Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālā maģistra studiju programma "Karjeras konsultants"

II. Studiju programmas raksturojums

17.4. salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu vai koledžu studiju programmām;
 

Salīdzinājums ar citām maģistra programmām

Kritēriji/ Valstis

Latvija

RTA

Lietuva

Šauļu Universitāte

Polija

Lodzas Universitāte

Latvija

Daugavpils Universitāte

Programmas nosaukums

Karjeras konsultants

Karjeras izglītība

1.Nodarbinātības  un personīgā konsultēšana

Karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists

Piešķiramā kvalifikācija

 

Profesionālais maģistrs izglītības zinātnē un karjeras konsultants

Maģistrs izglītības zinātnē un karjeras konsultants

Izglītības zinātņu maģistrs (nodarbinātības  un personīgā konsultēšana)

Profesionālais maģistrs izglītības zinātnē un karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists

Imatrikulācijas noteikumi

 

-         2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, skolotāja  kvalifikācija

-         izglītības zinātņu bakalaura grāds

-         sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā vai psihologa kvalifikācija

-         cita akadēmiskā vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība un  2 gadu darba pieredze konsultēšanā, ko apliecina izziņa no darba vietas

Bakalaura grāds izglītības zinātnē vai psiholoģijā

Bakalaura grāds izglītības zinātnē vai psiholoģijā

2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar skolotāja kvalifikāciju, vai cita akadēmiskā vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība un 2 gadu darba pieredze konsultēšanā vai jaunatnes darbā, ko apliecina izziņa no darba vietas;

Studiju ilgums

 

2 gadi (pilna laika studijas)

2,5 gadi (nepilna laika studijas)

1,5 gadi (pilna laika studijas),

2 gadi (nepilna laika studijas)

2 gadi (nepilna laika studijas)

 

2 gadi (pilna laika studijas)

2,5 gadi (nepilna laika studijas)

Apjoms (KP un ECTS)

120 ECTS

90 ECTS

120ECTS

120 ECTS

Programmas saturs

 

Programmas saturs sakārtots 4 moduļos:

Karjeras un vadības teorija – 15 ECTS

 

Sociālā vide un darba tirgus- 27 ECTS

 

Profesionālā darba metodika- 27 ECTS

Pētnieciskā darbība- 21 ECTS

 

Maģistra darba izstrādāšana, aizstāvēšana 30 ECTS

 

Programmu veido nozares speciālie kursi: konsultēšanas metodika, darba meklēšanas teorija un metodika, nodarbinātības tirgus izpēte, izglītības politika, socioloģija, u.c. Prakse 6 ECTS. Maģistra darba izstrādāšana.

Programmu veido:

 - pedagoģijas  un vispārizglītojošie kursi (izglītības filozofija, didaktika, ētika, audzināšanas teorija, uc.) – 40 ECTS

- nozares kursi (karjeras teorijas, konsultēšanas metodika, organizāciju kultūra, darba meklēšanas metodika, uc.) -50 ECTS

- maģistra darba izstrāde – 30 ECTS

Prakse integrēta pedagoģijas un vispārizglītojošo kursu studiju procesā.

Programmas saturs: karjeras attīstības teorija;

konsultēšanas teorija un metodika;

jaunatnes darba organizēšana;

kultūras un sociālā integrācija;

organizāciju kultūra un profesionālā ētika;

stratēģiskā plānošana un resursu vadība;

pētījumu metodoloģija un organizācija;

maģistra darba izstrāde; prakse

u.c

 

 

 

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.