Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports”

I. Studiju virziena raksturojums

5. Studiju virziena vadība: pārvaldības struktūra.
   

   RTA studiju virziena vadību īsteno Studiju virziena padome (turpmāk SVP)  un studiju virziena (turpmāk SV) vadītājs. SVP darbojas, pamatojoties uz RTA Satversmi, Nolikumu par studiju virzienu padomēm RTA, citiem saistošiem RTA nolikumiem un LR normatīvajiem aktiem. Studiju virziena pārvaldības struktūru skat. 5.1. attēlā.

5.1.att. Studiju virziena pārvaldības shēma.

Studiju virziena pārvaldība notiek, ievērojot demokrātijas principus, ciešā sadarbībā ar studējošajiem un darba devējiem, kas regulāri piedalās studiju virziena attīstības plānošanā un rezultātu novērtēšanā. 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.