Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Skolotājs”

II. Studiju programmas raksturojums

13. Studiju programmas plāns
 

Profesionālā bakalaura studiju programma "Skolotājs"

Studiju programma „Skolotājs” ir strukturēta četros tematiskajos studiju moduļos: „Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības un ekonomikas skolotājs”, „Svešvalodas (angļu vai vācu) skolotājs”, „Pamatizglītības pirmā posma skolotājs” un „Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs”, atbilstoši profesionālajai specializācijai un studiju rezultātā iegūstamajai profesionālajai kvalifikācijai.

     Studiju programmas saturu veido vispārizglītojošo, nozares teorētisko pamatkursu, profesionālās specializācijas kursu, brīvās izvēles kursu studijas, prakse un valsts pārbaudījums (skat.tabulu). Pētnieciskais darbs ietverts gan atsevišķu studiju kursu saturā, prakses uzdevumos, gan studiju darbu un diplomdarba izstrādē.

Profesionālā bakalaura studiju programmas „Skolotājs” struktūra

 

Studiju programmas daļas

KP

Vispārizglītojošie kursi

20

Nozares teorētiskie pamatkursi

38

Nozares profesionālās specializācijas kursi

60

Izvēles kursi

6

Valsts pārbaudījums:

Valsts eksāmens

Diplomdarba izstrāde

12

2

10

Prakse

24

                                        Kopā

160

      Studiju programmas vispārizglītojošie, nozares teorētiskie un profesionālās specializācijas kursi ir obligāti visiem studentiem. Brīvās izvēles daļā nepieciešamo kredītpunktu skaitu students  iegūst, izvēloties gan Izglītības, valodu un dizaina fakultātes, gan citu RTA fakultāšu piedāvātos kursus atbilstoši savām interesēm.

 Studiju plāns

 

Nr. p.k.

Kursa nosaukums

LAIS studiju kursa kods

KP

ECTS

Lekcijas

Prakt. nodar-bības,  semi-nāri

Lab. darbi

Kont-roldar-bi

Pārbau-des forma

Docētāja

vārds, uzvārds, zin.grāds, amats

1.semestris

VISPĀRIZGLĪTOJOŠIE KURSI

1.

Prakt.svešvaloda (angļu val./vācu val. )

Valo 1106

Valo1159

1

1,5

8

8

 

 

DI

Mārīte Opincāne

Dr.philol.doc.

Emīlija Strode

Mg.paed.,vieslekt.

2.

Bērna attīstība, veselības un vides izglītība*

Peda1177

2

3

16

16

 

1

I

Sarmīte Olondare

vieslekt.

NOZARES  TEORĒTISKIE PAMATKURSI

3.

Vispārīgā, pirmsskolas un skolas pedagoģija I*

Peda1091

2

3

16

16

 

1

E

Jānis Dzerviniks

Dr.paed.,prof.

4.

Vispārīgā, attīstības un saskarsmes  psiholoģija*

Psih 1039

3

4,5

32

16

 

2

E

Ēriks Kalvāns

Dr.psych.,doc.

5.

Pedagoģijas teoriju vēsture*

Peda 1120

2

3

16

16

 

1

E

Gunārs Strods

Dr.paed.,doc.

6.

Metodoloģija un zinātniski pētnieciskais darbs pedagoģijā*

Peda1073

2

3

16

16

 

1

DI

Velta Ļubkina

Dr.paed.,prof.

7.

Informātika izglītībā

 

DatZ1049

2

3

16

16

 

1

E

Mihails Kijaško

Mg.sc.comp.,lekt.

8.

Izglītības saturs un mācību procesa pedagoģiskie modeļi I*

Peda1178

1

1,5

8

8

 

 

I

Velta Ļubkina

Dr.paed.,prof.

NOZARES PROFESIONĀLĀS SPECIALIZĀCIJAS  KURSI

9.

Muzikāli mākslinieciskā darbība (koris)

Citi1031

1

1,5

8

24

 

 

I

Jānis Mežinskis

Mg.paed.,vieslekt.

10.

Muzikāli mākslinieciskā darbība (mūzikas instr.spēle)

Citi1033

1

 

1,5

6

 

10

 

 

I

 

Jānis Mežinskis

Mg.paed.,vieslekt.

11.

Latviešu val.un lit. saturs un mācīšanas metodika I

Peda1190

3

4,5

32

16

 

2

DI

Rita Burceva

Mg.paed.,lekt.

2.semestris

VISPĀRIZGLĪTOJOŠIE  KURSI

1.

Prakt.svešv. (angļu val./vācu val. )

Valo1107

Valo1160

1

1,5

8

8

 

 

DI

Mārīte Opincāne

Dr.philol.,doc.

Emīlija Strode

Mg.paed.,vieslekt.

2.

Sociālās ekonomikas pamati *

Peda1181

1

1,5

8

8

 

 

I

Gatis Stafeckis

Mg.oec.,vieslekt.

3.

Civilā aizsardzība

PolZ3101

1

1,5

8

8

 

 

I

Ivars Jurčs, Mg.sc.env.

vieslekt.

NOZARES TEORĒTISKIE PAMATKURSI

4.

Vispārīgā, pirmsskolas un skolas pedagoģija II*

Peda1093

2

3

16

16

 

1

E

Jānis Dzerviniks

Dr.paed.,prof.

NOZARES  PROFESIONĀLĀS SPECIALIALIZĀCIJAS KURSI

5.

Vērošanas prakse

(20.03.-02.04.2017.)

Peda2048

2

3

-

-

 

 

DI

Rita Burceva

Mg.paed.,lekt.

6.

Latviešu val.un lit. saturs un mācīšanas metodika II

Peda1191

1

1,5

8

8

 

 

DI

Rita Burceva

Mg.paed.,lekt.

7.

Elementārā  matemātika

Mate1015

3

4,5

24

24

 

2

E

Irēna Onževa

Mg.math.,vieslekt.

8.

Vizuālās mākslas saturs un mācīšanas metodika

Peda3111

2

3

16

16

 

1

DI

( I)

Vladislavs Paurs

Mg.art,asoc.prof.

 

9.

Bērnu literatūra un tās mācīšanas metodika

LitZ1019

2

3

16

16

 

1

E

Anna Sidarāne

Mg.philol., vieslekt.

10.

Dabaszinību pamati

Peda1180

3

4,5

24

24

 

2

DI

Jānis Dzerviniks

Dr.paed.,prof.

11.

Muzikāli mākslinieciskā darbība (koris)

Citi1032

1

1,5

10

22

 

 

I

Jānis Mežinskis

Mg.paed.,vieslekt.

12.

Muzikāli mākslinieciskā darbība (mūzikas instr.spēle)

Citi1034

1

 

1,5

6

 

10

 

 

I

Jānis Mežinskis

Mg.paed.,vieslekt.

3.semestris

VISPĀRIZGLĪTOJOŠIE KURSI

1.

Prakt.svešv.(angļu val./vācu val. )

Valo2059

Valo2065

1

1,5

8

8

 

 

DI

Mārīte Opincāne

Dr.philol.,doc.

 

2.

Sociālās ekonomikas pamati II*

Ekon2063

2

3

16

16

 

1

I

Velta Ļubkina

Dr.paed.,prof.

3.

Filozofijas pamati*

 

Filz 1018

2

3

16

16

 

1

DI

Veronika Korkla

Mg. paed, Mg. prof. phil., vieslekt.

NOZARES TEORĒTISKIE PAMATKURSI

4.

Didaktika*

 

Peda2055

2

3

16

16

 

1

E

Jānis Dzerviniks

Dr.paed.,prof.

5.

Audzināšanas teorija un metodika*

Peda3102

2

3

16

16

 

1

E

Mārīte Rozenfelde

Mg.paed., lekt.

6.

Sociālā pedagoģija un psiholoģija*

Peda2112

2

3

16

16

 

1

E

Aija Kondrova

Mg.psych., vieslekt.

7.

Studiju darbs skolas pedagoģijā un metodikās I

Peda2196

2

3

-

 

 

 

DI

Rita Burceva

Mg.paed., lekt.

Jānis Dzerviniks

Dr.paed., prof.

NOZARES PROFESIONĀLĀS SPECIALIZĀCIJAS KURSI

8.

Dabaszinību saturs un mācīšanas metodika

Peda3068

2

3

16

16

 

1

E

Ināra Laizāne

Mg.paed.,lekt.

 

9.

Audzināšanas prakse I (10.10.-23.10.2016.)

Peda2213

2

3

-

 

 

 

DI

Rita Burceva

Mg.paed.,lekt.

Profesionālā specializācija darbam pamatskolā – dabaszinību skolotājs 

10.

Dabaszinātņu saturs pamatskolā I

 

Peda2199

3

4,5

16

16

 

2

DI

Jānis Dzerviniks

Dr.paed.,prof.

 

Profesionālā specializācija darbam pamatskolā – matemātikas skolotājs 

11.

Matemātiskā analīze

Mate2014

3

4,5

12

12

 

2

E

Irēna Onževa

Mg.math.,vieslekt.

4.semestris

VISPĀRIZGLĪTOJOŠIE KURSI

1.

Prakt.svešv.(angļu val./vācu val. )

Valo2068

Valo2069

1

1,5

8

8

 

 

E

Mārīte Opincāne

Dr.philol.,doc.

2.

Starpkultūru izglītība un komunikācija*

Peda2206

2

3

16

16

 

1

I

Emīlija Strode

Mg.paed.,vieslekt.

3.

Sociālās ekonomikas pamati III*

Ekon2064

2

3

16

16

 

1

I

Velta Ļubkina

Dr.paed.,prof.

4.

Ētika un estētika*

 

Filz2017

2

3

16

16

 

1

I

Veronika Korkla

Mg. paed, Mg. prof. phil., vieslekt.

5.

Vides aizsardzība*

 

 

2

3

16

16

 

1

I

Ē.Teirumnieka Mg.chem, lekt.

NOZARES TEORĒTISKIE PAMATKURSI

6.

Izglītības saturs un mācību procesa pedagoģiskie modeļi II

Peda2217

3

4,5

24

24

 

2

I

Rita Burceva

Mg.paed.,lekt.

NOZARES PROFESIONĀLĀS SPECIALIZĀCIJAS KURSI

7.

Audzināšanas prakse II (03.04.-16.04.2017.)

Peda4163

2

3

-

 

 

 

DI

Rita Burceva

Mg.paed.,lekt.

8.

Lasīt un rakstīt mācīšanas metodika

Peda3077

3

4,5

24

24

 

2

E

Rita Burceva

Mg.paed.,lekt.

Profesionālā specializācija darbam pamatskolā – dabaszinību skolotājs (9)

9.

Dabaszinātņu saturs pamatskolā II

 

Peda2218

3

4,5

16

16

 

2

DI

Velta Dzervinika

Mg.paed.,Mg.env., vieslekt.

Profesionālā specializācija darbam pamatskolā – matemātikas skolotājs (4)

10.

Algebras saturs pamatskolā

Peda3228

3

4,5

12

12

 

2

E

Jānis Dzerviniks

Dr.paed.,prof.

5.semestris

NOZARES  TEORĒTISKIE PAMATKURSI

1.

Izglītības saturs un mācību procesa pedagoģiskie modeļi III

Peda3203

3

4,5

24

24

 

2

E

Rita Burceva

Mg.paed.,lekt.

2.

Iekļaujošā izglītība

Peda3234

1

1,5

8

8

 

 

I

Mārīte Rozenfelde

Mg.paed.,lekt.

3.

Veselību veicinošās fiziskās aktivitātes

Peda3235

1

1,5

8

8

 

 

I

Aivars Kaupužs

Dr.paed., doc.

NOZARES PROFESIONĀLĀS SPECIALIZĀCIJAS  KURSI

2.

Mācību metodiskā prakse

(14.11.-25.12.2016.)

Peda4078

6

9

-

-

 

 

DI

Rita Burceva

Mg.paed.,lekt.

3.

Latviešu val.un lit. saturs un mācīšanas metodika III

Peda3225

2

3

16

16

 

1

I

Rita Burceva

Mg.paed.,lekt.

4.

Matemātikas saturs un mācīšanas metodika I

Peda3161

3

4,5

24

24

 

2

I

Irēna Onževa

Mg.math.,vieslekt.

Profesionālā specializācija darbam pamatskolā – deju  skolotājs

5.

Horeogrāfijas vēsture un vēsturiskā deja

MākZ2014

2

3

10

10

 

1

I

Inga Drele

Mg.admin.,vieslekt.

 

Profesionālā specializācija darbam pamatskolā – matemātikas  skolotājs 

6.

Ģeometrijas saturs pamatskolā

Peda2202

2

3

8

8

 

1

E

Irēna Onževa

Mg.math.,vieslekt.

Profesionālā specializācija darbam pamatskolā – dabaszinību  skolotājs 

7.

Dabaszinātņu saturs pamatskolā III

Peda3201

2

3

8

8

 

1

DI

Jānis Dzerviniks

Dr.paed.,prof.

IZVĒLES KURSI

8.

Kustību rotaļas

Peda3236

1

1,5

8

8

 

 

I

Aivars Kaupužs

Dr.paed., doc.

9.

Bionika

 

Meha2011

1

1,5

8

8

 

 

I

Jānis Poplavskis

Dr.paed.,viesdoc.

6.semestris

NOZARES  TEORĒTISKIE PAMATKURSI

1.

Studiju darbs skolas pedagoģijā un metodikās II

Peda3190

2

3

-

 

 

 

DI

Rita Burceva

Mg.paed.,lekt.

Irēna Onževa

Mg.math.,vieslekt.

Sarmīte Olondare

vieslekt.

Jānis Dzerviniks

Dr.paed.,prof.

NOZARES PROFESIONĀLĀS SPECIALIZĀCIJAS KURSI

2.

Latviešu val.un lit. saturs un mācīšanas metodika IV

Peda3220

2

3

16

16

 

1

E

Rita Burceva

Mg.paed.,lekt.

3.

Matemātikas saturs un mācīšanas metodika II

Peda3162

2

3

16

16

 

1

E

Irēna Onževa

Mg.math.,vieslekt.

4.

Sporta saturs un mācīšanas metodika

 

Peda2115

2

3

16

16

 

1

DI

Sarmīte Olondare

Vieslekt.

5.

Sociālo zinību saturs un mācīšanas metodika

Peda3097

2

3

14

14

 

1

E

Valda Čakša

Mg. paed., Mg. hist., lekt.

6.

Mājturības un tehnoloģiju saturs un mācīšanas metodika

Peda3221

2

3

16

16

 

1

DI

Aina Strode Dr.paed.,doc.

Profesionālā specializācija darbam pamatskolā – deju  skolotājs 

7.

Laikmetīgā deja

MākZ3057

3

4,5

12

12

 

1

I

Ilmārs Dreļs Vieslekt.

8.

Tautas deja

 

MākZ2002

1

1,5

6

6

 

 

I

Inga Drele

Mr.admin.,vieslekt.

Dace Visocka

Mg.paed.,vieslekt.

9.

Kostīmu vēsture, dejas noformēšana, bērnu deja

MākZ5004

2

3

8

8

 

1

I

Dace Visocka

Mg.paed.,vieslekt.

Profesionālā specializācija darbam pamatskolā – matemātikas  skolotājs

10.

Kombinatorika, varbūtību teorija un tās mācīšanas metodika

Mate4006

2

3

4

4

 

1

I

Jānis Dzerviniks

Dr.paed.,prof.

11.

Elementārās matemātikas praktikums (Kopā ar specializāciju – dabaszinību skolotājs)

Peda2203

2

3

8

8

 

1

I

Jānis Dzerviniks

Dr.paed.,prof.

12.

Elementārās matemātikas praktikums II

Mate4008

2

3

4

4

 

1

I

Irēna Onževa

Mg.math.,vieslekt.

Profesionālā specializācija darbam pamatskolā – dabaszinību  skolotājs

13.

Elementārās matemātikas praktikums

Peda2203

2

3

8

8

 

1

I

Jānis Dzerviniks

Dr.paed.,prof.

14.

Ģeogrāfijas pamati

Ģeog2006

2

3

8

8

 

1

DI

Ivars Matisovs

Mg.sc.env., Mg.geogr.,

lekt.

15.

Vides izglītība pamatskolā

Peda3191

2

3

8

8

 

1

I

Sarmīte Olondare

Vieslekt.

BRĪVĀS IZVĒLES KURSI

16.

Skolas un ģimenes sadarbība

 

Peda4066

2

3

16

16

 

1

I

Sarmīte Olondare

Vieslekt.

7.semestris

NOZARES TEORĒTISKIE PAMATKURSI

1.

Ievads  speciālajā  pedagoģijā un psiholoģijā*

Peda4102

2

3

16

16

 

1

E

Mārīte Rozenfelde

Mg.paed.,lekt.

2.

Skolvadības pamati*

 

Peda4031

2

3

16

16

 

1

E

Jānis Dzerviniks

Dr.paed.,prof.

3.

3.1.Studiju darbs deju iestudēšanā

Peda4132

2

3

-

-

 

 

DI

Inga Drele 

Mr.admin.,vieslekt.

 

 

3.2.Studiju darbs dabaszinību metodikā

Peda4134

2

3

-

-

 

 

DI

Jānis Dzerviniks

Dr.paed.,prof.

 

3.3. Studiju darbs matemātikas metodikā

Peda4159

2

3

-

-

 

 

DI

Irēna  Onževa

Mg.math., vieslekt.

NOZARES  PROFESIONĀLĀS SPECIALIZĀCIJAS KURSI

4.

Mūzikas  saturs un mācīšanas metodika

Peda4061

2

3

16

16

 

1

DI

Jānis Mežinskis

Mg.paed.,vieslekt.

Profesionālā specializācija darbam pamatskolā – deju skolotājs (3)

5.

Tautas deja

 

MākZ2005

2

3

8

8

 

1

E

Inga Drele

Mr.admin.,vieslekt.

Dace Visocka

Mg.paed.,vieslekt.

6.

Dejas kompozīcija un iestudēšana

MākZ4004

4

6

12

12

 

2

E

Ilmārs  Dreļs

vieslekt.

Dace Visocka

Mg.paed.,vieslekt.

7.

Kvalifikācijas prakse profesionālajā specializācijā

(28.11.-25.12.2016.)

Peda4198

4

6

-

-

 

 

DI

Inga Drele

Mr.admin.,vieslekt.

 

Profesionālā specializācija darbam pamatskolā – dabaszinību skolotājs (3)

8.

Dabaszinību mācīšanas metodika

Peda4133

4

6

8

8

 

1

E

Jānis Dzerviniks

Dr.paed.,prof.

9.

Veselīgs dzīvesveids

Citi4005

2

3

8

8

 

1

I

Sarmīte Olondare

Vieslekt.

10.

Kvalifikācijas prakse profesionālajā specializācijā

(28.11.-25.12.2016.)

Peda4198

4

6

-

-

 

 

DI

Jānis Dzerviniks

Dr.paed.,prof.

Profesionālā specializācija darbam pamatskolā – matemātikas skolotājs ( 2 )

11

Matemātikas mācīšanas metodika

Mate4007

4

6

8

8

 

1

E

Irēna Onževa

Mg.math.,vieslekt.

12.

Ārpusklases darbs matemātikā

Mate4002

2

3

8

8

 

1

I

Irēna Onževa

Mg.math.,vieslekt.

13.

Kvalifikācijas prakse profesionālajā specializācijā

(28.11.-25.12.2016.)

Peda4198

4

6

-

-

 

 

DI

Irēna Onževa

Mg.math.,vieslekt.

BRĪVĀS  IZVĒLES  KURSI

14.

Mācīšanās ar rotaļām un spēlēm

Peda4205

1

1,5

8

8

 

 

I

Irēna Onževa

Mg.math.,vieslekt.

15.

Skolotāja un klases sadarbība e-vidē *

Peda4196

1

1,5

8

8

 

 

I

Gunārs Strods  

Dr.paed.,doc.

 

 

 

 

2

2

 

 

 

Mihails Kijaško  

Mg.sc.comp.,lekt.

8.semestris

NOZARES PROFESIONĀLĀS SPECIALIZĀCIJAS KURSI

1.

Kvalifikācijas prakse sākumskolā

(06.02.-02.04.2017.)

PedaP003

8

12

-

-

 

 

DI

Rita Burceva

Mg.paed.,lekt.

VALSTS  GALA PĀRBAUDĪJUMI

2.

Valsts eksāmens

Peda4139

2

3

-

-

 

 

E

 

Valsts pārbaudījumu komisija

3.

Diplomdarba izstrāde un aizstāvēšana

 

Peda5014

10

15

-

-

 

 

A

 

Valsts pārbaudījumu komisija
                         

 

 

 

 

 

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.