Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma “Speciālā pedagoģija”

II. Studiju programmas raksturojums

10. Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā kvalifikācija vai grāds un profesionālā kvalifikācija, mērķi un uzdevumi.
 

Studiju programma

Iegūstamais grāds/ grāds un profesionālā kvalifikācija

Studiju programmas mērķi

Studiju programmas uzdevumi

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma “Speciālā pedagoģija”

Profesionālā maģistra grāds speciālajā pedagoģijā un speciālās izglītības skolotāja kvalifikācija; vai skolotāja logopēda kvalifikācija; vai surdopedagoga kvalifikācija

 Nodrošināt speciālās pedagoģijas zinātņu teorētiskajos pamatos sakņotas studijas ar padziļinātu nozarei raksturīgu zināšanu apguvi, kas sagatavo pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam speciālās pedagoģijas nozaru speciālistus – spējīgus izstrādāt jaunas un pilnveidot esošās sistēmas, tehnoloģijas un metodikas, tā sekmējot to konkurētspēju darba tirgū

 

  • Īstenot padziļinātu jaunāko speciālās pedagoģijas teorijas atziņu un praktisko rezultātu
  • Nodrošināt pētnieciskā, projektēšanas darba un vadzinību apguvi studiju procesā, kā arī radošu pieeju speciālās izglītības problēmu risināšanā.
  • Veicināt maģistrantu personiskās pedagoģiskās pieredzes uzkrāšanu un izmantošanu pedagoģiskā darbībā un zinātnisko pētījumu izstrādē.
  • Veicināt maģistrantu zinātniski pētnieciskās darba prasmes, gatavību tālākām studijām un mūžizglītībai.

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.