesi uzņēmējdarbības attīstībai:

   2.1.akadēmiskā personāla attīstība, nodrošinot izcilas akadēmiskās zināšanas, starptautisko un profesionālo pieredzi;

   2.2. zinātniski pētnieciskās kapacitātes attīstība;

   2.3.akadēmiskā personāla un studējošo kopīgu zinātnisko pētījumu veicināšana;

   2.4. iesaistīt RA un VRK akadēmisko personālu, studentus zinātniski pētnieciskajā darbā, sekmējot pētījumus saistībā ar robežapsardzības attīstību;

   2.5. Nodrošināt studentiem teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu un prasmju apguvi patstāvīgai darbībai robežapsardzes jomā;

  2.6. Īstenot civilās un militārās aizsardzības nozares personu un īpašuma aizsardzības jomai raksturīgu padziļinātu zināšanu apguvi, kas nodrošina iespēju izstrādāt jaunas vai pilnveidot esošās sistēmas, tehnoloģijas un sagatavot jaunrades, pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam nozarē;

   2.7. Veicināt studentu personības attīstību, kā arī sagatavot viņus tālākām studijām maģistrantūrā un veicināt tālākizglītību.

 

Studiju virziens un tā ietvaros realizētā Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Robežapsardze” ir izveidota saskaņā ar Valsts Robežsardzes un RA nodomu protokolu no 26.10.2010., grozījumiem no 29.01.2011. un tam pievienotās vienošanās Nr. 1 no 29.03.2011., kā arī sadarbībā ar Valsts robežsardzi un Valsts robežsardzes koledžu (turpmāk tekstā VRK), kā turpinājums studijām pēc pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības (koledžas izglītība) ar iegūtu kvalifikāciju – Valsts robežsardzes jaunākais virsnieks. RA, realizējot iekšējās drošības un civilās aizsardzības virzienu, izpilda LR Valsts Robežsardzes pasūtījumu. LR VRS ir ieinteresēta robežsargu kvalifikācijas paaugstināšanā, lai nodrošinātu darbinieku konkurētspēju ES kopējā telpā.

     Studiju programmas apguves laikā iegūstamie studiju rezultāti atbilst Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras (EKI) 6. Līmenim un Valsts robežsardzes vecākā virsnieka profesijas standartā noteiktajām prasībām.

Studiju virziena attīstības plāns

N.p.k.

Plānotie pasākumi

Plānotais rezultāts

Izpildes termiņš

1.

Attīstīt akadēmiskā personāla zinātniski pētniecisko kapacitāti.

1-2 publikācijas katram akadēmiskā personāla loceklim Robežapsardzības, tās vadības un tiesiskā nodrošinājuma jomā.

Sadarbībā ar VRK rīkot iekšējās drošības jautājumiem veltītu zinātniski praktisku konferenci.

Regulāri.

 

2.

Angļu valodas pilnveidošana docētājiem, lai nodrošinātu pilnvērtīgu studiju īstenošanu angļu valodā.

 

B1 vai B2 līmenis katram docētājam

Līdz 2019.g.

 

3.

Jaunu konkurētspējīgu studiju programmu attīstīšana sadarbībā ar ārzemju augstskolām un darba devējiem.

 

Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (FRONTEX) programmā FRONTEX  Aģentūras projektā par Joint Master programmas izstrādi Eiropas Savienības kopējā robežsargu apmācības programmā

Līdz 2015.g.

Studiju programma ir licencēta, uzsākta realizācija

4.

Tālmācības studiju attīstība e-vidē

 

Sagatavoti mācību materiāli  e-vidē (Moodle)

Regulāri

Atsevišķos studiju kursos materiāli pakāpeniski tiek ievietoti Moodle vidē

5.

Starptautiski recenzējama zinātnisko rakstu krājuma izdošana sadarbībā ar VRS. Rakstu krājuma virzīšana iekļaušanai citējamās datu bāzēs

Starptautiski recenzēts, regulārs rakstu krājums. Iekļauts starptautiski citējamās datu bāzēs

2015./2016.st.g. ir izdots recenzējams zinātnisko rakstu krājums. Līdz 2018.gadam veikt pasākumus rakstu krājuma iekļaušanai starptautiski citējamās datu bāzēs

6.

Vieslektoru piesaiste studiju procesa realizācijā

Nolasītas atsevišķas tēmas

Katru gadu

 

Studiju virziena „Iekšējā drošība un civilā aizsardzība” mērķa un uzdevumu sasniedzamību un pārbaudāmību sekmē sekojoši indikatori:

 • studiju programmu mērķu, uzdevumu un studiju rezultātu skaidrība, sasniedzamība, atbilstība RA darbības un attīstības stratēģijai, kā arī Valsts robežsardzes prasībām;
 • studiju satura atbilstība LR izglītības un profesiju standartiem, Eiropas parlamenta un ES Padomes ieteikumiem par Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošanu, ENQA studiju kvalitātes standartiem un citiem normatīvajiem aktiem;
 • demokrātijas principu ievērošana studiju programmas vadīšanā, studentu un akadēmiskā personāla savstarpējās attiecībās;
 • studiju programmas metodiskais, informatīvais un materiāli tehniskais nodrošinājums;
 • ikgadējs studiju programmu pašnovērtējums, studiju programmu vājo un stipro pušu, izmaiņu, attīstības iespēju un plānu apspriešana, programmu pilnveide;
 • sadarbība ar darba devēju prakšu organizācijā, absolventu profesionālo kompetenču novērtēšanā, studiju programmu un studiju kursu satura plānošanā un pilnveidošanā;
 • sadarbība ar darba devēju un Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadības pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām FRONTEX vienotu studiju programmu izstrādē.

Robežsargu kvalifikācijas un profesionalitātes paaugstināšana, veicot dienesta pienākumus, ir svarīgs VRS uzdevums. Tas saskan ar Latvijas Valsts interešu realizāciju, nodrošinot robežas nelikumīgas šķērsošanas un nelegālās imigrācijas apdraudējumu, kā arī atbilstošu dienesta organizāciju un pamatfunkciju izpildi.

Studiju virziena mērķis, uzdevumi un studiju rezultāti veidoti saskaņā ar RTA darbības un attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam, sk. tiešsaistē

 http://www.ru.lv/sys/studijas/KVS/files/1/RA_darbibas_un_attistibas_strategija_2009.-2015._gadam.pdf , kas paredz sagatavot radošus, aktīvus, profesionālus speciālistus gan reģiona, gan valsts darba tirgum, pilnveidot SP atbilstoši darba tirgus prasībām, attīstot starpdisciplināras un internacionālas studijas, attīstīt mūžizglītības sistēmu, kā arī Latgales ekonomikas mijiedarbību starptautiskajā kontekstā.” RTA darbības un attīstības stratēģijas vīzija paredz, ka RTA periodā līdz 2020. gadam kļūs par Eiropas augstākās izglītības un zinātnes telpā starptautiski konkurētspējīgu Tehnoloģiju akadēmiju inženieru, sociālajās un humanitārajās zinātnēs ar motivētiem, radošiem un darba tirgū pieprasītiem studentiem un atvērtu, dinamisku akadēmisko un zinātnisko vidi ilgtspējīgai sabiedrības attīstībai. Ņemot vērā to, ka Rēzeknē atrodas Valsts Robežsardzes koledža, tad šāda virziena attīstība RTA ir likumsakarīga, jo ļauj vienuviet attīstīt šo studiju virzienu, maksimāli izmantojot personāla kapacitāti un materiāli tehniskos resursus.  

Pažnovērtējuma ziņojuma sadaļai pievienotie faili:

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.