Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Akadēmiskā maģistra studiju programma “Pedagoģija”

II. Studiju programmas raksturojums

10. Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā kvalifikācija vai grāds un profesionālā kvalifikācija, mērķi un uzdevumi.
 

Studiju programma

Iegūstamais grāds/ grāds un profesionālā kvalifikācija

Studiju programmas mērķi

Studiju programmas uzdevumi

Akadēmiskā maģistra studiju programma “Pedagoģija”

Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā

 

sagatavot  kvalificētus pedagogus ar attīstītu zinātnisko, sociālo kompetenci, kuri būtu gatavi strādāt Latgales reģionā, veidojot šī novada inteliģenci, kā vienu no garantiem konkurētspējīgai  izglītības iestāžu audzēkņu, studentu un pieaugušo izglītošanai.

 

  • paplašināt un padziļināt maģistrantu pedagoģisko, psiholoģisko un metodisko izglītību pedagoģisko procesu organizēšanā un vadīšanā;
  • attīstīt zinātniskās pētniecības kompetences, prasmi apkopot sava pētījuma rezultātus un apzināties sava pētījuma vietu izglītības zinātņu attīstībā;
  • pilnveidot maģistrantu prasmes un spējas, pamatojoties uz pedagoģijas teorijām, kritiski izvērtēt mācīšanas un mācīšanās stratēģijas, attīstīt kritiskas domāšanas un problēmu risināšanas prasmes;
  • apgūstot dažādas pedagoģiskās koncepcijas, izkopt radošu metodiskā, pētnieciskā un vadības darba individuālo stilu, kas paaugstina izglītības procesa kvalitāti mūsdienu izglītības iestādēs;
  • attīstīt zinātniskās analīzes spējas un zinātniski pētnieciskā darba prasmes izglītības zinātnēs, iesaistot studējošos RTA docētāju pētniecības problēmu risināšanā, akcentējot Latvijas izglītības sistēmas prioritātes un aktualitātes.

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.