Praktiskā konference "Kā sasaistīt vides aizsardzības iniciatīvas ar pētniecību un uzņēmējdarbību? Latgales novadu pieredze"

Sākas: Piektdiena, 27. janvāris  

 RAR archive Konferences materiāli

Latvijas simtgadei un Latgales kongresa simtgadei veltīts multisektoriāls projekts  „Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana”.

Īstenotāji: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija un partneri: Rēzeknes novada pašvaldība, Ludzas pašvaldība, Līvānu pašvaldība, Madonas pašvaldība, biedrība „Latvijas Inovatoru apvienība”, biedrība „Biomasas Tehnoloģiju centrs”

2017. gada 27. janvārī Ludzas Tautas namā, Stacijas iela 41

Programma

12:00 – 12:30   Dalībnieku reģistrācija, kafija

12:30 – 12:40   Konferences atklāšana

Atklāšanas uzrunas

Alīna Gendele, Latgales Plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja, Ludzas novada domes priekšsēdētāja

Arvīds Dravnieks, Publisko tiesību institūta direktors

Andrejs Krasņikovs, Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidents, Rīgas Tehniskās universitātes profesors

12:40 – 14:15  I daļa Latgales pašvaldību, vides resursu pārraudzības, dabas aizsardzības institūciju un uzņēmēju interešu līdzsvarošanas izaicinājumi reģionālās attīstības, vides aizsardzības un ekosistēmu ilgtspējas kontekstā

Prezentācijas

  • Daiga Vilkaste, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta direktore
  • Aivars Bērziņš, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūta BIOR direktors
  • Ričards Derkačs, Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta direktora vietnieks
  • Ērika Ruskule, Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes direktore

Ekspertu diskusija

14:15 – 14:45  Kafijas pauze, uzkodas

14:45 – 16:45   II daļa Dabas resursu pētniecība jaunu biznesa nišu veidošanai un ilgtspējai

Prezentācijas

  • Vladislavs Stankevičs, Latgales uzņēmēdarbības centra vadītājs
  • Ivars Vanadziņš, Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūta direktors
  • Jevgeņijs Lukašenoks, SIA „LatCosmetics” valdes priekšsēdētājs, Marina Petrova, SIA „LatCosmetics” ražošanas vadītāja
  • Iveta Šteinberga, Latvijas Universitātes asociētā profesore

Ekspertu diskusija

 16:45 – 17:00 Īss kopsavilkums

17:00 – 17:45 Neformālās sarunas

Ekspertu diskusijās piedalīsies: Daiga Vilkaste, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta direktore, Alīna Gendele, Latgales Plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja, Ludzas novada domes priekšsēdētāja, Edmunds Teirumnieks, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektors, Ričards Derkačs, Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta direktora vietnieks, Aivars Bērziņš, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūta BIOR direktors, Vladislavs Stankevičs, Latgales uzņēmēdarbības centra vadītājs, Ivars Vanadziņš, Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūta direktors, Andris Sarnovičs, Banku augstskolas rektors, Jevgeņijs Lukašenoks, SIA „LatCosmetics” valdes priekšsēdētājs, Marina Petrova, SIA „LatCosmetics” ražošanas vadītāja, Andrejs Krasņikovs, Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidents, Arvīds Dravnieks, Publisko tiesību institūta direktors, Krišjānis Bušs, LR 12.Saeimas Ilgtspējīgās attīstības komisijas vecākais konsultants, Mārtiņš Zemītis, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā padomnieks, Andris Vaivods, Līvānu novada domes priekšsēdētājs, Monvīds Švarcs, Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs, Andrejs Ceļapīters, Madonas novada domes priekšsēdētājs, Ināra Silicka, Kārsavas novada domes priekšsēdētāja, Inese Nagle, Kārsavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja, Aivars Meikšāns, Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos, Vivita Vecozola, Madonas pašvaldības Izglītības nodaļas izglītības darba speciāliste, Reinis Lasmanis, Ekonomikas ministrijas Inovācijas departamenta Inovācijas politikas nodaļas vecākais eksperts, Andris Jaunsleinis, Latvijas Pašvaldību apvienības priekšsēdētājs, Edgars Romanovskis, SIA “Latgales dārzeņi un loģistika” valdes loceklis, Ērika Ruskule, Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes direktore, Iveta Šteinberga, Latvijas Universitātes profesore, Anda Zeize, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas direktore, Aigars Puncuļs, Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītājs, Ivars Ružāns, Valsts vides dienesta Rēzeknes Reģionālās vides pārvaldes sektora vadītājs, Maira Belova,  Latvijas Studentu apvienības prezidente, Eiženija Matiļeviča, Latvijas Studentu apvienības Sociālā virziena vadītāja, Līga Kondrāte, Latgales tūrisma asociācija “Ezerzeme” valdes priekšsēdētāja un vairāki citi publisko institūciju, nevalstisko organizāciju un uzņēmumu pārstāvji.

Par projektu

Projekts ir veltīts Latgales kongresa simtgades atcerei un ir vērsts uz reģionālās politikas un vides aizsardzības politikas pilnveidošanu Latvijā un Latgalē, atbilstoši Vides politikas pamatnostādnēs 2014.- 2020.  izvirzītajiem principiem – „nodrošināt iedzīvotājiem iespēju dzīvot tīrā un sakārtotā vidē, īstenojot uz ilgtspējīgu attīstību veiktas darbības, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī sekmējot sabiedrības informētību par vides stāvokli un kvalitatīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanā īpaši, akcentējot kultūras un dabas vērtību saglabāšanas nozīmi.” Ar minētajiem principiem ir tieši saistīts projekta mērķis: plašā ekspertu debatē ilgtspējas aspektā vispusīgi vērtēt un analizēt dzīves vides kvalitātes, izglītības, pētniecības un uzņēmējdarbības vides sistēmisko saistību un no tā izrietošās iespējas un  riskus, lai veidotu augstvērtīgu vides un reģionālo politiku Latvijā un Latgalē.

Atslēgas vārdi, kas sniedz vēl precīzāku ieskatu par projekta saturu, ir šādi - izglītība (vispārējā, vidējā un augstākā, kā arī citas izglītības pakāpes formālā un neformālā), pētniecība, vides izglītība, vides aizsardzība (ekosistēmu saglabāšana, vides tehnoloģiju attīstība), ilgtspēja.

Praktiskās konferences „Kā sasaistīt vides aizsardzības iniciatīvas ar pētniecību un uzņēmējdarbību? Latgales novadu pieredze" mērķis

Ludzā notiekošā konference turpinās risināt Rēzeknes forumā „Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana” (25.11.2016.) aktualizētos jautājumus. Tajā valsts pārvaldes institūciju, pašvaldību, augstskolu un zinātnisko institūciju, nevalstisko organizāciju un dažādu industriju eksperti diskutēs gan par pašvaldību, dabas aizsardzības institūciju un uzņēmēju interešu līdzsvarošanas izaicinājumiem reģionālās attīstības, vides aizsardzības un ekosistēmu ilgtspējas kontekstā, gan par jaunām nišām, kuras rodas biznesam, akceptējot aprites ekonomikas principus, izmantojot dabas resursus, un sadarbībā ar augstskolām un zinātniskajām institūcijām, panākot augstākas pievienotās vērtības radīšanu. Par konferences ekspertu secinājumiem un priekšlikumiem ir paredzēts informēt atbildīgās valsts institūcijas un citas iesaistītās puses.

Informācija:

projekta koordinatore Andra Mangale

Tālrunis 20010211

andra.mangale@gmail.com

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.