Jaunatnes lietu speciālists (B)


 

Programmas mērķauditorija: personas, kuras strādā vai vēlas strādāt par jaunatnes lietu speciālistiem un ir ieguvušas augstāko izglītību (bakalaura vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība).

Uzņemšanas prasības: augstākā izglītība (bakalaura vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība).

Programmas anotācija: Programmas mērķis ir sagatavot kompetentus jaunatnes lietu speciālistus, kuri spēj, sadarbojoties ar jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām personām, īstenot un koordinēt informatīvus un izglītojošus pasākumus, projektus un programmas jaunatnes politikas jomā, sekmēt jauniešu pilsonisko audzināšanu, jauniešu personības attīstību, veicināt jauniešu brīvprātīgo darbu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, pasākumu, projektu un programmu izstrādē un īstenošanā un kuri ir orientēti uz mūžizglītību un profesionālo pilnveidi.

Programmas īstenošanas veids un forma: pedagogu profesionālās kompetences pilnveides B programma; apjoms - 80 akadēmiskās stundas klātienes pilna laika programma (70% - teorētiskās nodarbības, 30% - praktiskās nodarbības). Pēc programmas apguves tiek izsniegts RTA MIC sertifikāts.

Kursu norises vieta:  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija vai pēc pieprasījuma grupu komplektēšanās vieta.