Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālā bakalaura studiju programma "Sociālais pedagogs"

II. Studiju programmas raksturojums

17.4. salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu vai koledžu studiju programmām;
 

Salīdzinājums tika veikts ar Latvijas Universitātes (LU), Viļņas Pedagoģiskās Universitātes (VPU) un Ļubļanas Universitātes (ĻU) atbilstošajām studiju programmām.

Studiju programmu salīdzinājums Salīdzinājuma kritēriji

LU

RTA

VPU

(Lietuva)

ĻU

(Polija)

Mācību ilgums

PLK – 4 gadi,

NLN - 4,5 gadi

PLK - 4 gadi

NLN - 4,5 gadi

PLK – 4 gadi,

NLN - 5 gadi

PLK – 4 gadi,

Imatrikulācijas prasības

Vispārējā vidējā izglītība, CE

Vispārējā vidējā izglītība, CE

Vispārējā vidējā izglītība

Vispārējā vidējā izglītība,

imatrikulacijas eksāmens

Programmas apjoms

160 KP

160 KP

160 KP

160 KP

Prakses apjoms

26 KP

26 KP

22 KP

12 KP

Valsts pārbaudījums

Diplomdarbs–10KP

Eksāmens – 2 KP

Diplomdarbs –

12 KP

Bakalaura darbs

Diplomdarbs- projekts

Vispārizglītojošie teorētiskie kursi

Humanitāro un sociālo zinātņu teorētiskie kursi, sociālās komunikatīvās un organizatoriskās pamatiemaņas attīstošie kursi.

Plašs teorētisko zināšanu apjoms, A daļa ietver Pedagoģijas bakalaura studiju programmas kursus.

Vispārizglītojošie kursi, kas nepieciešami, profesijas specifikas izpratnei

Humanitāro un sociālo zinātņu teorētiskie kursi .

Profesionālās specializācijas

kursi

Plašas zināšanas par sociālpedagoģiskās

darbības veidiem, aktuālām sociālpedagoģiskā darba problēmām un to risinājumiem

Plašas sociālpedagoģiskās un psiholoģiskās

zināšanas. Sociālā darba metožu daudzveidība. Darba specifika ar bērniem ar speciālām vajadzībām

Sociālpedagoģiskās un psiholoģiskās zināšanas. Sociālā

darba virzienu daudzveidība

Plašas zināšanas par sociālpedagoģi

skās darbības jomām. Sociālās integrācijas jautājumu plašs skatījums.

Akcenti

Prakšu veikšana galvenajos sociālpedagoģiskajās darbības virzienos.

Sociālās rehabilitācijas kursi.

Moduļi, kuri ļauj veidot integratīvu skatījumu uz sociālpedagogiskajām problēmām.

Sociālā pedagoga darba prasmju attīstīšanas un savas prasmes izpratnes veidošana

Praksēs akcents darbam ar dažāda vecuma klientiem, dažādiem viņu problēmjautājumiem un preventīvo un korekcijas darbu.

Izvēles kursos akcents mākslas terapijas paņēmienu apguvē

Sociālā darba kursu ievērojams apjoms, prakse sazarota atbilstoši darbības metodēm un formām, specializēšana konkrētā darbības jomā

Tiek piedāvāts saraksts ar izvēles kursiem, plašs mākslas terapijas priekšmetu klāsts.

Iespējams izvēlēties kursus, kuri padziļina zināšanas par dažādu sociālā riska grupu problēmu risināšanu.

Veicot studiju programmu salīdzinājumu, var secināt, ka:

  • profesionālā bakalaura studiju programmās tiek uzņemti studenti ar vispārējo vidējo izglītību ( līdzīgi imatrikulācijas noteikumi),
  • programmas apguves kredītpunktu skaits visām augstskolām ir līdzīgs,
  • visās programmās tiek piedāvāti vispārizglītojošie studiju kursi un profesionālās specializācijas kursi,
  • visās programmās ir prakses, kuras tiek veiktas ārpus augstskolas, prakšu ilgumi atšķiras, līdz ar to atšķiras prakšu uzdevumi,
  • studiju noslēgumā visām salīdzināmajām studiju programmām paredzēti valsts pārbaudījumi, tikai LU tie ir gan diplomdarba aizstāvēšana, gan arī valsts eksāmens, bet pārējās augstskolās – diplomdarba vai bakalaura darba (projekta) izstrādāšana un aizstāvēšana,
  • katrai programmai ir savi akcenti saturā un realizācijā.

     Šīs līdzības programmās parādās tāpēc, ka veidojot programmas sastādītāji balstās uz Eiropas Savienības Padomes rekomendācijām par sadarbību Eiropā augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanai, kā arī Boloņas procesa vadlīnijām.

     Starptautiskie augstāko izglītību reglamentējošie un ES augstākās izglītības attīstības nosacījumiem, kas izklāstīti dokumentos:

  • Boloņas deklarācija (1999) kura paredz Eiropas dimensijas stimulēšanu augstākajā izglītībā, Eiropas izglītības sistēmas konkurētspējas un pievilcības veidošanu;
  • Prāgas komunikē (2001), ar kuru definē mūžizglītības koncepciju, augstākās izglītības institūciju un studentu lomas nostiprināšanu, Eiropas augstākās izglītības vides pievilcības veicināšanu;
  • Dublinas deskriptori (2004), kuros paredzētie studiju sarežģītības līmeņi atbilst nacionālajā kvalifikāciju ietvarstruktūrā aprakstītajām 6. līmeņa kvalifikācijas prasībām.

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.