Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Reliģijas pedagoģija”

II. Studiju programmas raksturojums

17.8. studējošo pašpārvalde un līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā.
 

RTA nolikumos ir paredzēta studējošo līdzdalība koleģiālajās lēmējinstitūcijās: kredītu piešķiršanas komisijā, stipendiju komisijā, fakultātes Domē, Senātā, Satversmes sapulcē. Tas nodrošina studējošo aktivitātes visos jautājumos, kas saistīti ar studiju procesa saturu, organizāciju un ārpus studiju darbu. Saskaņā ar RA Senāta 21.03.2005. lēmumā Nr.5 apstiprināto Rēzeknes Augstskolas studējošo noteikumu 2.2.punktu RTA sabiedriskajā dzīvē studējošajam ir tiesības:

  • vēlēt un tikt ievēlētam studējošo pašpārvaldē, līdzdarboties RA visu līmeņu pašpārvaldes institūcijās,
  • dibināt biedrības, pulciņus, klubus, informējot par to RA administrāciju,
  • nodarboties ar zinātniskās pētniecības darbu un māksliniecisko jaunradi.

 RTA Studējošo pašpārvalde un katras fakultātes studējošo pašpārvalde aktīvi darbojas, studējošie piedalās fakultātes rīkotajos pasākumos, to organizēšanā un dažādu ar studējošajiem saistīto problēmu risināšanā. Studējošie iekļaujas visos jau tradicionāli izstrādātos studiju procesa pilnveidošanas pasākumos. Studējošajiem RTA normatīvajos dokumentos ir noteiktas tiesības apstrīdēt jebkuru administratīvo lēmumu. Tiem ir veto tiesības Senātā visos jautājumos, kas skar studējošo intereses („RTA Senāta darbības nolikums”). Studējošajiem dota iespēja neskaidrību un problēmu gadījumā griezties dekanātā un risināt problēmas kopīgi ar studiju programmas direktoru,  studiju virziena vadītāju vai dekānu. Studējošajiem ir tiesības pieprasīt izveidot komisiju savu zināšanu pārbaudei, ja viņu nepamierina docētāja individuālais vērtējums. RTA darbojas Akadēmiskā šķīrējtiesa un Ētikas komisija, kas tiesīga izskatīt visus ar studijām saistītos problēmjautājumus. Konfliktu risināšanai ir izstrādāta virkne noteikumu, kas paredz studiju rezultātu vērtējumu apstrīdēšanas un pārskatīšanas kārtību, akadēmiskā šķīrējtiesa, studējošo un darbinieku iekšējās kārtības noteikumi u.c. Visi minētie dokumenti ir pieejami RTA mājas lapā un ir pieejama RTA personālam un studējošajiem.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu