Skolēnu dažādās vajadzības kā norma izglītības sistēmā

MĒRĶAUDITORIJA - vispārizglītojošo skolu vadītāju vietnieki, kuri ikdienā piedalās iekļaujošas izglītības pieejas īstenošanā izglītības iestādē, t.sk., skola īsteno speciālās izglītības programmas (īpaši aicināti lauku skolu un skolu ar mazu izglītojamo skaitu darbinieki).

PROGRAMMAS MĒRĶIS - pilnveidot vispārizglītojošas izglītības iestādes vadītāju vietnieku profesionālo kompetenci iekļaujoša mācību procesa īstenošanā izglītības iestādē (dažādības un iekļaujošas izglītības izpratne, iekļaujošas izglītības iestādes indikatori, kultūra, vērtības un mērķi, iekļaujošas izglītības akcenti mācību un audzināšanas procesā, pedagoģijas un psiholoģijas tehnoloģiju pielietojums, strādājot ar izglītojamajiem ar dažādām vajadzībām, tai skaitā izglītojamajiem ar attīstības traucējumiem).

PLĀNOTIE REZULTĀTI

-klausītāji izprot dažādības konceptu, personalizētās pieejas kontekstu pedagoģijā; iekļaujošas izglītības īstenošanas pamatprincipus un pārzina iekļaujošās izglītības indikatorus (talanta identificēšana un tā veicināšana un speciālās vajadzības, to identificēšana),

-klausītāji iepazīst un analizē labās prakses piemērus iekļaujošas izglītības īstenošanai izglītības iestādēs, t.sk. atbalsta personāla sadarbības sistēmu izglītības iestādē un starpinstitūciju sadarbību,

-klausītāji identificē, analizē un novērtē savas izglītības iestādes darbību, mācību un audzināšanas procesu iekļaujošas vides, iekļaujošas kultūras un procesu kontekstā (iekļaujošās izglītības iestādes indikatori),

-klausītāji analizē savas izglītības iestādes/ novada atbalsta sistēmu izglītojamajiem un pedagogiem dažādības īstenošanā, iekļaujošās izglītības īstenošanā, identificē atbalsta sistēmas stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus (atbalsta komandas darba organizēšana izglītības iestādē),

-pilnveidota prasme izvirzīt un īstenot iekļaujošas izglītības iestādes mērķi un uzdevumus, izvērtēt sasniegto, precizēt tālākos uzdevumus, plānot mērķa sasniegšanai nepieciešamos resursus un darbības,

-klausītāji pārzina pedagoģiskās stratēģijas izglītojamo uzvedības grūtību mazināšanā un/ vai novēršanā.

PROGRAMMAS SATURS

Iekļaujoša izglītības procesa īstenošana vispārējās izglītības iestādēs: būtība, pamatprasības, galvenās stratēģijas

1/ Iekļaujošas izglītības īstenošanas nosacījumi dažādības aspektā; akcentu maiņa mācīšanās pieejā – pašvadīta mācīšanās jeb personalizācija. Personalizētā pieeja dažādības pedagoģijas kontekstā.

2/ Iekļaujoša vide, kultūra, vērtības un savstarpējās attiecības – iekļaujošas izglītības iestādes indikatori vides, kultūras un procesu novērtēšanai. Nepieciešamās kompetences darbam iekļaujošā skolā, kompetences attīstīšanas labā prakse.

3/ Pedagogu komandas darbs, sadarbība ar vecākiem pedagoģiskā darba kvalitātes nodrošinājumam, īstenojot iekļaujošu izglītības procesu iekļaujošā izglītības iestādes vidē.

Izglītojamie ar dažādiem uzvedības un attīstības traucējumiem izglītības procesā: ieteikumi skolotāja darbam stundās, nepieciešamie atbalsta pasākumi mācību procesā.

1/ Bērnu uzvedības grūtības. Uzvedības traucējumi, to iedalījums. Uzvedības traucējumu prevence un korekcija. Pedagoģiskās stratēģijas bērna uzvedības grūtību mazināšanā.

2/ Izglītojamie ar garīgās attīstības traucējumiem. Psiholoģiski pedagoģiskās īpatnības mācību procesā. Nepieciešamie atbalsta pasākumi mācību procesā. Ieteikumi skolotāja darbam stundās.

3/ Izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem. Nepieciešamie atbalsta pasākumi mācību procesā. Skolotāja darba plānošana un organizācija.

Atbalsta sistēmas izglītības iestādē un pašvaldībā sadarbībai un katra bērna un jaunieša atbalstam.

1/ Atbalsta komandas sadarbības organizēšanā izglītības iestādē, atbalsta komandas dalībnieku lomas un kompetences. Starpinstitūciju sadarbība bērnu un jauniešu tiesību nodrošināšanā. Sadarbības principi ar vecākiem iekļaujošas izglītības īstenošanā.

2/ Patstāvīgais darbs: savas izglītības iestādes izvērtējums atbilstoši iekļaujošās iestādes indikatoriem, atbalsta sistēmas kritērijiem; savas izglītības iestādes kultūras stipro pušu un nepieciešamo uzlabojumu identificēšana, iekļaujošas izglītības iestādes mērķa un uzdevumu izvirzīšana, mērķa sasniegšanai nepieciešamo resursu un darbību plānošana un precizēšana. 

ĪSTENOŠANAS FORMA - attālināti un klātienē

Noslēgumā tiks izsniegta apliecība.

PROGRAMMAS CENA - bez maksas (pateicoties Valsts izglītības satura centra atbalstam).


SVARĪGI! Priekšroka tiek dota lauku skolām un skolām ar mazu izglītojamo skaitu.