Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”

I. Studiju virziena raksturojums

1. Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība ar RTA kopējo attīstības stratēģiju.
   
 1. Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība ar RTA darbības un attīstības stratēģiju

Studiju virziena „VADĪBA, ADMINISTRĒŠANA UN NEKUSTAMO ĪPAŠUMU PĀRVALDĪBA” (turpmāk SV) mērķi tiek definēti, pamatojoties uz stratēģiskajiem ES un LR plānošanas dokumentiem: ”Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam”, „Eiropa 2020”, „Eiropas Augstākās izglītības sistēmu modernizācijas programma”, „Latvija 2030”,” Latgale 2030”, ”RTA darbības un attīstības stratēģija 2016. – 2023  .”, kuras attīstības un darbības vīzija paredz, ka RTA  kļūs par integrētajās inženieru, sociālajās un humanitārajās zinātnēs Eiropas augstākās izglītības un zinātnes telpā starptautiski konkurētspējīgu Latgales Universitāti ar motivētiem, radošiem un darba tirgū pieprasītiem studentiem un atvērtu, dinamisku akadēmisko un zinātnisko vidi ilgtspējīgai sabiedrības attīstībai. Stratēģija izveidota, konsultējoties ar studējošajiem, darba devējiem, Darba devēju konfederāciju, apspriesta virziena padomē, Ekonomikas un Pārvaldības fakultātes domē, RTA Studiju padomē, RTA Senātā.

Attīstības stratēģija

Mērķis

 • Sagatavot  augsta līmeņa vadības speciālistus atbilstoši darba tirgus prasībām, kas būtu konkurētspējīgi ne tikai Latvijā, bet arī starptautiskā mērogā.
 • Veikt nozīmīgu ieguldījumu Latgales reģiona ekonomikas attīstībā, izmantojot docētāju un studentu zinātnisko potenciālu, kā arī sadarbības iespējas ar Latgales reģiona pašvaldībām.

Vīzija

Latgales reģiona mērogā

SV ir plaši atpazīstams reģionā, tā absolventi ir vadošie speciālisti tūrisma un mārketinga jomās; komercpakalpojumu vadības speciālisti aktīvi iesaistās uzņēmējdarbības attīstībā, ir veiksmīgi, rada jaunas darba vietas.

Sadarbība ar novadu pašvaldībām rada arvien jaunas iespējas gan studiju programmu pilnveidošanai, gan zinātniskiem pētījumiem, gan praktiskai Latgales reģiona ekonomikas attīstībai. SV kļūst arvien pievilcīgāks reģiona jauniešiem, kuri  jau vidusskolā tiek iekļauti RA un novadu pašvaldību kopprojektos, kas attīstās novada specializācijas ietvaros.

Starptautiskā mērogā

SV absolventi ir konkurētspējīgi starptautiskajā tirgū, iesaistās starpnacionālo kompāniju darbībā, rod arvien jaunas sadarbības iespējas ar ārzemju partneriem, veicinot Latvijas uzplaukumu un tās pilsoņu atgriešanos dzimtenē.

Misija

Sagatavot augsta līmeņa vadības speciālistus atbilstoši darba tirgus prasībām, kas būtu konkurētspējīgi ne tikai Latvijā, bet arī starptautiskā mērogā, nepārtraukti pilnveidojot docētāju profesionālās un metodoloģiskās prasmes, sadarbojoties ar Latvijas un ārzemju augstskolām un darba devējiem.

Aktīvi sadarboties ar reģiona novadu pašvaldībām, veicot nozīmīgu ieguldījumu Latgales reģiona ekonomikas attīstībā, izmantojot docētāju un studentu zinātnisko potenciālu tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības jomās.

Stratēģiskie virzieni

 • Akadēmiskā personāla zinātniski pētnieciskās kapacitātes pilnveidošana.
 • Jaunu konkurētspējīgu studiju programmu attīstīšana sadarbībā ar ārzemju augstskolām un darba devējiem.
 • Jaunu darba tirgus pieprasījumam atbilstošu specializāciju  attīstīšana 2.līmeņa profesionālajai bakalaura studiju programmai „Uzņēmējdarbība” .
 • Studiju programmu īstenošana angļu valodā, tas veicinās ārvalstu mācībspēku un studentu piesaisti kā no ES, tā arī no citām pasaules valstīm.
 • Angļu valodas pilnveidošana docētājiem, lai nodrošinātu pilnvērtīgu studiju īstenošanu angļu valodā.
 • Tālmācības studiju attīstība e-vidē.
 • Informatīvās bāzes paplašināšana, t.sk., abonējot starptautiskās citējamās datu bāzes.
 • Mācību metodiskās bāzes paplašināšana, jaunu mācību grāmatu un metodisko materiālu izveide.
 • Iesaiste zinātniski pētnieciskajos projektos, kas vērsti uz Latgales reģiona attīstību.
 • Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.