Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālā maģistra studiju programma "Speciālā pedagoģija"

II. Studiju programmas raksturojums

17.2. studiju programmas satura atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā, tai skaitā ja iegūstamā kvalifikācija ir reglamentēta profesija;
 

Studiju programma ir izveidota atbilstoši MK noteikumiem Nr.512 (26.08.2014.) “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” un atbilst otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standarta prasībām maģistra programmām. Programmā ir izvērstāka tā studiju kursu daļa, kas sniedz teorētisko atziņu aprobāciju aktuālu speciālās pedagoģijas problēmu aspektā. Studiju programmas saturs veidots saskaņā ar LR Izglītības un zinātnes ministrijā 27.02.2004. (rīkojums Nr. 116) apstiprinātā skolotāja profesijas standarta (reģistrācijas Nr. PS0238) prasībām, ņemot vērā standartā noteiktās specifiskās prasmes profesijā Speciālās izglītības skolotājam; Speciālā skolotāja darba paraugnoteikumus (IZM rīkojums Nr. 145 2004. gada 9. martā).

Iekļaujoties ES izglītības telpā, par pamatu izmaiņām izglītības sistēmā tiek ņemta Baloņas deklerācija, kas paredz studiju pēctecības moduļa realizāciju, kā arī studiju ilguma, kredītpunktu atbilsmes vienādošanu augstākajās mācību iestādēs. Baloņas deklarācijai atbilst:

- studiju piesaiste darba tirgus prasībām, jo studiju programmā ir iekļauti studiju kursi: Plānu un projektu izstrādes metodoloģija speciālajā pedagoģijā, Individuālo mācību programmu izveide speciālajā pedagoģijā, Novitātes datortehnoloģiju izmantošanā attīstības traucējumu korekcijā, kas ļauj apgūt noteiktas, modernas praktiskas iemaņas, kas ļauj optimizēt speciālās izglītības skolotāja darbu;

- iesaiste ES izglītības telpā, jo studiju programmā iekļauti kursi, kas veicina pētnieciskās darbības loka paplašināšanu un intensīvāku studentu apmaiņu: Integrācija un iekļaušana izglītības sistēmā, Starptautiskā un salīdzinošā speciālās izglītības sistēma.

Programmā izvērstāka tā studiju kursu daļa, kas sniedz teorētisko atziņu speciālajā pedagoģijā aprobāciju aktuālo problēmu aspektā, tāpēc atsevišķu kursu saturā ir iekļauti kā teorētiskie, tā aktuālo problēmu, diskursu risinājuma aspekti. 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu