Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālā bakalaura studiju programma "Speciālās izglītības skolotājs"

II. Studiju programmas raksturojums

17.1. studiju kursu un studiju moduļu (ja tādi ir) apraksti, pievienojot studiju kursu aprakstus tajās valodās, kurās tiek īstenotas studijas;
 

Studiju programmas “Speciālās izglītības skolotāja” struktūra pamatā sastāv no četrām daļām: vispārizglītojošie kursi (20 KP), nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi (36 KP), nozares profesionālās specializācijas kursi (60 KP; 38% no apjoma), kurus obligāti apgūst visi studējošie un  kuru nosaukumi ir precizēti, kursu programmas pilnveidotas un uzlabotas, samazināts studiju kursu ar 1 KP skaits. Izvēles daļā ir iekļauti kopējie studiju kursi (šeit studējošiem ir iespēja izvēlēties studiju kursus 6 KP apjomā no piedāvātajiem).Studijas tiek realizētas astoņos (pilna laika studijām) un deviņos semestros (nepilna laika studijām). Atbilstoši standartam tiek plānota 26 nedēļu ilga profesionālā prakse. Prakses mērķis ir nostiprināt un papildināt studenta zināšanas, pilnveidot viņa profesionālo prasmi atbilstoši izvēlētās kvalifikācijas speciālās izglītības skolotāja profesijas prasībām un/vai dot iespēju plānot un veikt zinātniskās pētniecības darbu attiecīgajā nozarē. Profesionālās prakses metodiskie norādījumi apskatāmi Izglītības un metodiku katedrā. Potenciālās prakses vietas ir speciālās pirmsskolas izglītības iestādes, speciālās grupas bērniem ar speciālajām vajadzībām pie vispārizglītojošajām pirmsskolas iestādēm, vispārizglītojošās iestādes, kurās tiek integrēti bērni ar speciālajām vajadzībām, speciālās skolas bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem, dzirdes traucējumiem, speciālās un korekcijas klases pie vispārizglītojošajām skolām. Garantējot studiju prakses vietu nodrošinājumu, ir slēgti sadarbības līgumi ar atbilstošām izglītības iestādēm Studiju programmā paredzēti trīs atsevišķi moduļi surdopedagoga, logopēda, speciālās izglītības skolotāja darbam ar bērniem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi (GAT) kvalifikācijas ieguvei. Realizēts tiek tikai viens modulis: speciālās izglītības skolotāja darbam ar bērniem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi (GAT) kvalifikācijas ieguvei.

     Studijas bakalaura studiju programmā noslēdzas astotajā semestrī (pilna laika studijām) un devītajā semestrī (nepilna laika studijām) ar valsts pārbaudījumu, kas sastāv no eksāmena (ietver katrai kvalifikācijai specifiskus jautājumus), diplomdarba izvēlētā kvalifikācijā izstrādāšanas un aizstāvēšanas.

Diplomdarbam jāatbilst pētniecisko darbu izstrādāšanas metodiskajiem norādījumiem. Diplomdarbs ir patstāvīgs, eksperimentāls aktuāla temata pētījums, kurā diplomands demonstrē savas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas. Diplomdarba autors patstāvīgi apkopo un analizē teorētiskos atzinumus, praktiskās problēmas par pētāmo jautājumu, formulē un pamato savu viedokli, radoši analizē un iesaka iespējamos problēmu risinājumu variantus pētāmajā nozarē. Bakalaura darbs ļauj izvērtēt:

  • diplomanda pētnieciskā darba prasmi,
  • spēju pielietot pedagoģiskās izziņas metodes un radošā darba iemaņas konkrētas speciālās pedagoģijas teorētiskās un praktiskās problēmas (zināšanas, radoša domāšana, patstāvība spriedumos, analīzes un sintēzes prasme) risināšanā,
  • prasmi veidot teorētisku diskusiju par konkrētu teorētisku un praktisku problēmu,
  • prasmi sasaistīt teoriju ar praksi,
  • spējas radoši veikt teorētiskus vispārinājumus un praktiskus secinājumus, dot priekšlikumus un rekomendācijas pētāmajā nozarē.

Studiju virziena atbalstīta ir diplomdarba izstrādē gūto secinājumu, priekšlikumu un atklājumu adaptēšana zinātniski praktiskajā konferencē vai zinātniskajā publikācijā.

Studiju programmas kursu apraksti ir iekļauti studiju kursu programmās www.lais.lv un kalendārajos plānos RTA Moodle vidē ekursi.rta.lv.

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.