Autorizēties   |   Reģistrēties

Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Ekonomika”

I. Studiju virziena raksturojums

2. Studiju virzienam atbilstošo studiju programmu kopa, tās attīstības pamatprincipi, perspektīvais novērtējums no Latvijas attīstības plānošanas dokumentos noteikto valsts attīstības prioritāšu viedokļa.
   

Studiju programmas

  • Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma ”Ekonomika”
  • Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma ”Elektroniskā komercija”
  • Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma ”Finanses”
  • Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma ”Finanšu vadība”
  • Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Grāmatvedība” (uzsākta programmas īstenošana no 01.09.2016.)

Studiju virziens „Ekonomika” pārstāv sociālo zinātņu virzienu, kas ietver izglītības tematiskās jomas sociālās un cilvēkrīcības zinātnes un komerczinības un administrēšana. Saskaņā ar LR EM Informatīvo ziņojumu par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm (pieeja http://www.em.gov.lv/images/modules/items/tsdep/darba_tirgus/EMZino_260612_full.pdf)
- profesiju grupā „ Administratīvie vadītāji un komercdirektori” nodarbināto skaits no 23.7 tūkst. (2012.g.) pieaugs līdz 25.7 tūkst. 2020.g.;
- profesiju grupā „Komercdarbības un pārvaldes (administrācijas) vecākie speciālisti” nodarbināto skaits no 31.3 tūkst. (2012.g.) pieaugs līdz 33.4 tūkst. 2020.g.;
- nodarbināto skaita ar augstāko izglītību pieprasījuma prognozes sadalījumā pa izglītības jomām ir sekojošas - sociālās un cilvēkrīcības zinātnes nodarbināto skaits 42.0 tūkst. (2012.g.) pieaugs līdz 42.7 tūkst. 2020.g. un komerczinības un administrēšana nodarbināto skaits 48.5 tūkst. (2012.g.) pieaugs līdz 56.6 tūkst. 2015.g. un līdz 65.5 tūkst. 2020.g.

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.- 2020. gadam apakšmērķa "Izglītības vide: paaugstināt izglītības vides kvalitāti, veicot satura pilnveidi un attīstot atbilstošu infrastruktūru" ietvaros paredz īstenot augstākās izglītības pārstrukturizēšanas pasākumus, kas vērsti uz studējošo skaita proporcijas maiņu atbilstoši darba tirgus vidēja termiņa un ilgtermiņa prognozēm, palielinot darba devēju lomu un motivāciju kvalitatīvas prakses nodrošināšanā un sniedzot atbalstu 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības piedāvājuma palielināšanai. Rezulatīvā rādītāja „1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās studējošo īpatsvars, %” pieaugums tiek plānots no 18 % 2013.gadā līdz 24 % 2020. gadā. Ņemot vērā minētā dokumenta nostādnes, bija būtiski studiju virziena “Ekonomika” attīstībai izveidot un uzsākt realizēt pirmā līmeņa profesionālo studiju programmu, lai sniegtu iespēju absolventiem pēc 2 vai 2,5 gadu ilgām studijām iesaistīties darba tirgū un uzņēmējdarbībā. Turklāt virziena ietvaros tiek realizēta otrā līmeņa profesionālā studiju programma “Finanses”, kas paredz studentu uzņemšanu pēc pirmā līmeņa studiju programmu absolvēšanas radniecīgās jomās, kas ļauj studentiem paralēli savai profesionālajai darbībai turpināt izglītošanās procesu nepilna laika studijās un iegūt 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju “Finansists”.

Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam definētais  mērķis: nodrošinot iespēju ikvienam izmantot IKT sniegtās iespējas, paredz veidot uz zināšanām balstītu ekonomiku un uzlabot kopējo dzīves kvalitāti, sniedzot ieguldījumu publiskās pārvaldes efektivitātes, valsts konkurētspējas, ekonomiskās izaugsmes paaugstināšanā un darbavietu radīšanā.

Studiju virzienā esošā studiju programma „E-komercija”, kā arī pārējās studiju virzienā esošās studiju programmas dod ne tikai komercdarbības vadības un interneta tehnoloģiju teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, bet arī sniedz zināšanas par to savstarpējo mijiedarbību.

 STUDIJU PROGRAMMU SASAISTE UN PĒCTECĪBA

EKI 7.līmenis

Profesionālā maģistra studiju programma

FINANŠU  VADĪBA

 

EKI 6.līmenis

Profesionālā bakalaura studiju programma EKONOMIKA

Otrā līmeņa profesionālā

studiju programma FINANSES

Profesionālā bakalaura studiju programma ELEKTRONISKĀ KOMERCIJA

EKI 5.līmenis

1.līmeņa studiju programma

GRĀMATVEDĪBA

 

 

 

 

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv