Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Doktora studiju programma "Pedagoģija"

II. Studiju programmas raksturojums

17.1. studiju kursu un studiju moduļu (ja tādi ir) apraksti, pievienojot studiju kursu aprakstus tajās valodās, kurās tiek īstenotas studijas;
 

1. Zinātniski pētnieciskais darbs:

Individuālais pētnieciskais darbs, promocijas darba sagatavošana un noformēšana 85 KP.

Promocijas darbu tēmas saistībā ar PSPI zinātniskās darbības specifiskajiem virzieniem

Tas sevī ietver zinātniski oriģinālus un pārbaudītus rezultātus attiecīgajā pedagoģijas apakšnozarē un doktoranta darba process sastāv no:

-zinātniskā pētījuma teorētiskā pamatojuma sagatavošanas – 25 kredītpunkti,

- pētījuma metodikas pamatojuma sagatavošanas – 25 kredītpunkti,

- patstāvīgā empīriskā pētījuma rezultātu analīzes – 25 kredītpunkti;

- pētnieciskā darba apspriešanas  – 10 kredītpunkti.

Promocijas darba forma ir disertācija, patstāvīgi izstrādāts darbs, kas satur zinātniski oriģinālus, pārbaudītus rezultātus un sniedz jaunas atziņas konkrētajā zinātņu apakšnozarē.

Promocijas darbam autors pievieno zinātnisko publikāciju sarakstu un to kopijas.

Pētnieciskās un zinātniskās aktivitātes – 19 KP, kuras sevī ietver:

Pētījuma rezultātu publicēšanu (3 publikācijas par promocijas pētījuma rezultātiem) – 9 kredītpunkti;

- Pētījumu rezultātu prezentēšanu zinātniskajās konferencēs (vismaz 2  publicēti starptautisko konferenču materiālu krājumos)  - 6 kredītpunkti

- Teorētiskie semināri (4) – 4 kredītpunkti

Pētniecisko datu aprobācija (rakstu sagatavošana un publicēšana, uzstāšanās konferencēs), līdzdalība vismaz 2 starptautiskajās konferencēs, referātu un rakstu izstrāde svešvalodās, tai skaitā stažēšanās citās Latvijas un ES universitātēs, kopējo projekta rezultātu publicēšana ir nozīmīga pedagoģijas doktora studiju programmas satura daļa.

Aktivitātes tiek dokumentētas un reģistrētas, piedaloties doktorantūras rīkotajos zinātniskajos semināros, kolokvijos, diskusijās, konferencēs, un apliecinātas ar zinātniskā vadītāja parakstu.

Profesora asistenta vai vadošā pētnieka asistenta prakse pētniecisko darbu izstrādē un projektu vadīšanā- 4 KP

Saistās ar pētniecisko iemaņu pielietošanas iespēju apguvi profesora asistenta prakses laikā RA vai kādā no ES sadarbības universitātēm bakalaura, maģistra studiju programmu realizēšanā un darbu vadīšanā vai projekta vadītāja darba pieredzes pamatu apguvi vadošā pētnieka asistenta prakses laikā, piedaloties zinātniski pētniecisko projektu īstenošanā, kā arī iegūto zināšanu un prasmju pielietošanu praktiskajā darbībā savā izglītības iestādē

Promocijas eksāmeni – 4 KP

Saistās ar Latvijas un ārzemju pedagoģijas zinātnes jaunāko teorētisko atziņu un pētījumu metožu padziļinātu apguvi studijās. Promocijas eksāmeni tiek kārtoti:

pedagoģijā – 2 KP,

vienā no svešvalodām ( angļu, vācu) – 2 KP.

Promocijas eksāmenam pedagoģijā var pieteikties tad, kad ir uzrakstīts promocijas darba ievads un teorētiskā daļa.

Lai palīdzētu doktorantiem sagatavoties promocijas eksāmenam, tiek piedāvāti teorētiskie kursi saistībā ar Eiropas dimensijām pedagoģijas zinātnes teorijās, pētījuma metodoloģijā, īpašu uzmanību veltot pētījuma kvalitatīvajām un kvantitatīvajām metodēm u.c. RA nodrošina ES sadarbības iestāžu profesoru lekcijas ERASMUS programmas ietvaros.

2. Teorētiskās studijas - 32 KP.

Obligātais (pētniecības un intelektuālo kompetenču attīstības) modulis ( A daļa) - 20 kredītpunkti

Studiju kursu saturā uzsvērta saikne ar RTA Reģionālistikas zinātniskā institūta pētījumu virzieniem.

 Saistās ar pētniecības kompetenču padziļināšanu saistībā ar promocijas darba struktūras izveidi, pedagoģijas zinātnes attīstības tendenču analīzi, kvantitatīvās un kvalitatīvās pētniecības un to metožu apguvi, pētniecisko datu apstrādi un statistiku, kā arī salīdzinošās pētniecības aspektu , iepazīstoties ar ES izglītības un zinātnes attīstības tendencēm un izglītības filosofijas teorētiskajiem pamatiem informācijas sabiedrībā, par pamatu ņemot mūsdienu sociālās un psiholoģijas problēmas; apgūstot teorētiskās specifiskās pedagoģijas zinātnes atziņas didaktiskajā procesā ES dimensijās un pētāmās problēmas kontekstā;

 Ierobežotās izvēles (akadēmisko kompetenču attīstības) modulis (B daļa) – 10 kredītpunkti, no tiem – 6 kredītpunkti – skolas pedagoģijas apakšnozarē un

 4 kredītpunkti – Specifisko iekļaujošās/speciālās izglītības pētniecības kompetenču attīstības apakšmoduļi (speciālās izglītības, profesionālās vai vispārējās izglītības pētījumi iekļaujošās izglītības kontekstā – doktorants izvēlas vienu no piedāvātajiem)

Pētījuma specifiskās kompetences tiks iegūtas, apgūstot vienu no piedāvātajiem trim apakšmoduļiem

Saistās ar ES dimensijām un jaunām tendencēm izglītības programmu satura integrācijā, izglītības vadīšanā, kā arī Latgales reģiona specifiskajām iezīmēm gan izglītībā, gan ekonomikas procesos, kas nosaka nepieciešamību kompetenču pilnveidē saistībā ar projektu vadīšanu un ES finansējuma piesaisti Latgales reģiona augšupejai.

 Izvēles modulis- 2 kredītpunkti

pēc studentu brīvas izvēles papildina doktorantu teorētiskās zināšanas skolas pedagoģijas kursos, attīsta pētnieciskā darba prasmes tālmācības metodoloģijā, multimēdiju un modernās informācijas tehnoloģijās.

Saistās ar ES universitāšu viesprofesoru lekciju apmeklējumu.

Ar studiju kursu aprakstiem var iepazīties Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas informatīvajā sistēmā www.lais.lv.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.