Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma "Reliģijas pedagoģija"

II. Studiju programmas raksturojums

17.1. studiju kursu un studiju moduļu (ja tādi ir) apraksti, pievienojot studiju kursu aprakstus tajās valodās, kurās tiek īstenotas studijas;
 

Studijas programmā balstās uz šādiem principiem:

  1. Reliģijas pedagoģijas nozares teorētisko studiju kursu satura sadalīšana atsevišķās jomās, atbilstoši reliģijas pedagoģijas loģikai un tam, cik dziļi un daudzpusīgi kristīgās mācības un ētikas skolotājiem nepieciešams (atbilstoši skolotāja profesijas standartam) apgūt teorētiskās zināšanas reliģijas pedagoģijā, psiholoģijā, mācīšanas metodikā u.c. jomās.
  2. Katras teorētisko studiju jomas (kursa) satura sadalīšana studiju procesa moduļos (lekcijas, semināri, pētnieciskā darbība u.c.), kas saskaņoti ar profesionāliem, pedagoģiskiem un didaktiskiem uzdevumiem, kas paredzēti šo jomu apguvē.
  3. Integrējot atsevišķos teorētisko un praktisko studiju kursu moduļus, tiek sasniegts mērķis, kas paredz nodrošināt zināšanu, prasmju un iemaņu kopumu topošajiem kristīgās mācības un ētikas skolotājiem.

Ar studiju kursu aprakstiem var iepazīties Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas informatīvajā sistēmā www.lais.lv.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.