Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports”

I. Studiju virziena raksturojums

9.2. iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstība prasībām, kas noteiktas Standartos un vadlīnijās kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā, ko izstrādājusi Eiropas asociācija kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā;
   

Atbilstoši Eiropas asociācijas kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā (ENQA) standartiem RTA ir izveidota Studiju kvalitātes novērtēšanas un kontroles sistēma (apstiprināta ar RA Senāta 28.02.2005. lēmumu Nr.9), kas katru gadu tiek papildināta ar aktuālajiem uzdevumiem.  Formulējot tās aktuālos uzdevumus 2015./2016.studiju gadam, RTA balstījās uz Eiropas standartiem un vadlīnijām augstākās izglītība kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā (ENQUA), kas pieņemts Eiropas ministru samitā Erevānā, 2015. g.15-16. maijā.  Saskaņā ar ENQUA standartiem pie RTA startēģiskajiem uzdevumiem tika nosaukta, pirmkārt, vienotas studiju un zinātnes kvalitātes sistēmas izstrāde, iesaistot  institucionālās vadības, darbinieku un studentu pārstāvjus. Paredzēts, ka jaunā studiju un zinātnes kvalitātes vadības sistēma uzsāks darbību 2017./ 2018. studiju gadā. Būtiska uzmanība RTA studiju kvalitātes nodrošināšanā  2015./2016.studiju gadā tika pievērsta ENQUA standartu iedzīvināšanā  akadēmiskā godīguma nodrošināšanas jomā. 2015./ 2016.st.g. tika izstrādāti un RTA Senātā apstiprināti Plaģiātisma kontroles un novēršanas noteikumiNolikums par zinātnisko darbību, veikti grozījumi RTA intelektuālā īpašuma pārvaldības politikā un RTA  intelektuālā īpašuma pārvaldības noteikumos. Lai nodrošinātos pret jebkāda veida neiecietību vai diskrimināciju pret studentiem vai darbiniekiem, RTA aktualizēja iekšējās kārtības noteikumus un RTA akadēmiskās šķīrējtiesas nolikumu. Savukārt, lai nodrošinātu ārējo ieinteresēto pušu iesaistīšanu  kvalitātes nodrošināšanā, RTA veica kvalitātes vadības struktūras auditu vispārējā personāla līmenī un uzsāka audita ieteikumu ieviešanu, konsolidējot RTA studiju un zinātnisko darbību RTA stratēģisko mērķu nodrošinašanai. 

RTA studiju kvalitātes sistēmā kā būtiskākās izdalītas 7 jomas:
1) studiju procesa atbilstība RTA attīstības stratēģijai (attīstības politika);
2) akadēmiskā personāla kvalitāte;
3) studiju programmu kvalitāte;
4) sadarbības ar reflektantiem un absolventiem kvalitāte;
5) studiju procesa kvalitāte;
6) infrastruktūras kvalitāte;
7) finansējums un saimnieciskās darbības kvalitāte.
Studiju virziena „MMSSM” kvalitātes sistēmā par būtiskākajām uzskatāmas studiju programmu kvalitātes un studiju procesa kvalitātes sadaļas.

Par nozīmīgākajiem studiju programmas kvalitātes indikatoriem RTA atzinusi:
● studiju programmu mērķu, uzdevumu un studiju rezultātu skaidrību, sasniedzamību, atbilstību RTA attīstības stratēģijai;
● studiju satura atbilstību LR izglītības un profesiju standartiem, citiem normatīvajiem aktiem, fleksibilitāti studiju programmu attīstībā;
● demokrātijas principu ievērošanu studiju programmu vadīšanā, studentu un akadēmiskā personāla savstarpējās attiecībās;
● studiju programmu metodisko (t.sk. studiju kursu programmas un kalendāri tematiskie plāni), informatīvo un materiāli tehniskais nodrošinājumu;
● ikgadējo studiju programmu pašnovērtējumu, studiju programmu vājo un stipro pušu, izmaiņu, attīstības iespēju un plānu apspriešanu, programmu pilnveidi;
● studiju programmu direktoru ieguldījumu studiju programmu vadībā.

Studiju procesa kvalitātes aspektā tiek vērtēti šādi indikatori:
● inovatīvās studiju procesa metodes, studijās sagaidāmo rezultātu skaidrs izklāsts, problēmu risināšana, datoru, multimediju, Interneta izmantošana;
● konsultācijas studējošajiem, studēšanas motivācijas paaugstināšana;
● zināšanu, prasmju novērtēšanas objektivitāte un šo rezultātu izmantošana studiju procesa pilnveidošanai;
● studējošo zinātniski pētnieciskais darbs, piedalīšanās zinātnisko darbu konkursos (apbalvojumi, prēmijas, speciālās stipendijas, mērķstipendijas);
● starptautiskā sadarbība, studējošo apmaiņa ar citām augstskolām, studējošo pētnieciskā darba iespējas Latvijā un ārzemēs.

Studiju kvalitāte tiek nodrošināta iesaistot studiju virziena realizācijā augsti kvalificētus speciālistus, dodot iespēju studējošiem izmantot visu RTA materiāli tehnisko bāzi pētījumiem, atbalstot studējošo stažēšanos un praksi ārvalstīs, piedalīšanos konferencēs, darbu publicēšanu. Studiju virziena studiju kvalitāte iekšēji tiek novērtēta, izstrādājot ikgadējos pašnovērtējuma ziņojumus, kas tiek apstiprināti Izglītības,valodu un dizaina fakultātes Domē, RTA Zinātnes Padomē un Senātā. Pašnovērtējuma ziņojumā tiek aktualizētas tādas studiju kvalitātes parametri, kā docētāju un viesdocētāju kvalifikācija, iesaistīšanās projektos, nozīmīgākās publikācijas, infrastruktūras nodrošinājums, imatrikulēto skaits un studējošo skaits, kā arī programmas kursu struktūra. RTA pastāvīgi seko līdzi studiju kvalitātes uzlabošanai, regulāri veicot studiju programmu pārraudzību. Katru gadu tiek veiktas studējošo, absolventu un darba devēju aptaujas, kas palīdz noteikt studiju programmas stiprās un vājās puses, ar mērķi uzlabot programmu kvalitāti.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.