Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Doktora studiju programma “Pedagoģija”

II. Studiju programmas raksturojums

10. Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā kvalifikācija vai grāds un profesionālā kvalifikācija, mērķi un uzdevumi.
 

Studiju programma

Iegūstamais grāds/ grāds un profesionālā kvalifikācija

Studiju programmas mērķi

Studiju programmas uzdevumi

Doktora studiju programma “Pedagoģija”

Pedagoģijas doktora zinātniskais grāds

 

Programmas vispārējais mērķis: sekmēt izglītības un reģionālās attīstības politikas procesu norisi Latgales reģionā, veicināt intelektuālā potenciāla attīstību Latgalē pedagoģijas nozares skolu pedagoģijas apakšnozarē, radot iespēju veikt patstāvīgu, zinātniskajās atziņās un metodēs balstītu pedagoģijas problēmu analīzi un gūstot Eiropas Savienības standartiem atbilstošus sasniegumus ieviešanai pedagoģiskajā praksē un pedagoģijas doktora grāda iegūšanai.

Programmas specifiskais mērķis: nodrošināt tehnoloģisko izcilību un inovāciju pārnesi socializācijas, resocializācijas un cilvēkdrošības (it sevišķi cilvēku ar attīstības traucējumiem, invalīdu, sociālā riska grupu cilvēku) jautājumu risināšanai Latgales reģionā un Latvijā kopumā, veicot starpdisciplinārus pētījumus: IZGLĪTĪBA/ PERSONĪBAS SOCIALIZĀCIJA/ RESOCIALIZĀCIJA/ PEDAGOĢIJAS TEHNOLOĢIJAS/ SOCIĀLĀS un REHABILITĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

 

  1. attīstīt pētniecību pedagoģijas nozarē atbilstoši PSPI darbības stratēģijai (liekot uzsvaru uz galveno padziļināto pētījumu virzienu speciālajā pedagoģijā t.sk., iekļaujošās izglītības, attīstības traucējumu diagnostikas un korekcijas u.c. virzienus) un veicināt doktorantu motivāciju, gatavību zinātniskai pētniecībai un praktiskās pedagoģiskās darbības pieredzes apkopošanai un izpētei;
  2. sekmēt studiju un zinātniskās pētniecības attīstību RTA, nodrošinot studiju mērķim atbilstošu pētnieciskās un radošās darbības vidi studiju un pētnieciskajā procesā;
  3. sekmēt intelektuālā potenciāla attīstību Latgalē, profesionālo, akadēmisko un praktisko kompetenču attīstīšanu pedagoģijas nozarē, kas iegūtas pētniecībā balstītās studijās un patstāvīgajos pētījumos atbilstoši ES standartiem;
  4. sagatavot pašiem jaunos zinātniekus Reģionālistikas zinātniskā institūta paredzēto uzdevumu veikšanai un zinātniskā sastāva atjaunošanai, iesaistot doktorantus pētniecībā, starptautiskos un vietējos valstiski nozīmīgos projektos jau studiju, kā arī pēc doktora grāda iegūšanas;
  5. veicināt sadarbības attīstīšanu zinātniski pētnieciskajā jomā starp RTA, Latvijas un Eiropas Savienības augstākās izglītības un zinātniski pētnieciskajām iestādēm un kļūt par Latgales reģiona zinātniski metodoloģisko bāzi REGI specifiskās darbības virzienu attīstīšanai

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.