Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma "Reliģijas pedagoģija"

II. Studiju programmas raksturojums

17.2. studiju programmas satura atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā, tai skaitā ja iegūstamā kvalifikācija ir reglamentēta profesija;
 

Studiju programma veidota atbilstoši 5.līmeņa profesionālās augstākās izglītības profesijas standartam “Skolotājs” un Noteikumiem par valsts otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu. Studiju programmā izvirzītie uzdevumi atbilst RTA pamatmērķim – sniegt studentiem mūsdienu zinātnes attīstības līmenim un Latvijas kultūras tradīcijām atbilstošu Eiropas izglītības telpā konkurētspējīgu akadēmisko un profesionālo augstāko izglītību.

Studiju kursu saturs un apjoms, atbilstoši skolotāja profesijas standarta prasībām, nodrošina studiju programmā studējošajiem skolotājiem jaunas teorētiskās zināšanas reliģiju zinātnes jomā, kristīgās mācības un ētikas mācīšanas metodikas specifikā, garantē zināšanas, prasmes un iemaņas kompetentai darba pienākumu veikšanai, spējai risināt attiecīgus uzdevumus atbilstoši kristīgās mācības un ētikas skolotāja kvalifikācijai.

Pirmais modulis (A) – integrējot reliģiju zinātnes, reliģijas pedagoģijas, psiholoģijas, filosofijas teorijas studiju saturā – nodrošina studējošo profesionālo veidošanos, ietverot skolotāja standartā noteiktos studējošo profesionālās kompetences līmeņus: 1) pedagoģiskā procesa mērķa, uzdevumu, satura, metožu un vērtēšanas vienotību – elementāras lietošanas līmenis;

2) pedagoģisko procesu kā subjektu nepārtrauktu, secīgi mainīgu daudzpakāpju un daudzveidīgu mijiedarbību – patstāvīgas lietošanas līmenis;

3) savstarpēju mijietekmēšanos un savstarpēju sapratni kā pedagoģiskā procesa mijiedarbības rezultātu – kompetentas lietošanas līmenis.

Otrais modulis (B) –  integrējot profesionālajā specializācijā kristīgās mācības, ētikas mācīšanas metodiku un  akadēmiskās zināšanas,  nodrošina pāreju no   teorētisku zināšanu apguves uz praktisko  profesionālās darbības iemaņu pilnveidi, kurā studējošie,  sadarbojoties ar citiem, iegūst pieredzi: 1)kompetenti novērot, veikt prognozēšanu – elementāras lietošanas līmenis; 2)uzraudzīt procesus un pētīt attīstību – patstāvīgas lietošanas līmenis; 3)analizēt progresu – kompetentas lietošanas līmenis.

Trešais modulis (C) –  topošā skolotāja profesionalitātes paplašināšana, interešu padziļināšana, prasme reaģēt uz novitātēm.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu