Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Akadēmiskā maģistra studiju programma "Pedagoģija"

II. Studiju programmas raksturojums

17.4. salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu vai koledžu studiju programmām;
 

RTA Pedagoģijas maģistra studiju programma tika salīdzināta ar Oslo Universitātes un Helsinku Universitātes pedagoģijas maģistra studiju programmām

Virzieni

Oslo Universitāte

Helsinku Universitāte

RTA

Pētniecības tēmas projekta izstrāde, metodoloģija

2 KP

10,5 KP

7 KP

Teorētiskā daļa pedagoģijā

15 KP

60 KP

53 KP

Maģistra darbs

8 KP

21 KP

20 KP

 Oslo Universitātes programma paredzēta diviem gadiem jeb 4 semestriem. Studijas sadalītas pa četriem blokiem :

  • Pētniecības tēmu projekta izstrāde    2 KP
  • Teorija un metodika pedagoģijā     15 KP
  • Darba melnraksta izveide un tēzes par pētāmo problēmu 15 KP
  • Maģistra darbs un kopsavilkums 8 KP

Pamatstudiju laikā maģistranti apgūst sava pētāmā virziena izvēlētos kursus, kurā paredzēti  obligātās un izvēles bloki. Brīvā izvēle netiek reglamentēta.

Oslo Universitātes programmā liela daļa atvēlēta maģistranta patstāvīgā pētījuma veikšanai, rezultātu apkopošanai, analīzei u.c. Īpašas prasības tiek izvirzītas svešvalodas apguves līmenim pirms studijām un studiju laikā. Valodas apguves līmeņa noteikšanai tiek izmantots TOEFL tests.

Izvērtējot Helsinku Universitātes  pedagoģijas maģistra programmu, varam konstatēt, ka:

Maģistra darba apjoms – 21 KP

Teorētiskās daļas apjoms – 60 KP

Pētījuma metodoloģija un zinātniskā literatūra – 10,5 KP

Prakse – 22 KP

RTA Pedagoģijas maģistra studiju programmas saturs tika salīdzināts ar LLU un LU  maģistru programmām. Salīdzinot RTA ar minētajām programmām, redzams, ka RTA programmā ir  iekļauti daudzi oriģināli studiju kursi ,,Nacionālie procesi Latvijā un to ietekme uz izglītības politiku’’, ,,Vides aizsardzības problēmas, to iespējamie risinājumu ceļi mācību procesā’’, ,,Dabas resursi un cilvēces līdzsvarotās attīstības koncepcijas’’ u.c.

      Salīdzinot RTA ar LLU un LU programmu, redzams, ka minētajā programmā vērojama tendence studiju kursus apvienot , bet RTA tie izdalīti atsevišķi. RTA studiju programmā izdalīti 6 KP Maģistra semināram, kura ietvaros maģistranti sagatavo zinātnisko rakstu un referātu, ar kuru uzstājas studentu zinātniskajā konferencē. Zinātniskie raksti tiek publicēti RTA Izglītības, valodu un dizaina fakultātes zinātnisko rakstu krājumos.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.