Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports”

I. Studiju virziena raksturojums

8.2. augstskolas starptautiskās sadarbības un internacionalizācijas politika studiju virziena īstenošanas kontekstā, tās īstenošana un ietekme uz studiju un pētniecības procesu;
   

RTA internacionalizācijas stratēģiskais pamatmērķis ir kļūt par Eiropas augstākās izglītības un zinātnes telpā integrēto inženieru, sociālo un humanitāro zinātņu starptautiski konkurētspējīgu akadēmiju ar motivētiem, radošiem un darba tirgū pieprasītiem studentiem, kā arī atvērtu, dinamisku akadēmisko un zinātnisko vidi ilgtspējīgai sabiedrības attīstībai, vienlaicīgi veicinot SV ietverto studiju programmu starptautisko atpazīstamību un ilgtspējīgu  starpvalstu sadarbību. Stratēģiskā mērķa īstenošanas uzdevumi paredz:

 • nodrošināt dubulto un/vai duālo diplomu iegūšanu RTA,
 • gādāt par RTA piedāvāto studiju programmu eksportspēju,
 • piesaistīt studiju procesa nodrošināšanā augsta līmeņa profesorus no ārzemēm, t.sk., maģistra un promocijas darbu vadīšanai,
 • attīstīt prakšu īstenošanu ārzemēs gan pilna, gan nepilna laika studējošajiem,
 • veicināt integrētu studiju programmu un programmu moduļu izstrādi un īstenošanu svešvalodās ārzemju studentiem,
 • veidot starptautiskajā darba tirgū pieprasītu studiju programmu satura izstrādi sadarbībā ar prakses vietām, darba devējiem, valsts pārvaldības iestādēm, profesionālajām organizācijām un biedrībām, Iesaistīties Eiropas Universitāšu asociācijā, turpināt līdzdalību Baltic and Black sea Circe Consortium (BBCC) http://iselv.eu/index.php?sub_show=99&show=45 un Baltic Infrastructure of Research, Technology and Innovation (BIRTI) http://birti.eu/en/members,
 • attīstīt sadarbību ar ārzemju augstskolām (tai skaitā NVS valstīs) studiju programmu pilnveidei,
 • radoši piedalīties Eiropas izglītības un zinātnes programmās, atbalstot studentu, docētāju un personāla apmaiņu.

 RTA starptautiskās sadarbības un internacionalizācijas politika  balstās uz Erasmus hartu 2014-2020, kas ir Eiropas Komisijas izsniegts rakstisks dokuments, dodot iespēju RTA SV piedalīties Erasmus programmas aktivitātēs. Hartā noteikti pamatprincipi, kas jāievēro, organizējot un īstenojot Erasmus programmas aktivitātes. Galvenie RTA internacionalizācijas principi noteikti ERASMUS rīcības politikas deklarācijā. RTA ir Latvijas Augstākās Izglītības Eksporta Apvienības dalībniece un attīsta sadarbību ar partneriem Uzbekistānā, Ķīnā, Kazahstānā un Indijā studentu piesaistei starptautiskajā augstākās izglītības tirgū.

Starptautiskā sadarbība un internacionalizācija studiju virzienā "Izglītība, pedagoģija un sports" tiek īstenota vairākos veidos:

1) Sadarbība ar ārvalstu augstākās izglītības iestādēm:

 • Akadēmiskā personāla pieredzes apmaiņa, vieslekcijas

Docētāju un pētnieku apmaiņa tiek īstenota ERASMUS+ programmas un sadarbības līgumu ietvaros. Nozīmīgākie ārvalstu partneri ir Šauļu Universitāte, Klaipēdas Universitāte, Lietuvas Pedagoģiskā universitāte, Viļņas Lietišķo zinātņu universitāte (Lietuva), Ondokuz Mayis universitāte, Pammukale Universitāte (Turcija), Polonia Čenstohovas Universitāte, Jerzy Korczak Varšavas Pedagoģiskā universitāte, N.Kopernika Toruņas Universitāte (Polija), Pleskavas Valsts universitāte (Krievija) u.c.

 • Studējošo apmaiņa – studijas, profesionālās prakses, studentu konferences

Studējošo apmaiņa tiek īstenota ERASMUS+ programmas un sadarbības līgumu ietvaros. Nozīmīgākie partneri ir Abant Izzet Baysal universitāte, Ondokuz Mayis universitāte, Pammukale Universitāte, Duzce Universitāte, Adiyaman Universitāte (Turcija), Polonia Čenstohovas Universitāte, Jerzy Korczak Varšavas Pedagoģiskā universitāte, Bydgoszcz Ekonomikas universitāte (Polija), Klaipēdas Valsts koledža, Utenas Lietišķo zinātņu universitāte (Lietuva), Lincas diacēzes pedagoģiskā universitāte (Austrija) u.c.

 • Zinātniskā darbība – starptautisko konferenču organizēšana, dalība konferencēs, zinātnisko rakstu recenzēšana, dalība izdevumu regkolēģijās

Starptautiskā zinātniskā konference "Sabiedrība. Integrācija. Izglītība" katru gadu tiek rīkota sadarbībā ar dažādām universitātēm. 2018.gadā kā ārvalstu partneri konferences organizācijā piedalījās Klaipēdas Universitāte (Lietuva). Konferences zinātniskās komitejas darbā un zinātnisko rakstu recenzēšanā piedalījās zinātņu doktori no Viļņas Universitātes, Klaipēdas Universitātes, Vitauta Dižā Kauņas Universitātes, Šauļu Universitātes, Lietuvas Pedagoģiskās universitātes (Lietuva), Igaunijas Mūzikas un teātra akadēmijas (Igaunija), Krakovas Pedagoģiskās universitātes, Zielona Gori Universitātes, Kukuczka Katovices fiziskās izglītības akadēmijas (Polija), Londonas Metropoles universitātes (Lielbritānija) u.c.

 • Projektu izstrāde un īstenošana

Sadarbībā ar ārvalstu augstskolām tiek izstrādāti un īstenoti projekti starptautisko programmu ietvaros. Nozīmīgākie projektu partneri ir Šauļu Universitāte, Klaipēdas Universitāte (Lietuva), Universidad de Laguna (Spānija), Polonia Čenstohovas Universitāte, Jerzy Korczak Varšavas Pedagoģiskā universitāte, Nikolaja Kopernika Torunas Universitāte (Polija), Londonas Metropoles universitāte (Lielbritānija), Taškentas Pedagoģiskā universitāte (Uzbekistāna) u.c.

2) Ārvalstu studējošo piesaiste

Ārvalstu studējošie no Lietuvas, Polijas, Kazahstānas un Somijas studē doktora studiju programmā "Pedagoģijā".

3) Ārvalstu akadēmiskā personāla piesaiste

Kā asociētais viesprofesors un Pedagoģijas tehnoloģiju laboratorijas vadītājs RTA strādā G.Marzano (Itālija), kā eksperte RTA vadītajā Valsts pētījuma programmā INOSOCTEREHI darbojas I.Bruveris (Austrālija).

4) Sadarbība ar ārvalstu biedrībām, asociācijām, centriem, uzņēmumiem:

 • Projektu izstrādē un īstenošanā sadarbība ar Disleksijas asociāciju (Bulgārija), Skolotāju izglītības centru EduFor (Portugāle), CONFEDERACION ESPANOLA DE CENTROS DE ENSENANZA asociāciju (Spānija), Asociāciju EDUCANDOIT (Itālija) u.c.
 • Profesionālo prakšu īstenošanā sadarbība ar Klaipēdas sociālās palīdzības centru, Zarasai jauniešu nodarbinātības centru (Lietuva), Asociāciju "Eiropas izglītības, zinātnes un inovācijas centrs" (Bulgārija) u.c.
 • Piedalīšanās žurnāla “International Journal of Modern Education Forum” zinātnisko rakstu recenzēšanā un zinātniskās redkolēģijas darbā, sadarbojoties ar uzņēmumu Science and Engineering Publishing Company (ASV) .
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.