Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports”

IV. Studiju virziena pašnovērtējuma pielikumi

5. Studiju virziena īstenošanā nepieciešamā mācību palīgpersonāla raksturojums, norādot tā uzdevumus studiju virziena un konkrētu studiju programmu īstenošanā.
   

Studiju procesa nodrošināšanā iesaistītais palīgpersonāls:

Izglītības, valodu un dizaina fakultātes studiju procesa speciāliste, kuras uzdevumu lokā ietilpst metodiskās palīdzības un konsultāciju sniegšana docētājiem par RTA informācijas sistēmas papildināšanu, studiju procesam nepieciešamo dokumentu izstrādi un noformēšanu, kā arī informēšana par termiņu ievērošanu, seko studiju procesa norisei niedz studentiem informāciju par izmaiņām lekciju norisē, pieņem studējošo pieteikumus stipendiju konkursiem, izsniedz prakšu norisei u.c. nepieciešamas izziņas. Tāpat viņas pienākums ir sadarbībā ar RTA struktūrvienībām organizēt seminārus, informatīvus pasākumus studējošajiem, sniedzot informāciju par studiju procesu, studiju maksām, praksēm, iekšējo informācijas sistēmu, studentu tiesībām un iespējām RTA (par bibliotēkas pakalpojumiem, ERASMUS programmām, sporta un kultūras aktivitātēm u.c. iespējām, ko studējošais var izmantot studiju laikā); ierosināt veikt nepieciešamās izmaiņas nodarbību sarakstos, koordinēt nodarbību atstrādāšanas grafiku saskaņā ar docētāju vajadzībām un pieprasījumiem un nodrošināt informācijas nodošanu docētājiem un studējošajiem; plānot un kontrolēt individuālos studiju grafikus studentiem, kas atgriezušies no studijām ārzemēs vai imatrikulēti studijām vēlākajos studiju posmos.

Izglītības, valodu un dizaina fakultātes studiju procesa speciāliste - lietvede pieņem studējošo iesniegumus par zinātniekajām pētnieciskajām tēmām, kā arī veic prakšu atskaišu reģistrāciju, saglabā un apstādā arhīvā iesniedzamos SV lietvedības dokumentus. Lietvedes pienākumos ietilpst šādi uzdevumi: sadarbībā ar studiju programmu direktoriem sagatavot ierosinājumus studiju laika grafiku pārbaudījumu norisei – studiju darbiem, profesionālajām praksēm, gala pārbaudījumiem, u.c.; sadarbībā ar studiju programmu direktoriem sagatavot studentu prakses dokumentāciju, metodiskos norādījumus un organizēt informatīvus seminārus studējošajiem par prakses norises gaitu; nodrošināt prakšu līgumu un prakses pārskatu uzskaiti un iesniegšanas termiņu kontroli, apkopot informāciju par prakses vietām, prakses vadītājiem; sagatavot docētāju konsultāciju grafiku, organizēt studentu pieteikšanos uz brīvās izvēles kursiem un darbu tēmām, apkopot informāciju un iesniegt to katedras vadītājam apstiprināšanai katedras sēdē; informēt un konsultēt studentus studiju jautājumos – par darbu tēmām, praksēm, docētāju pieņemšanas laikiem u.c.; piedalīties studentu, absolventu, darba devēju un docētāju aptauju, kas saistītas ar studiju procesu, organizēšanā.

Studiju daļas metodiķe, kuras uzdevumi ir lekciju sarakstu veidošana LUIS, nodarbību plānošana, sesijas grafika sastādīšana un ievadīšana LUIS sistēmā, akadēmiskā personāla slodžu sagatavošana, izmaiņu veikšana

IT speciālists, kura uzdevums ir sniegt IT atbalstu (datortehnikas uzturēšana, programmatūras instalācija, lietotāju sistēma u.c.).

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.