Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Skolotājs”

II. Studiju programmas raksturojums

17.5.3. absolventu skaits (ja tādi ir);
 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu “Skolotājs” 2017./2018.st.g. absolvēja 23 studējošie(skatīt 17.5.3.tabulu).

                                                                          17.5.3.tabula. Absolventu skaits

Studiju programma

Studiju modulis

Pilna laika studijas

Nepilna laika studijas

KOPĀ

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Skolotājs”

Pamatizglītības pirma posma skolotājs

12

5

17

Svešvalodas(angļu) skolotājs

2

2

2

Mājturības un tehnoloģiju, majsaimniecības un ekonomikas skolotājs

2

0

2

Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs

2

0

2

  Absolventu skaita dinamiku skatīt 17.5.3.attēlā.

17.5.3.1.attēls. Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Skolotājs” absolventu skaita dinamika

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.