Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports”

I. Studiju virziena raksturojums

6.1. finanšu resursi studiju virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošanas nodrošināšanai, kā arī akadēmiskā personāla pētniecības (radošās) darbības nodrošināšanai. Finanšu resursu izmantošanas kontrole un ilgtspēja. Finansējums literatūras iegādei un elektronisko datubāzu abonēšanai;
   

Studiju procesa veiksmīgai nodrošināšanai RTA  izmanto gan valsts budžeta dotāciju, gan privātos līdzekļus. Kopš augstskolas dibināšanas 1993.gadā finansiālais stāvoklis ir vērtējams kā stabils.

RTA Ieņēmumus veido:

 • dotācija no vispārējiem ieņēmumiem,
 • studiju maksas augstākajā izglītībā,
 • ES struktūrfondu finansējums,
 • dalības maksas semināros,
 • studentu viesnīcas pakalpojumi,
 • citi saimnieciskās darbības ieņēmumi. (RTA ieņēmumu struktūru 2017.g. skat 6.1.1.attēlā).

 

6.1.1.attēls. RTA ieņēmumu studijām struktūra 2017.gadā

Proporcionāli ieņēmumiem   budžetā tiek plānoti izdevumi (skatīt 6.1.2.attēlu). Izdevumu galvenās pozīcijas ir :

 • personāla atlīdzība,
 • telpu uzturēšanas izdevumi un komunālie maksājumi,
 • studiju procesa materiālie izdevumi,
 • jaunu iekārtu iegāde,telpu pārbūve un remonti.

6.1.1.attēls. RTA izdevumi 2017.gadā

Plānojot studiju virzienu izmaksas, studiju programmu realizācijai tiek piešķirts valsts budžeta attiecīgais finansējuma apjoms, kā arī noteikts procents no prognozētiem studiju programmas ieņēmumiem (studiju maksa un citi ar studiju procesu saistītie maksājumi).

Studiju virziena "Izglītība, pedagoģija un sports"  finansējuma galvenās sadaļas veido finansējums:

 • studiju virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošanas nodrošināšanai 459421 EUR,
 • akadēmiskā personāla pētniecības (radošās) darbības nodrošināšanai   42334  EUR,
 •  finansējums literatūras iegādei un elektronisko datubāzu abonēšanai  3258 EUR,
 • finansējums uz vienu studējošo  1996 EUR.

Finanšu resursu izmantošanas kontrole un ilgtspēja tiek nodrošināšana saskaņā ar normatīviem aktiem: LR Darba likums, LR Augstskolu likums, Zinātniskās darbības likums, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums,  Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums, RTA Satversme, LR MK 12.11.2013. noteikumi Nr. 1316 “Kārtība, kādā aprēķina un piešķir bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām”, LR MK 29.01.2013. noteikumi Nr.66 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”, LR MK 10.05.2011. noteikumi Nr.354 „Noteikumi par pedagogu profesiju un amatu sarakstu”,  LR MK 30.11.2010. noteikumi Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, RTA Senāta 26.10.2010. lēmumu Nr.13 "Noteikumi par darba samaksu RTA", RTA Senāta 18.06.2009. "Noteikumi par RTA pašu ieņēmumu naudas līdzekļu veidošanas un sadales pamatprincipiem", RTA Darba koplīgums.

Akadēmiskā personāla darba apmaksa tiek noteikta saskaņā ar  LR MK 05.07.2016. noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, papildus akadēmiskā darba samaksas noteikšanas RTA var tikt piemērots kvalitātes koeficients, kas tiek noteikts saskaņā ar RTA Studiju padomē apstiprinātu akadēmiskā personāla darba kvalitātes vērtēšanas kārtību, kas paredz brīvprātīgu trīspakāpju akadēmiskā personāla akadēmiskās darbības izvērtējumu studiju, zinātnes un administratīvajā jomās. Kvalitātes kritēriji ir saskaņoti ar RTA darbības un attīstības stratēģiju, kas nodrošina RTA  stratēģijas un akadēmiskā personāla izaugsmes sinerģiju.

Finansējums literatūras iegādei un elektronisko datubāzu abonēšanai ir paredzēts studiju virziena " Izglītība, pedagoģija un sports" specifiskās literatūras iegādei. Elektroniskās datu bāzes RTA tiek iegādātas centralizēti. To uzskaitījumu 2017./2018.studiju gadā skat.6.3.nodaļā. 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.